Прилагането на чл. 66 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх. № 24-32-34
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: Прилагането на чл. 66 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Уважаеми господин,
По повод Ваше писмо до директора на „ОУИ“ – гр.====, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-32-34/07.02.2007 г., Ви уведомявам за следното:
Съгласно чл. 66 от ЗДДФЛ данъкът по чл. 65 от закона се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода. В чл. 65 от ЗДДФЛ са указани сроковете за внасяне на данъци, удържани от платците на доходи (работодатели, предприятия и самоосигуряващи се лица). Съгласно § 1, т. 27 и т. 33 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, по смисъла на този закон:
•“Работодател“ е всяко местно лице, чуждестранно лице, извършващо дейност
чрез място на стопанска дейност или определена база на територията на
страната, както и търговско представителство по Закона за насърчаване на
инвестициите, което наема физически лица по трудови правоотношения;
•“Предприятие“ е предприятие по смисъла на Закона за счетоводството (ЗС),
както и търговското представителство по Закона за насърчаване на
инвестициитеиосигурителнатакаса.създаденанаоснованиечл. 8 от
Кодекса за социално осигуряване.
Видно от цитираните разпоредби, кръгът от лицата, които имат задължение да внасят удържаните от тях данъци на основание чл. 65 от ЗДДФЛ е изключително широк. В гази връзка, считам че в разпоредбата на чл. 65 от ЗДДФЛ под термина ..регистрация“
следва да се има предвид не служебното вписване в регистъра на НАП по реда на чл. 82 от ДОПК, а регистрацията на лицата в Регистър БУЛСТАТ, която се извършва по реда на чл. 9, ал. 1 във връзка с чл. З от Закона за регистър БУЛСТАТ. В регистър БУЛСТАТ се вписват и клоновете на: юридическите лица, които не са търговци; вписаните в търговския регистър търговци, както и клоновете на чуждестранните юридически лица и други лица, които са осигурители (чл. З, ал. 1, т. 8 от Закона).
На основание чл. 73, ал. 4 от ЗДДФЛ, работодателите периодично предоставят информация за изплатените доходи по трудови правоотношения и за данъка, удържан върху тези доходи. В тази връзка е и Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, издадена от министъра на финансите (Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г.). Наредбата регламентира задължение за подаване на исканата информация не само от работодателите и осигурителите, но и от техните клонове и поделения.
Предвид гореизложеното считам, че данъкът по чл. 65 от ЗДДФЛ, удържан от == – == следва да се внесе по сметката от републиканския бюджет на ТД на НАП – гр. ===, открита за община ===. Информация за номера на сметката може да намерите на интернет адрес www.nap.bg.
ЗАМ.
/КР. СТЕФАНОВ/ ‘

Оценете статията

Вашият коментар