Осигуряване на работници, извършващи трудова дейност на територията на Германия

Изх. № 26-К-173
Дата:18.08.2017 год.
ДОПК, чл. 4
ОТНОСНО: Осигуряване на работници, извършващи трудова дейност на територията на Германия

Във връзка с Ваше писмо, заведено вна(НАП) с вх. №…………… г., Ви уведомявам следното:
В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) компетентностите на съответните органите по приходите са регламентирани като строго специфични и конкретни, според функциите и правомощията, с които разполага всеки от тях в отделните административни производства, уредени в ДОПК. В този смисъл изразяването на становище по правоотношения, които са предмет на висящо ревизионно производство е извън правомощията на изпълнителния директор на НАП и би представлявало недопустимо вмешателство в сферата на компетентност на ревизиращия орган, който на основание чл. 4 от ДОПК следва да осъществява производството самостоятелно и независимо в рамките на своите функционални компетентности.
Установено е, че по въпросите, зададени в запитването Ви, е налице висящо ревизионно производство. Моля да имате предвид, че изпълнителният директор на НАП не разполага с правомощия да се произнася по законосъобразността на всяко административно производство по ДОПК, нито когато същото е висящо, нито когато същото е приключило със съответния акт на компетентния орган.

ЗАМ.
/АЛ. ГЕОРГИЕВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДС, чл.28,ППЗДДС, чл.45

Изх.№ 20-00-47909.02.2018 г. чл.28 от ЗДДСчл.45 от ППЗДДСВ запитването e посочено, че дружеството Ви произвежда брикети от дървени въглища. Извършвате продажба на същите за Република

Социално и здравно осигуряване на лице с двойно гражданство, което пребивава постоянно, работи и се осигурява в Люксембург, ще упражнява дейност като самоосигуряващо се лице в България.

Регламент 883/2004: чл. 11(1); чл. 11(3)(a); чл. 13;Регламент 987/2009: чл. 16;НООСЛБГРЧМЛ: чл. 1, ал. 1, 2, 3 и 4; ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получени суми във връзка предотвратяване и ограничаване на разпространението на африканска чума по свинете

Изх. № 24-39-163Дата: 19.03.2020 год. ЗДДС, чл. 9 ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получени суми във връзка предотвратяване

Задължително осигуряване на собственик и управител на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД).

ОТНОСНО: Задължително осигуряване на собственик и управител на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД). Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и

Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност и Наредба № Н-18 за реда за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност и Наредба № Н-18 за реда за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез

aabed