прилагане на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства на министъра на финансите

Изх. № 04-19-124
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: прилагане на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства на министъра на финансите
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 04-19-124, относно регистриране и отчитане на продажби чрез фискално устройство при извършване продажби от лица по чл. 5, т. 2 от Наредба № Н-18/2006 г.,Ви уведомява следното:
Финансова институция е лице, различно от кредитна институция, чиято основна дейност е извършването на една или повече от дейностите, посочени в чл. 2, ал. 2, т. 5 – 14, както и отпускането на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.(чл. З, ал. 1 от Закона за кредитните институции).
Съгласно § 12 от ПЗР на ЗКИ в сила от 01.01.2007 г. взаимоспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски стопани, създадени по схемата за земеделски капиталов фонд съгласно сключени договори между правителството на Република България и Европейската комисия за усвояване на предоставени безвъзмездно финансови средства, продължават дейността си като финансови институции по смисъла на този закон и по ред, установен от Министерския съвет.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки се определят с Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ. бр.106 от 2006г., изм. и доп.бр.7 от 2007 г., изм. бр.).
Съгласно чл. З от Наредба № Н-18/2006 г. всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва по банков път.
В чл.4 и чл.5 от Наредба № Н-18/2006 г. са изброени дейностите, респективно лицата освободени от задължението за документиране на продажбите си чрез касови бележки от фискално устройство.
Разпоредбата на чл. 5, т. 2 от Наредба № Н-18 от 2006 г. регламентира изключение от задължението за издаване на фискални касови бележки, която се отнася за банките, когато извършват банкови или валутни сделки; финансовите къщи, когато извършват сделки с
чуждестранна валута по безкасов начин, както и лицата, извършващи търговска дейност с предмет съгласно чл. 1, ал. 1, т. З, 4, 6, 8, 9, 10, 11 и 12 от Търговския закон.
Доколкото дейността на Вашата кооперация, не попада към изброените в чл.5, т.2, като лице регистрирано по ТЗ имате задължение за регистриране и отчитане по реда на чл. 25 от Наредба № Н-18/2006 г. чрез издаване на фискална касова бележка за всяка извършвана от Вас продажба на стока и услуга, когато плащането не е извършено по банков път.
//

Оценете статията

Вашият коментар