Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с получено обезщетение за болестта „туберкулоза по животните“.

ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с получено обезщетение за болестта „туберкулоза по животните“.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-120/03.10.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка:
През 2017 г. в с.П, общ. …, област … възниква огнище на туберкулоза, в следствие на което принудително са заклани кравите на представлявания от Вас земеделски производител. Прилагате Актове за обезщетение от БАБХ – 5 бр., Заповеди на осн. чл.30 от Правилника на БАБХ, чл.117 и чл.140 от ЗВМД – 4 бр. и пълномощно.
Поставяте следния въпрос: Полученото обезщетение подлежи ли на деклариране и облагане в ГДД за 2018 г., съгласно ЗДДФЛ?

Във връзка с изложената фактическа обстановка и поставените въпроси, изразявам следното становище:
По смисъла на чл. 12, ал. 1 от на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. При облагането на доходите на физическите лица, меродавен е принципът на придобиването на дохода, т.е. облагаеми са доходите, придобити през течение на годината, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
На основание чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ, ако не е предвидено друго в този закон, доходът се смята за придобит на датата на: 1. плащането – при плащане в брой; 2. заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане; 3. получаването на престацията – за непаричен доход.
Условията и редът за обезщетяване на собствениците на животни, включително в случаите при болестта „туберкулоза“, са посочени в Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), Наредба №84 от 2006 г. за изготвяне на планове за ликвидиране на бруцелозата по говедата, туберкулозата по говедата и ензоотичната левкоза по говедата (ДВ, бр. 64 от 2006 г.) и Наредбата за условията и реда за разходване на средства за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове, приета с Постановление № 181 на Министерския съвет от 2006 г. (Обн. ДВ. бр.62/2006 г. в сила от 01.08.2006 г. , изм. ДВ. бр.82 от 12 Октомври 2007 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017 г.).
На основание чл. 47, ал. 1 от ЗВМД Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) прилага мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на някои особено опасни заразни болести, посочени в заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Тези мерки се налагат със заповед на изпълнителния директор на БАБХ (които се публикуват на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните) и включва умъртвяване на животни, забрани за придвижване на хора, животни, суровини и храни от животински произход, фуражни суровини, комбинирани фуражи, фуражни добавки, премикси и предмети, чрез които могат да бъдат пренесени заразни причинители (чл. 47, ал. 2 от ЗВМД).
В чл. 140, ал. 1 от ЗВМД е посочено, че Изпълнителният директор на БАБХ или определени от него длъжностни лица разпореждат със заповед:
1. унищожаването на болни, съмнително болни или контактни животни;
2. унищожаването на зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани фуражи и инвентар в епизоотичното огнище, които представляват опасност за здравето на хора и животни.
Тази заповед се изпълнява след писмено уведомяване на кмета на общината или определено от него лице.
По силата на чл. 141, ал. 1 от ЗВМД собствениците на животни се обезщетяват със средства от бюджета на БАБХ и по чл. 108, ал. 1 за:
1. животни, умрели от болести по чл. 47, ал. 1;
2. животни, умъртвени за поставяне на диагноза;
3. заразени и контактни животни, унищожени с цел ликвидиране на болестите по т. 1;
4. животни, третирани с имунологични ветеринарномедицински препарати срещу болестите по т. 1:
а) умрели вследствие на непредвидим риск;
б) неотложно заклани преди изтичане на карентния срок;
5. умрели или неотложно заклани животни след налагане на възбрана от БАБХ.
Собствениците на зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани фуражи и инвентар, унищожени при ликвидиране на болести по ал. 1, т. 1, се обезщетяват със средства от бюджета на БАБХ и от държавния бюджет (чл. 141, ал. 2 от ЗВМД).
Следователно, подлежат на обезщетяване само собственици на животни, за които са налице някои от посочените обстоятелства.
За да им се изплати обезщетение, собствениците в срок до три работни дни от датата на смъртта или унищожаването на животни, зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки, премикси, комбинирани и медикаментозни фуражи подават заявление до директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), към което прилагат документите, посочени в чл. 147, ал. 1 от ЗВМД. Въз основа на тези документи директорът на ОДБХ съставя акт за обезщетение по образец и изплаща обезщетението в срок до 30 дни от датата на смъртта или унищожаването или прекратява процедурата по изплащане на обезщетение с мотивирана заповед (чл.147, ал.5 от ЗВМД).
Видно от цитираните разпоредби, изплатените обезщетения за болестта „туберкулоза“ по посочения нормативен ред, имат характер на обезщетения за претърпени имуществени вреди и на основание чл. 13, ал. 1, т. 13 от ЗДДФЛ представляват необлагаем доход. Този необлагаем доход на основание чл. 52, ал. 1, т. 3 не подлежи на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
Следва да се има предвид, че всяко друго подпомагане, получено от физическите лица под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от европейските фондове и държавния бюджет във връзка с профилактиката, ограничаването и ликвидирането на болестта, което няма характер на обезщетение за имуществени вреди, няма да представлява необлагаем доход и съответно ще подлежи на облагане по съответния ред, предвиден в ЗДДФЛ.

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *