Прилагането на чл. 43 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № 04-19-149
Дата: 29.03.2010 год.
ЗДДФЛ, чл. 43
Относно: Прилагането на чл. 43 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
По повод Ваше писмо, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 04-19-149/15.02.2010 г., Ви уведомявам за следното:
Според описаните в писмото Ви факти, физическо лице – регистрирано по ЗДДС Ви е предоставило фактура с начислен ДДС върху дължимата сума за предоставени услуги по сключен договор № …….. . Предметът на договора е предоставяне на услуги от страна на изпълнителя, изразяващи се в участие в комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите и определяне на изпълнител по обществена поръчка по проект на ГИП 2009 на Инструмента Шенген. Видно от приложената декларация физическото лице не е самоосигуряващо се лице, като в писмото Ви е посочено, че настоява да му бъде издадена „хонорарна сметка“ и да се удържи дължимия авансов данък. Предвид описаните факти, изразявам следното становище:
В конкретния случай, правоотношението с физическото лице може да се дефинира като „извънтрудово правоотношение“ по смисъла на § 1, т. 30 от ДР на ЗДДФЛ и съответно подлежи на облагане по реда на чл. 29 от същия закон. Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ, авансовият данък за доходите от стопанска дейност по чл. 29 на закона се определя и удържа от предприятието – платец на дохода при изплащането му. Изключение от това правило е предвидено единствено за случаите, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода (чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ). В случая, лицето е представило писмена декларация, че не е самоосигуряващо се лице, поради което не попада в обхвата на цитираното изключение. Следователно, Министерството на финансите – в качеството си на предприятие – платец на доход по чл. 29 от ЗДДФЛ, следва да определи и удържи дължимия от лицето авансов данък, прилагайки нормата на чл. 43, ал. 4 от закона.
На основание чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, предприятието – платец на доходи от стопанска дейност, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 от същия закон, сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето,придобило дохода. Фактът, чефизическотолице е регистрирано по смисъла на
ЗДДС и поради това е издало данъчен документ за извършената услуга (фактура), не отменя задължението на платеца да удържи данък по реда на чл. 43 от ЗДДФЛ и да издаде формулярите по чл. 45, ал. 4 от същия закон („Сметка за изплатени суми“ и „Служебна бележка“). Информирам Ви, че актуалните към момента образци, утвърдени от министъра на финансите и обнародвани в „Държавен вестник“ на основание чл. 64, ал. 3 от ЗДДФЛ, могат да бъдат открити на интернет страницата на НАП – www.nap.bg. При попълването им имайте предвид, че на ред 1 от формуляра на „Сметка за изплатени суми“ следва да се посочи изплатения на лицето доход (т.е. не се включва начисления ДДС).
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар