Прилагането на Закона за данък върху добавена стойност /ЗДДС/

1_ИТ-00-59/11.08.2016
ЗДДС, чл.21, ал.2 и 3
ЗДДС, чл.21, ал.4, т.2

Относно: Прилагането на Закона за данък върху добавена стойност /ЗДДС/
Предметът на дейност на Вашето дружество е организация на рекламни кампании, организация на промоции и корпоративни мероприятия, организация на обучения и тренинги чрез организация и провеждане на базови семинари, организация на обучение за лидери както и за мениджър ръководители. Дружеството в качеството на довереник и от името и за сметка на доверителя, съгласно сключени рамкови договори за поръчка, извършва необходими разходи по организацията на мероприятията, за което получава комисионна в размер на 10% от стойността на фактически направените разходи. Вашите клиенти са дружества с данъчна регистрация в САЩ и Нова Зенландия.
Набирането на участниците в тези обучения и рекламни мероприятия, в чиято организация участва Вашето дружество, както и предоставянето на услугите на крайните потребители е ангажимент на тези дружества.
Мероприятията се провеждат както на територията на страни от Европейския съюз, така и на територията на страни извън ЕС.
Себестойността на услугата, която предоставяте на тези дружества, се формира от всички извършени разходи, предварително заявени от клиентите Ви, които са:
-настаняване на обучаваните в хотели;
-транспорт до съответното място на провеждане на мероприятия – самолет и автомобилен транспорт;
-лектори;
-преводачески услуги;
-рекламни материали – часовници, планшети, кожени и картонени папки, знамена, плакати и други с фирмено лого и персонализирани надписи, които се предоставят на участниците в провежданите мероприятия.
Поставени са въпроси относно третирането на доставките по Закона за данък върху добавената стойност.
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното принципно становище:
Посочвате, че част от извършваната дейност от дружеството като Довереник от името и за сметка на Доверителя е организиране на промоция и реклама с цел представяне на даден продукт, продуктова линия или услуга с цел запознаване на аудиторията и привличане вниманието на потенциални клиенти, както и организиране на корпоративни мероприятия, обучения и тренинги.
Следва да имате предвид, че когато лице действа от чуждо име и за чужда сметка, са налице две доставки:
– между доверителя и третото лице и
– доставка на услуга между комисионера и доверителя.
Предвид естеството на Вашия договор, действителният получател по издадените Ви фактури за извършени услуги и закупени стоки, свързани с организирането на мероприятия, е доверителя (…., Оукланд, Нова Зеландия), от чието име Вие извършвате тези разходи. В тази връзка следва имате предвид, че относно префактуриране на разходи с начислен ДДС в случаите, при които префактурирането не е по повод задължения, свързани с основна доставка, е изразено становището на Изпълнителния директор на НАП с Изх. № 20-00-42/21.02.2014 г. по повод данъчно третиране по ЗДДС.
В ЗДДС и ППЗДДС не се съдържа текст, регламентиращ префактуриране на стоки и услуги. Все пак при префактуриране следва да се има предвид, че е недопустимо да бъдат променени основните характеристики на доставката, а именно: данъчна ставка, данъчно събитие, данъчна основа (съобразно дела в разходите), недопустимо е например префактуриране, при което би се променило мястото на изпълнение на доставката. Префактурирането е допустимо само и единствено, доколкото отстранява липсата на фактура, издадена на името на действителния потребител на доставяната стока или услуга, като тази липса се дължи на особени стопански или правни отношения.
С оглед гореизложеното, направените от Вас разходи за сметка на доверителя не водят до възникване на данъчно събитие, съответно за документирането им не се изисква издаването на данъчен документ. Издаването на такъв документ е задължително при настъпване на данъчни събития за доставки на стоки и услуги, както и при промяна на данъчната основа на доставките. В останалите случаи на префактуриране като разходооправдателен документ, следва да се издава документ, съдържащ реквизитите по чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството. Документът не подлежи на отразяване в данъчните регистри на участниците в платежните взаимоотношения и не поражда за тях никакви задължения по ЗДДС.
По отношение на данъчното третиране на услугата по посредничество от чуждо име и за чужда сметка в качеството си на посредник срещу комисионна от получателя, установен в трета страна, следва да имате предвид, че получената комисионна се явява цена на отделна доставка.
При положение че Вие като посредник сте установен на територията на страната, за получената комисионна следва да се съобразите с разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС. В нея е регламентирано, че мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Мястото на изпълнение на услугата по посредничество, във връзка с която получателят дължи комисиона на посредника, е на територията на страната, на която е установен получателят, в случай че получателят е данъчно-задължено лице по смисъла на Регламент 282/2011 год. на ЕС.
Независимо от горното за получените фактури на името на дружеството следва да съобразите разпоредбата на чл.124, ал.4 от ЗДДС, съгласно която регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени. В чл.112, ал.1 от ЗДДС е определено, че данъчни документи са фактурата, известието към фактурата и протоколът.
