прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 20-00-341
20.07.2015 г.
ЗДДС приложение № 2 към Глава деветнадесета “а“  
В дирекция …….. е постъпило писмено запитване относно прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е посочено, че дружеството ще извършва продажба на балирана пшенична слама и грах, във връзка с което са поставени следните въпроси:
1. Попадат ли посочените стоки в приложение №2 към ЗДДС?
2. Възниква ли задължение за дружеството за начисляване на ДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
Механизмът за обратно начисляване на данъка се прилага за доставки на зърнени и технически култури с място на изпълнение на територията на страната, когато едновременно са изпълнени следните условия:
– стоките, предмет на доставката, са изрично посочени в част втора от приложение № 2 към Глава деветнадесета “а“ от ЗДДС и се класират със съответния тарифен код от Комбинираната номенклатура, установена с Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23.07.1987 г. относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа.
– получателят по доставката е регистрирано по  ЗДДС, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
Сламата e посочена в код по КН1213 00 00 0 – „Слама, шума и плява от необработени житни растения, дори нарязани, смлени, пресовани или агломерирани под формата на гранули”. Посоченият код не фигурира в Част ІІ на Приложение № 2 към Глава деветнадесет „а” от ЗДДС, с оглед на което механизма на обратно начисляване на ДДС е неприложим при продажбата на слама.
Грахта попада в код по КН 0708 10 00, който също не фигурира в Част ІІ на Приложение № 2 към Глава деветнадесет „а” от ЗДДС, с оглед на което механизма на обратно начисляване на ДДС е неприложим при продажбата на грах.
Предвид изложеното, в конкретния случай разпоредбите на Глава деветнадесета „а“ от ЗДДС неса приложими по отношение на доставки с предмет балирана пшенична слама и грах.
За доставките на стоки, които не сапосочени в част втора наприложение № 2 към Глава деветнадесета “а“ от ЗДДС, когато доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице, същият следва даиздаде фактура с 20% начислен ДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на относимата към въпроса нормативна уредба. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от описаната, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.
/’

Оценете статията

Вашият коментар