Възстановяването на здравноосигурителни права

1_ИТ-00-55/26.07.2016 г.
ЗЗО, чл. 40, ал. 5
ЗЗО, чл. 109
Относно: Възстановяването на здравноосигурителни права
Майка Ви е безработна от няколко години и не е заплащала здравноосигурителни вноски за периода, поради което здравноосигурителните й права са прекъснати. Желаете да възстановите правата й.
В тази връзка поставяте следните въпроси:
1. Нужно ли е да имате пълномощно от нея?
2. Каква е точната сума, която дължи?
3. Какви документи трябва да попълнете и подадете в НАП и може ли това да стане по пощата?
4. По коя банкова сметка трябва да се преведат сумите?
5. В какъв срок ще бъдат възстановени правата й след подаване на доку-ментите и плащането на дължимата сума?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададените от Вас въпроси изразяваме следното принципно становище:
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса е определен в чл.33 от Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/. Задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава, както и българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България.
Доходите, върху които се дължат здравноосигурителните вноски, сроковете и редът за внасянето им по групи лица, подлежащи на задължително здравно осигуряване в НЗОК, са определени в чл.40 от ЗЗО.
Съгласно чл.40, ал.5 от ЗЗО, лицата, които не подлежат на осигуряване по ал.1, 2 и 3, са длъжни да:
1. внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване-до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно израв-няване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация, като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване;
2. подават декларация в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите
Относно здравноосигурителните права следва да имате предвид разпоредбата на чл.109, ал.1 от ЗЗО, съгласно която здравноосигурителните права на лицата, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка, се прекъсват, в случай че лицата не са внесли повече от три дължими месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. В сила от 28.12.2015 г. здравноосигурителните права на тези лица се възстановяват, при условие, че лицето заплати всички дължими здравно-осигурителни вноски през последните 60 месеца- чл.109, ал.2 от ЗЗО.
Здравноосигурителните права на лицата по ал.1 на чл.109 от ЗЗО се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски, като сумите, платени за оказаната медицинска помощ, не се възстановяват – чл.109, ал.3 от ЗЗО.
От 01.01.2010 г. лицата по чл.40, ал.5 от ЗЗО, на основание т.2 от същата разпоредба и на основание чл.2, ал.6 от Наредба Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, се задължават да подават декларация образец № 7 в компетентната дирекция на НАП за възникване на задължението за внасяне на вноски на това основание. Декларацията се подава в срока, определен с чл.40, ал.5, т.2 от ЗЗО и чл.3, ал.4 от посочената по-горе наредба – до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство. В същата се посочват, имената по документ за самоличност, единния граждански номер, началната дата от периода за който възниква задължението за внасяне на вноски и избрания осигурителен доход на основание чл.40, ал.5 от ЗЗО. Следователно, с декларация образец № 7 лицата заявяват, че ще плащат сами вноските си за здраве и началната дата от която започват да го правят за неопределен период напред.
Декларацията се подава чрез попълване на утвърден образец съгласно указанията за попълването й на хартиен носител или по електронен пътчрез ползване на квалифициран електронен подпис на подателя – чл.6, ал.1, т.5 от Наредба Н-8/ 29.12.2005 г.
Здравноосигурителните задължения в системата за управление на приходите за осигурените лица по чл.40, ал.5, т.1 от ЗЗО се формира по данни, подадени с декларация образец № 7. Осигурителните вноски по закона се внасят по съответната сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Плащането на здравноосигурителните вноски към НАП се извършва по банков път, с пощенски запис или по интернет чрез електронната услуга на НАП за плащане на данъци и осигурителни вноски по интернет по сметкана компетентната дирекция или офис на НАП, за физическите лица по постоянен адрес. Сметката за здравни вноски е „Сметказа приходите на НЗКО“. Списък на банковите сметки на НАП са публикувани на адрес www.nap.bg. На същия адрес са публикувани примерни платежни документи. За тези плащания се прилага код за вид плащане 56 11 11.
Тъй като размерът на здравноосигурителните вноски се определя в зависи-мост от основанието на което са дължими здравните вноски и въз основа на подадените данни с декларация образец 7, не сме в състояние да посочим конкретен размер на здравноосигурителните вноски дължими от майка Ви.
Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да направите чрез електронната услуга на НАП “Здравноосигурителен калкулатор“ на горепосочения електронен адрес като въведете преди това месеците, за които не сте здравно осигурен, вид осигурено лице и осигурителен доход. Необходимо е да знаете, че дължимите здравноосигурителни вноски, се внасят в размерите, определени за съответните периоди, за които се дължат. От 2010 г.здравноосигурителната вноска за осигурените по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО лица за всеки месец е в размер на 16,80 лв.
Следва да имате предвид, че при наличие на няколко публични задължения самоосигуряващите се лица по чл.40, ал.1, т.2 и ал.5 и чл.40а, ал.3 могат да заявят по ред, определен с наредба, издадена от министъра на финансите, кои задължения за здравно-осигурителни вноски по закона погасяват.
Редът по който се извършва заявяване е определен с Наредба Н-8/29.12.2005 г.Съгласно чл.2а от наредбата съответните лица могат да заявят кои задължения за здравноосигурителни вноски погасяват, като подадат заявление съгласно приложение № 10 от същата. Заявлението по чл.2а се подава в териториална дирекция на Националната агенция за приходите на хартиен носител преди внасяне на сумите, с които се погасяват задълженията – чл.3а от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. В този случай чл.169, ал.5 и 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилага – чл.41, ал.2 от ЗЗО.
При условие, че физическо лице има непогасени задължения за здравно-осигурителни вноски на основание чл.40, ал.5 от ЗЗО за определени периоди и преди заплащането им не е посочило с нарочно заявление по чл.2а от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г., кои задължения за здравноосигурителни вноски желае да погаси, тогава ще бъде приложен принципът за погасяване на най-ранното по падеж задължение.
С оглед изясняване на здравноосигурителния статус и здравноосигурителните права конкретното лице може да се обърне към офиса на компетентната териториална дирекция на НАП /ТД на НАП …../.
Ако дължимите здравноосигурителни вноски са платени, но все още не е отразено в системата, а трябва спешно лицето да ползва медицинска помощ/услуга лицето може да поиска от офиса на НАП по постоянен адрес да се издаде удостоверение, че е с непрекъснати здравноосигурителни права, което да послужи пред здравните органи. За да бъде издаден този документ, трябва да представите вносните бележки, с които да докажете направените от Вас вноски за здравно осигуряване. Това удостоверение дава възможност на лицето да ползва безплатна медицинска помощ за съответния период. Удостоверението е със срок 3 месеца, считано от месеца на възстановяване на правата.
Съгласно чл.10, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ всички процесуални действия в административното производство могат да се извършват лично от дееспособните физически лица. Разпоредбата на чл.10, ал.4 от ДОПК дава възможност лицата в административните производства по реда на ДОПК да се представляват от пълномощници. Осъществяването на представителната власт се реализира въз основа на писмено пълномощно. Кодексът не поставя изискването пълномощното да бъде нотариално заверено. Единственият случай, в който за осъществяването на представителната власт на пълномощник се изисква нотариална заверка на пълномощното, е получаването на издадено удостоверение за наличието или липсата на задължения съгласно чл.87, ал.7 от ДОПК. Ето защо, за да представлявате майка си в производствата пред НАП, вкл. за снабдяване с удостоверение за наличието или липсата на задължения ще е необходимо да разполагате с надлежно пълномощно.
Информираме Ви, че със Заповед № ЗЦУ-850/20.07.2015 г. на Изпълнителния директор на НАП се определят условия и ред за издаване и използване на персонален идентификационен код /ПИК/, както и видовете декларации, документи или данни, които могат да се подават чрез използването му. Клиентите на НАП могат да получат своя персонален идентификационен код след подаване на заявление. Същото може да се подаде, а издадения ПИК да се получи във всеки офис на НАП. Персоналният идентификационен код се получава лично, чрез изрично упълномощено лице или от изрично посочено в заявлението лице. Чрез този код клиентите на администрацията могат да проверят непогасените си задължения към НАП, извършените от тях плащания и задълженията, които са погасили, всички декларирани или установени задължения и начина, по който са погасени и др. Ползвайки ПИК лицата могат да подадат осигурителни декларации образец 7 и заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски, годишна данъчна декларация за облагане на доходите (по чл.50 от ЗДДФЛ) и др.
Без оглед гореизложеното, необходимо е да имате предвид, че, съгласно чл.85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в кореспонденцията си с Националната агенция за приходите сте длъжни да посочвате Вашата идентификация (име и ЕГН/ ЛНЧ, съответно фирма и БУЛСТАТ/ЕИК, издаден от Агенцията по вписванията; адрес по чл.8 от ДОПК и адрес за кореспонденция), както и идентификацията на лицата, с чиито права и задължения е свързано запитването Ви.

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *