Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО)

Изх. № М-08-К-16
Дата: 10.02.2020 год.
ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 15;
ЗДДФЛ, чл. 35, т. 6;
КСО, чл. 10.

ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО)

Във Ваше писмено запитване, постъпило по електронна поща в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №М-08-К-16 от 20.12.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Въз основа на решение на общинския съвет община …. има намерение да дава ваучери за памперси, храна, дрехи за новородените с цел подпомагане на млади семейства. Помощите ще се предоставят на жители на общината по определени критерии и ще бъдат в размер на 500 лв. (еднократно) или 41,67 лв. (месечно). В тази връзка поставяте следния въпрос:
Дължи ли община …. данъци и осигурителни вноски за така предоставяните ваучери?
Предвид описаната фактическа ситуация и относимата нормативна уредба изразявам следното становище:
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. В зависимост от формата на плащане доходите могат да бъдат парични и непарични (чл. 10, ал. 2 от ЗДДФЛ). На основание чл. 13, ал. 1, т. 15 от ЗДДФЛ не са облагаеми помощите и добавките от социално подпомагане, получени на основание на Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за закрила на детето, Закона за семейни помощи за деца или на друг нормативен акт, както и обезщетенията и помощите при безработица, получени на основание на нормативен акт.
В този смисъл, ако описаната от Вас помощ за млади семейства под формата на ваучери за памперси, храна, дрехи за новородените, е регламентирана в нормативен акт, същата ще се третира като необлагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ. Следва да имате предвид, че видовете нормативни актове са уредени в Закона за нормативните актове (ЗНА), като в чл. 8 от същия е регламентирана правна възможност всеки общински съвет да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Съгласно чл. 37, ал. 3 от ЗНА нормативните актове на общинските съвети се обнародват в печата или се разгласяват по друг начин на територията на общината. Решенията на общинските съвети не се квалифицират като нормативни актове по смисъла на ЗНА.
Запитването Ви е формулирано общо и от него не става ясно с какъв акт ще се определят редът, начинът и отчитането на средствата, предвидени за подпомагане на младите семейства, в бюджета на община …. В тази връзка са възможни две хипотези:
1. Ако подпомагането е регламентирано в нормативен акт (наредба) на общинския съвет, описаните от Вас помощи ще попаднат в обхвата на чл. 13, ал. 1, т. 15 от ЗДДФЛ и съответно няма да подлежат на облагане.
2. В случай че процедурата за предоставянето им не е уредана в нормативен акт, а с друг документ, издаден от общинския съвет или от кмета на общината, предоставените ваучери ще представляват облагаем доход по смисъла на чл. 12, ал. 1 и чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ. Тъй като в конкретния случай доходът е непаричен, задълженията на общината се свеждат до:
– предоставяне на служебна бележка по реда на чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ, т.е. при поискване от съответното физическо лице – в 14-дневен срок от датата на поискването й; и
– предоставяне на информация в НАП по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за въпросните доходи.
Облагането на непаричните доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ се извършва с подаване на годишна данъчна декларация от съответните физически лица, като за целта се попълва Приложение №6.
За да възникне задължение за осигуряване е достатъчно физическото лице да извършва трудова дейност по смисъла на КСО. Основание за това е разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от КСО, съгласно която осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 и чл. 4а, ал. 1 и за която са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й. Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислени и други доходи от трудова дейност (чл. 6, ал. 2 от КСО).
Предвид изложеното, в конкретния случай размерът на помощта, която ще се предоставя за подпомагане на млади семейства с новородени – жители на общината, не е доход от трудова дейност по чл. 10 от КСО, съответно не е осигурителен доход по смисъла на чл. 6, ал. 2 от КСО и върху него не се дължат задължителни осигурителни вноски.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар