Прилагането на чл. 45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № 26-К-273
Дата: 07.01.2015 год.
ЗДДФЛ, чл. 45;
ЗДДФЛ, чл. 64, ал. 3 и 4;
ЗДДФЛ, чл. 22б.
Относно: Прилагането на чл. 45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
По повод Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 26-К-273/19.12.2014 г., изразявам следното становище:
На основание чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, при поискване от лицето, работодателят по основното трудово правоотношение, издава не по-късно от 31 януари на следващата година служебна бележка по образец за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък. Ако служебната бележка не е поискана от работника/служителя до 31 януари на следващата годината, такава се издава при поискване и след определения срок (чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ). Служебна бележка по образецза доходи от трудови правоотношения се издава по инициатива на работодателя в случаите по чл. 45, ал. 2 от ЗДДФЛ, а именно когато:
?трудовото правоотношение е прекратено през течение на годината;
?доходът е от правоотношение по § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на закона;
?не е работодател по основното трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година – това обстоятелство се установява с писмена декларация, предоставена от работника/служителя;
?удържането/възстановяването на данъка по чл. 49, ал. 5 и 6 от ЗДДФЛ не е извършено до 31 януари на следващата година.
В тези случаи, на основание чл. 45, ал. 6 от ЗДДФЛ, служебните бележки се издават в следните срокове:
?до един месец от датата на последното плащане по прекратеното трудово правоотношение, но не по-късно от 31 декември на данъчната година;
?до 10 януари на следващата година – за доходите от правоотношение по § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, както и когато платецът не е работодател по основното трудово правоотношение на съответния работник или служител;
?до 5 февруари на следващата година – когато удържането/възстановяването на данъка по чл. 49, ал. 5 и 6 от ЗДДФЛ не е извършено до 31 януари на следващата година.
На основание чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ предприятието, платец на доходи по извънтрудови правоотношения или от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и 44 сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода. Служебната бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ се издава при поискване от лицето, придобило дохода, а когато лицето не е поискало издаването й – в срок до 15 април на следващата година.
Предвид изискването на чл. 64, ал. 3 и 4 от ЗДДФЛ, образците на сметка за изплатени суми и на служебна бележка по този закон се утвърждават със заповед на министъра на финансите и се обнародват в „Държавен вестник“. В тази връзка, със Заповед № ЗМФ-1420/04.12.2014 г. на министъра на финансите, са утвърдени образци на служебни бележки за доходите от трудови правоотношения (образец 1 и 2), а със Заповед № ЗМФ-1423 от 04.12.2014 г. – сметка за изплатени суми и служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ (образец № 3 и 3а). Образците и заповедите, с които са утвърдени формулярите, са обнародвани в „Държавен вестник“ бр. 105/19.12.2014 г.
Считам, че служебните бележки, издадени в съответствие с цитираните по-горе правила на чл. 45 от ЗДДФЛ, до 19 декември 2014 г. (датата на обнародване на новите образци), не е необходимо да бъдат преиздавани и могат да бъдат прилагани към годишните данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2014 г. Служебните бележки, издадени след тази дата, трябва да са в съответствие с утвърдените образци.
Следва да имате предвид, че в новите образци на служебните бележки по чл. 45, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ за доходите от трудови правоотношения (образец 1 и 2) се попълва допълнителна информация от работодателя (при поискване от работника/служителя), необходима за целите на данъчното облекчение по чл. 22б от ЗДДФЛ (редове 1, 2.1 и 19 от образец 1 и редове 1 и 2.1 от образец 2). Тази информация не фигурира в старите формуляри, но е крайно необходима за лицата, които ще ползват данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата. В тези случаи, с цел коректно попълване на данните в годишната данъчна декларация, при поискване от страна на работника/служителя, считам че работодателят трябва да издаде новият образец на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ (образец 1 или 2).
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Г. ДИМИТРОВА/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране на дейност по приемане и оползотворяване на отпадъци съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_225/21.01.2013г.ЗДДС, чл.163аОтносно: данъчно третиране на дейност по приемане и оползотворяване на отпадъци съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)Според изложеното в него

Определяне на амортизациите за данъчни цели на дълготрайни активи след преобразуване на бюджетни предприятия /държавни лесничейства/ в държавни предприятия по реда на чл. 62, ал. 3 от ТЗ /държавни гор

Изх. № ………………..Дата ………………… ОТНОСНО: Определяне на амортизациите за данъчни цели на дълготрайни активи след преобразуване на бюджетни предприятия /държавни лесничейства/ в държавни предприятия по

Прилагане на ЗДДС.

Относно: Прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество извършва следните услуги и дейности: консултации относно он-лайн маркетинг, изпълнение на проекти, визуално

В отговор на Ваши запитвания и жалба под горепосочените номера, препратени ни по компетентност от Дирекция ОУИ гр. Варна, постъпили в Централното управление на НАП с вх. № ===/28.05.2007 г. и вх. №

Изх. № 24-31-228 Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО:В отговор на Ваши запитвания и жалба под горепосочените номера, препратени ни по компетентност от Дирекция „ОУИ“ гр.