Прилагането на чл. 45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № 26-К-273
Дата: 07.01.2015 год.
ЗДДФЛ, чл. 45;
ЗДДФЛ, чл. 64, ал. 3 и 4;
ЗДДФЛ, чл. 22б.
Относно: Прилагането на чл. 45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
По повод Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 26-К-273/19.12.2014 г., изразявам следното становище:
На основание чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, при поискване от лицето, работодателят по основното трудово правоотношение, издава не по-късно от 31 януари на следващата година служебна бележка по образец за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък. Ако служебната бележка не е поискана от работника/служителя до 31 януари на следващата годината, такава се издава при поискване и след определения срок (чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ). Служебна бележка по образецза доходи от трудови правоотношения се издава по инициатива на работодателя в случаите по чл. 45, ал. 2 от ЗДДФЛ, а именно когато:
?трудовото правоотношение е прекратено през течение на годината;
?доходът е от правоотношение по § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на закона;
?не е работодател по основното трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година – това обстоятелство се установява с писмена декларация, предоставена от работника/служителя;
?удържането/възстановяването на данъка по чл. 49, ал. 5 и 6 от ЗДДФЛ не е извършено до 31 януари на следващата година.
В тези случаи, на основание чл. 45, ал. 6 от ЗДДФЛ, служебните бележки се издават в следните срокове:
?до един месец от датата на последното плащане по прекратеното трудово правоотношение, но не по-късно от 31 декември на данъчната година;
?до 10 януари на следващата година – за доходите от правоотношение по § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, както и когато платецът не е работодател по основното трудово правоотношение на съответния работник или служител;
?до 5 февруари на следващата година – когато удържането/възстановяването на данъка по чл. 49, ал. 5 и 6 от ЗДДФЛ не е извършено до 31 януари на следващата година.
На основание чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ предприятието, платец на доходи по извънтрудови правоотношения или от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и 44 сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода. Служебната бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ се издава при поискване от лицето, придобило дохода, а когато лицето не е поискало издаването й – в срок до 15 април на следващата година.
Предвид изискването на чл. 64, ал. 3 и 4 от ЗДДФЛ, образците на сметка за изплатени суми и на служебна бележка по този закон се утвърждават със заповед на министъра на финансите и се обнародват в „Държавен вестник“. В тази връзка, със Заповед № ЗМФ-1420/04.12.2014 г. на министъра на финансите, са утвърдени образци на служебни бележки за доходите от трудови правоотношения (образец 1 и 2), а със Заповед № ЗМФ-1423 от 04.12.2014 г. – сметка за изплатени суми и служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ (образец № 3 и 3а). Образците и заповедите, с които са утвърдени формулярите, са обнародвани в „Държавен вестник“ бр. 105/19.12.2014 г.
Считам, че служебните бележки, издадени в съответствие с цитираните по-горе правила на чл. 45 от ЗДДФЛ, до 19 декември 2014 г. (датата на обнародване на новите образци), не е необходимо да бъдат преиздавани и могат да бъдат прилагани към годишните данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2014 г. Служебните бележки, издадени след тази дата, трябва да са в съответствие с утвърдените образци.
Следва да имате предвид, че в новите образци на служебните бележки по чл. 45, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ за доходите от трудови правоотношения (образец 1 и 2) се попълва допълнителна информация от работодателя (при поискване от работника/служителя), необходима за целите на данъчното облекчение по чл. 22б от ЗДДФЛ (редове 1, 2.1 и 19 от образец 1 и редове 1 и 2.1 от образец 2). Тази информация не фигурира в старите формуляри, но е крайно необходима за лицата, които ще ползват данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата. В тези случаи, с цел коректно попълване на данните в годишната данъчна декларация, при поискване от страна на работника/служителя, считам че работодателят трябва да издаде новият образец на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ (образец 1 или 2).
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Г. ДИМИТРОВА/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Прилагане разпоредбите на ЗДДС при извършване на услуги по настаняване на туристи в Румъния от регистриран туроператор.

1121/03.11.2015Чл.21, ал.4, т.1, б.“в“ ЗДДСЧл.86, ал.3 ЗДДСОтносно: Прилагане разпоредбите на ЗДДС при извършване на услуги по настаняване на туристи в Румъния от регистриран туроператор.В писмено

прилагането на Наредбата за командировките в страната във връзка с правото на командировъчни пари, същите следва да бъдат отправяни към Министерството на труда и социалната политика.

Изх. №М-94-А-405Дата:09.05.2014 год.ЗДДФЛ, чл. 24;ЗКПО, чл. 10 По повод Ваше запитване, препратено вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № М-94-А-405#2 от 21.11.2013

ЗДДС, чл.74

2_367/18.02.2010 г.ЗДДС,чл.74 Посочвате, че през …………. 2009 г. сте придобили чрез покупко-продажба недвижим имот, който да бъде предоставян под наем /възмездно/ на трети лица. В

данъчното третиране на доставките, свързани със земя и сгради и вещни права върху тях по ЗДДС е изразено становище в писмо изх.№ 91-00-261/04.09.2007г. на Националната агенция за приходите. Посочено

5 20-00-652/15.06.2011г.ДДС, чл. 45, ал. 5В подаденото от Вас писмо, постъпило в Дирекция ОУИ …e изложено следното: Дружеството ще извърши сделка с недвижим имот, за

way way