ЗДДФЛ, чл.26,ЗДДФЛ, чл.59

Изх. № ZDDFL 24-33-233……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Уважаеми г-н……….. ,
Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено в ЦУ на НАП и заведено с входящ № 24-33-233 от 18.04.2007 г. предвид действащата през 2007 г. нормативна уредба Ви уведомявам следното:
Според изложената в писмото Ви фактическа обстановка през 2007 г. сте имали павилион в град ……., в който сте продавали само собствена продукция. Ако производител извършва търговия на дребно от обект по смисъла на § 1, т. 38 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) с нетна търговска площ до 100 кв. м., не следва да се облага с окончателен годишен (патентен) данък за доходите си от тази дейност, ако продава само собствената си продукция в обекта. Критерий при облагането не може да бъде факта, че продажбата на тази продукция представлява търговия на дребно, а обстоятелството, че всяко производство е обвързано с последваща реализация. Реализацията на продукцията е неизменна финална част от цялостния производствен цикъл. Търговията на дребно в конкретния случай следва да се третира като един от начините за реализация на произведената продукция.
Предвид гореизложеното и редакцията на ЗДДФЛ за 2007 г., ако сте производител, който продава единствено собствена продукция, следва да се облагате по общия ред на ЗДДФЛ, като облагаемият доход на основание чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане данъчна печалба. В този случай нямате задължение за подаване на данъчна декларация по чл. 59 от ЗДДФЛ за облагане с окончателен годишен (патентен) данък.
В случая сте подали такава декларация, с която сте определили задължение за окончателен годишен (патентен) данък в съответствие с декларираните от Вас обстоятелства. Предвид това, точното установяване на реда на данъчното Ви облагане за 2007 г., съответно данъчните Ви задължения, може да бъде осъществено чрез извършване на проверка или ревизия.
Следва да имате предвид, че в случай, че едновременно с продажбата на
собствената си продукция сте извършвали и търговска дейност със стоки придобити от други доставчици, то за продажбите на тези други стоки, извършвани от обект по смисъла на §1, т. 38 от ДР на ЗДЦФЛ с нетна търговска площ до 100 кв. м. при наличието на условията по чл. 39, ал. 1 от ЗДДФЛ подлежите на облагане с окончателен годишен (патентен) данък.
С уважение,
Красимир Стефанов

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *