прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 23-29-133
13.12.2014 г.
ЗДДС чл.21, ал.2, чл.28
В дирекция .е постъпило писмо относно прилагането наЗакона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„Р“ АД е възложило на българско дружество, последното да намери клиентот трета страна /Турция/ за продажба на продукция.
При така изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Как следва да бъде определено мястото на извършване на услугата по посредничество между две български данъчно задължени лица за намиране на клиенти от Турция, за да се определи и наличието/ липсата на задължение за начисляване на данък върху добавената стойност ?
2.Следва ли във фактурата, която ще издаде българското дружество, в качеството му на посредник да бъде посочен данък върху добавената стойност на отделен ред?
3. В случай, че следва да бъде издадена фактура без данък върху добавената стойност, какво е законовото основание за това?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
По първи въпрос
По силата на чл.21, ал.2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуги, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил своята независима икономическа дейност. Тъй като получателят по доставката „Р“ АД е данъчно задължено лице, установено на територията на страната, мястото на изпълнение на доставките е на територията на страната. В тази връзка чл.54, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) указва, че при доставка на услуга по чл.21, ал.1 и 2 от закона, когато получателят и доставчикът са установени на територията на страната, данъкът е изискуем от доставчика – регистрирано по закона лице, независимо дали получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице.
По втори въпрос
В главаТрета от ЗДДС са определени облагаемите с нулева ставка на данъка доставки с място на изпълнение на територията на страната. Съгласно чл.28 от ЗДДС, облагаема с нулева ставка е доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика , както и от или за сметка на получателя, ако получателя е лице, което не е установено на територията на страната.
Съгласно чл.36 от ЗДДС облагаема с нулева ставка е доставката на услуги, предоставяни от агенти, брокери и други. посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, когато са свързани с доставките , посочени в глава Трета.
В този смисъл, когато се извършва посредническа услуга от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице, във връзка с извършването на доставка попадаща в хипотезата на чл.28 от ЗДДС, ще е налице доставка по чл.36 от ЗДДС, облагаема с нулева ставка на данъка. За доказване на обстоятелствата водещи до прилагане на нулевата данъчна ставка, по силата на чл.38, ал.1 от ППЗДДС доставчикът следва да разполага с документи, удостоверяващи, че услугите са оказани във връзка с доставки, за които са налице обстоятелствата по глава трета от закона.
Ако дружеството, извършило посредническата услуга не се снабди с документите по чл.38, ал.1 от ППЗДДС до изтичането на календарния месец, следващ календарния месеца, през който данъкът е станал изискуем, разпоредбата на чл.36 от ЗДДС става неприложима и се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто (чл.37, ал.2 от ЗДДС във връзка с чл.39, ал.1 от ППЗДДС). В този случай данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол почл.117 от ЗДДС, който се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем. Тази корекция е двупосочна, доколкото се регламентира не само начисляването на данък със ставка 20 на сто при отсъствие на удостоверяващите документи, но и елиминиране на ефекта от така начисления данък при последващо снабдяване с необходимите документи. Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от корекцията чрез анулиране на протокола. За анулирането не се издава нов протокол. Анулирането се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.
По трети въпрос
Съгласно чл.114, ал.1, т.12 от ЗДДС във фактурата, с която се документира извършената доставка следва да се посочи основанието за прилагането на нулевата данъчна ставка. В случая основанието за прилагането на нулева данъчна ставка е чл.36 от ЗДДС, поради което тази разпоредба следва да бъде посочена във фактурата.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане на разпоредби от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса за социалното осигуряване (КСО)

Изх. № 92-00-801Дата:08.10.2014 год.ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 30Относно: прилагане на разпоредби от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса

задължително обществено осигуряване на лице-регистриран земеделски стопанин през периода на отпуск поради бременност и раждане, и отглеждане на малко дете като осигурено лице в качеството му на собственик на търговско дружество

Изх. № 24-35-42Дата: 05.01.2018 год. КСО, чл. 4, ал. 3, т. 2; КСО, чл. 4, ал. 3, т. 4; КСО, чл. 4, ал. 4; КСО,

определяне на задължения по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) при наличието на развален приватизационен договор за продажба на недвижим имот

3_1551/03.06.2013г. ЗМДТ, чл. 10, ал. 1 и ал. 2 ЗМДТ, чл.11ЗМДТ, чл.62 Относно: определяне на задължения по реда на Закона за местните данъци и такси