Следва да имате предвид, че във връзка с организиране на мероприятия – рекламна кампания и обучения и тренинги е налице услуга, в рамките на която се доставят комплекс от услуги, в т. ч. и услуги, идентични или най-малкото сравними с тези на туроператорите.
Съгласно практиката на Съда, когато сделка съдържа няколко елементи и действия, трябва да се обърне внимание на всички обстоятелства, при които въпросната сделка се е състояла, за да се определи дали има една (състояща се от основна и съпътстващи), две или повече отделни доставки (в този смисъл, дела на Съда на ЕС С-231/94 Faaborg-GeltingLinien [1996] ECR1-2395, параграфи от12 до 14; С-349/96 СРР [1999] ECR 1-973, § 28; и С-41/04 LevobVerzekeringenand OV Bank [2005] ECR 1-9433, § 19). Следва да се приеме, че е налице една единствена доставка, когато два или повече елемента, извършени от данъчно задълженото лице за клиента, са толкова тясно свързани, че обективно образуват една единствена неделима икономическа доставка, чието раздробяване би било изкуствено (Решение по дело LevobVerzekeringen и OV Bank, посочено по-горе, точки 20 и 22, както и Решение по дело Aktiebolaget NN, точки 22 и 23).
За да се определи дали съставните части на една комплексна доставка представляват две отделни доставки със самостоятелно значение или следва да се третират като една основна доставка със съпътстваща/и я доставки, основният критерий е дали тези елементи представляват самостоятелна ценност и цел за клиента (основни доставки) или са средство за да се възползва при по-добри условия от основната услуга (съпътстващи доставки). Но дори една доставка да не представлява самостоятелна ценност и цел за клиента, в случай че делът й в общата цена е съществен, то същата следва да има самостоятелно данъчно третиране и за целите на ДДС ще са налице две или повече отделни доставки.
При организиране на конкретното мероприятие от Вас, видно от посоченото в писмото, дружеството е получател на следните услуги:
-Доставка на настаняване /нощувка /,
-Доставка на услуги /наем зали/,
-Доставка на туристическа обиколка за участниците в семинар в Будапеща /Унгария/
-Доставка на автомобилен транспорт в страна от ЕС,
-Доставка на самолетен билет за дестинации Будапеща – Ларнака – Будапеща, и Будапеща – Одеса – Будапеща.
Посочените доставки обичайно не са в съотношение основна и съпътстващи доставки. Аргумент за това е обстоятелството, че дори съответното мероприятие да представлява основната цел за клиента, цената на туристическата услуга обичайно съставлява съществен дял от общата цена.
В случай че са налице самостоятелни доставки и не е определена обща цена следва да се има предвид, че всяка от тях има самостоятелно данъчно третиране.
По поставените въпроси относно извършени от дружеството Ви разходи за транспорт във връзка с дейността по организиране на промоции, както и организиране на корпоративни мероприятия, обучения и тренинги и др., тъй като не сте посочили дали същият е във връзка със стоки или пътници, следва да имате предвид следното:
При положение че се извършва автомобилен транспорт на стоки, следва да се съобразите с разпоредбите на чл.22 от ЗДДС. На основание чл.21, ал.3 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него, предоставена на данъчно задължено лице, се определя по реда на чл.21, ал.2 и 3. В тези случаи данъкът е изискуем от Вас и следва да го начислите като издадете протокол по чл.117 от ЗДДС. Приложимата данъчна ставка е 20%.
В случай че се извършва транспорт на пътници е приложима разпоредбата на чл.21, ал.4, т.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение е мястото, където се извършва пътническия транспорт, пропорционално на реализирания пробег. При положение че извършения транспорт е на територията на страната и доставчикът е данъчно задължено лице, установено извън територията на страната, то за получената услуга следва да се приложи разпоредбата на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС. За получената услуга е необходимо да се състави протокол съгласно чл.117 от ЗДДС. Приложимата данъчна ставка, в случай че превозът е на територията на страната е в размер на 20%.
Следва да имате предвид, че на основание чл.29, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е превозът на пътници, когато превозът се извършва:
1.от място на територията на страната до място извън територията на страната, или
2.от място извън територията на страната до място на територията на страната, или
3.между две места на територията на страната, когато е част от превоз по т.1 и 2.
За получените услуги по транспорт с дестинация Будапеща-Кипър-Будапеща, както и Будапеща-Одеса-Будапеща следва да се съобразите с разпоредбите на чл.21, ал.4, т.2 от ЗДДС. При положение че мястото на осъществения транспорт е извън територията на страната, не следва да издавате протокол по чл.117 от ЗДДС.
Относно правото на приспадане на данъчен кредит за извършените от дружеството Ви разходи във връзка с дейността се прилагат разпоредбите на Глава осма „Данъчен кредит“ на закона.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »