прилагане разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване(КСО),Законазаздравнотоосигуряване(ЗЗО)иНаредба

Изх. № 23-22-930
30.05.2013 г.
КСО
Чл. 4, ал. 3, т. 4
Чл. 5, ал. 4, т. 1 и 2
Чл. 6, ал. 7
§ 1, ал. 1, т. 5отДРнаКСО
ЗЗО
Чл. 40, ал. 1 и 2
Наредба № Н-8/2005 г.
Чл. 1, ал. 1, т. 2
Чл. 3, ал. 3, т. 2
Вдирекция„Обжалване и данъчно-осигурителнапрактика” …е постъпило Вашеписменозапитванеприето свх. № 23-22-930 от 30.04.2013 г.,препратеноотТД на НАП …,ведносписмовх. № 94-И-367 от24.04.2013г.относноприлаганеразпоредбитенаКодексазасоциалноосигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване(ЗЗО) иНаредба
№ Н-8от29.12.2005г.засъдържанието, сроковете,начина иредаза подаване исъхранениенаданниотработодателите,осигурителитезаосигуренитепритяхлица,кактоиотсамоосигуряващитеселица, всилаот01.01.2006г.(Наредба№ Н-8/2005 г.)
В запитванетое изложенаследнатафактическаобстановка:
От23.08.2004г. физическолицее регистриранокатоземеделскипроизводител.Осигурявасекатосамоосигуряващоселице-земеделскипроизводителвърхуразличен месечен осигурителендоходзасоциалноиздравноосигуряване.Предвидразличниятосигурителендоход,върху койтосеосигуряватезасоциалноиздравноосигуряване,ежемесечносаподаванипо дведекларацииобрИзх. № 1,приложение№ 1къмчл. 2отНаредба№ Н-8/2005 г.скодзавидосигурен „13 – регистрирани земеделскипроизводители итютюнопроизводители”.
Въввръзкасвъзникналияказусепоставенследният въпрос:
Имали законовооснованиерегистриранземеделскипроизводител дасеосигурява върхуразличенмесеченосигурителендоходзасоциалноиздравноосигуряване,предвидфакта,черегистриранитеземеделски производители, коитопроизвеждатсамонепреработенарастителнаи/ или животинскапродукциянеправятгодишноизравняваненадоходитеси?
Предвидизложенатафактическаобстановка,поставениявъпросиотносиматакъмтях нормативнауредба, изразявамследнотостановище:
Внаправенотозапитваненесеуточнявадализемеделскиятпроизводител реализирадоходи самоотземеделскопроизводство,предвиднакоетоприемам,четойпроизвеждасамонепреработенарастителнаи/ илиживотинскапродукцияинереализирадругидоходи.Приемамсъщо,чеземеделскиятпроизводителезаверявалежегодновпредвидениянормативен срок регистрационната си карта в областна дирекция „Земеделие“.
Зацелитенасоциалното издравноосигуряване„регистриранитеземеделскипроизводителиитютюнопроизводители”садефинирани§1, ал.1, т. 5 от Допълнителнитеразпоредбина КСО. Това са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред. Земеделският производител придобива качеството на „регистриран земеделски производител“ от датата на вписването му в регистъра по реданачл. 5наНаредба № 3от29.01.1999 г. засъздаванеиподдържаненарегистърназемеделскитепроизводителии притежава това качество до деня на отписването му, при условие че ежегодноврегламентираниясрокзаверява регистрационната си карта в областна дирекция „Земеделие“. Ако не завери регистрационната си карта до определения срокна съответната година, лицето губи качеството си на регистриран земеделски производител. От този момент нататък то остава извън кръга на задължително осигурените лица по смисъланачл. 4, ал. 3, т. 4 от КСО ичл. 40, ал. 1, т. 2 отЗЗОи губи превилигированият режим засоциалноиздравно осигуряване, прилаган затазикатегориялица.
1. Поотношениенасоциалнотоосигуряване:
Катоотделнакатегориялица регистриранитеземеделскипроизводители саобособенив чл. 4, ал. 3, т. 4 от КСО,тъйкатосоциалното им осигуряване се подчинява на самостоятеленрежим,различеноттозизаостаналитекатегориисамоосигуряващитеселица.Лицата,коитоосъществяватдейностсличентрудкаторегистрираниземеделскипроизводителизадължителносеосигуряватзаинвалидностпорадиобщозаболяване,старости смърт.Посвойизбормогат дасеосигуряватизавсичкиосигуренисоциалнирисковебезтрудовазлополукаипрофесионалнаболест(чл.4, ал. 4отКСО).
Внорматаначл. 1, ал. 4отНаредбазаобщественотоосигуряваненасамоосигуряващитеселица,българскитегражданинаработавчужбинаиморскителица(НООСЛБГРЧМЛ) епосочено,чесамоосигуряващитеселица,включително регистриранитеземеделскипроизводителимогатдапроменятвидътнаосигуряванетосиза всякакалендарнагодина,акоеподаденадекларацияпоутвърденобразецотизпълнителниядиректор наНАПдокраянаянуаринасъответнатакалендарнагодина.
Вредакциятана чл. 6, ал. 7 от КСО,запериодаот01.01.2002г.до31.12.2009г., лицатапочл. 4, ал. 3, т. 4 от КСОсеосигуряват върху месечен осигурителен доход между петдесет на сто от минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване(ЗБДОО)за съответната година.
От01.01.2007г.до31.12.2009г.бешедаденавъзможностлицата,коитоупражняватсамоземеделскадейностдасеосигуряватвърху месечен осигурителен доход между25 на сто от минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със ЗБДООза съответната година( § 5а отПреходнитеизаключителниразпоредбинаКСОичл. 6, ал. 7, т. 3отКСО)
Съгласно промянатаначл. 6, ал. 7 от КСО от01.01.2010г.осигурителнитевноскизалицатапочл. 4,ал. 3, т. 4 отКСОсазасметканаосигуренителицаисевнасятвърхумесеченосигурителендоходмеждуминималнияимаксималниямесеченразмернадохода,определенвЗБДООзасъответнатагодина.ВЗБДООза 2010г., 2011г.,2012г.(чл. 8, ал. 1, т. 3)еопределенминималенмесеченразмернаосигурителния доход за регистриранитеземеделски производители итютюнопроизводителивразмерна240лв.
Посилатаначл. 6, ал. 9отКСОзавреметослед01.01.2004г.,регистриранитеземеделскипроизводители,произвеждащинепреработенарастителнаи/ илиживотинска продукция,саосвободениот определяне на окончателен осигурителендоход затазисидейности съответносаосвободениотвнасяненаосигурителнивноскивърхунего.
Отподаденитедекларацииобр. 1,приложение№ 1къмчл. 2отНаредба№ Н-8/2005г.евидно,чеземеделскиятпроизводител сееосигурявалза всичкиосигуренисоциалнирисковебезтрудова злополукаипрофесионалнаболест върхумесеченосигурителендоходзасоциалноосигуряване,кактоследва:
-запериода01.10.2004г.– 31.12.2004г.върху 200лв.;
-запериода01.01.2005 г. -31.03.2005г.върху220лв.;
-запериода01.04.2005 г. -30.09.2005г.върху220лв.;
-запериода01.10.2005 г. -31.12.2007г.върху280лв.;
-запериода01.09.2005 г. -31.12.2007г.върху 280лв.
-запериода01.03.2008 г. -31.12.2008г.върху 980лв.
-запериода01.01.2009 г. -31.01.2009г.върху1000лв.
-запериода01.02.2009 г. -28.02.2009г.върху1740лв.
-запериода01.03.2009 г. -31.03.2009г.върху1000лв.
-запериода01.04.2009 г. -31.10.2009г.върху1000лв.
-запериода01.11.2009 г. -30.11.2009г.върху740лв.
-запериода01.12.2009 г. -31.12.2009г.върху1000лв.
-запериода01.01.2010 г. -31.12.2011г.върху980лв.
-запериода01.01.2012 г. -31.03.2013г.върху1160лв.
-запериода01.04.2013 г. -30.04.2013г.върху 740лв.
2.Поотношениеназдравнотоосигуряване:
Здравнотоосигуряваненарегистриранитеземеделскипроизводители ерегламентирановразпоредбатаначл. 40, ал.1, т. 2 отЗЗО, съгласнокоятотесеосигуряватавансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определени със ЗБДОО.
Вредакциятаначл. 40, ал. 1, т. 2 отЗЗОвсилаот01.01.2005 г.до31.12.2009г.евписано,че„регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители се осигуряват върху осигурителни доходи, определени с Кодексазасоциално осигуряване”.
АналогичнонаразпоредбитевКСОивЗООепредвидено,черегистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност. Вноските се внасят за сметканасамоосигуряващите се лица.
ВЗЗО,вКСО иНООСЛБГРЧМЛнямаразпоредба,коятодаобвързваосигурителния доход,върхукойтосевнасятавансовитесоциалноосигурителнииздравноосигурителни вноскиотсамоосигуряващитеселица ирегистриранитеземеделскипроизводители;имаопределенминималенимаксималенпраг заосигурителниядоход,ноняма разпоредба,коятодаизисквавнасянетонаавансовитесоциалноосигурителнииздравноосигурителнивноскивърхуеднакъвдоход.
Вслучаяотданнитевподаденитедекларации обр. 1,приложение№ 1къмчл. 2отНаредба № Н-8/2005г.евидно,чезапериодаот01.04.2009г.до31.03.2013г.земеделскиятпроизводителсеосигурявалза здравноосигуряваневърхумесеченосигурителендоходразличен(впо-нисъкразмер) оттози задоходапосоциалноосигуряване,кактоследва:
-запериода01.10.2004г.– 31.12.2004г.върху 200лв.;
-запериода01.01.2005 г. -31.03.2005г.върху220лв.;
-запериода01.04.2005 г. -30.09.2005г.върху226лв.;
-запериода01.10.2005 г. -31.12.2007г.върху 280лв.;
-запериода01.03.2008 г. -31.12.2008г.върху 980лв.;
-запериода01.01.2009 г. -31.01.2009г.върху1000лв.
-запериода01.02.2009 г. -28.02.2009г.върху1740лв.
-запериода01.03.2009 г. -31.03.2009г.върху1000лв.
-запериода01.04.2009 г. -31.10.2009г.върху260лв.
-запериода01.11.2009 г. -30.11.2009г.върху0.00лв.
-запериода01.12.2009 г. -31.12.2009г.върху260лв.
-запериода01.01.2010 г. -31.12.2011г.върху240лв.
-запериода01.01.2012 г. -31.03.2013г.върху420лв.
-запериода01.04.2013 г. -30.04.2013г.върху740лв.
3.Поотношениеподаванетонадекларацииобр.1 и бр. 6, приложения къмчл. 2 отНаредба № Н-8/2005г.
По силата на § 2, т. 2 от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. „самоосигуряващо се лице” е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка. Аналогично е определението натова понятиеив КСО(чл. 5, ал. 2).
Съгласно чл. 5, ал. 4, т. 1 и т. 2 от КСО, осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лицаи работодателитепредставят вНационалнатаагенциязаприходитеданниза:

осигурителниядоход,осигурителнитевноскизадържавнотообщественоосигуряване,Учителския пенсионенфонд,здравнотоосигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“, днитевосигуряванеиоблагаемиядоходпоЗаконазаданъцитевърхудоходитенафизическителица -поотделнозавсяколице,подлежащонаосигуряване (декларацияобр. 1,приложение № 1къмНаредба № Н-8/2005г.).
-декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионенфонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ иданък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (декларацияобр. 6,приложение № 3къмНаредба № Н-8/2005г.)
Втозиаспектсаиразпоредбитеначл. 39, ал. 2отЗЗОзаподаваненадекларации за размеранадължимитевноскизаздравноосигуряване.
Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняваненатезидекларации саопределени с Наредба № Н-8/29.12.2005 г.
В тази връзка всяко самоосигуряващото се лице, включителнорегистриран земеделскипроизводител,койтоизвършватрудовадейностпрезгодинатаиподлежинаосигуряванеезадължен:
-даподаватекущопрезгодинатадекларация обр. 1, приложение № 1къмНаредба № Н-8/2005г.Считаноот01.01.2013г.срокътзаподаваненасъщатаедо25-точислонамесеца,следващмесеца,закойтосеподаватданните (чл. 3, ал. 1, т. 2, буква„а”отНаредба № Н-8/2005г.)
– даподадедекларация обр. 6, приложение № 3къмНаредба № Н-8/2005г. за дължимите осигурителните вноски за предходната календарна година; декларацията се подава еднократно до30 април
(чл. 3, ал. 3, т. 2, буква„а”отНаредба № Н-8/2005г.)
Вслучая,регистрираниятземеделскипроизводителправилноеподавалежемесечнодекларацияобр.1 заавансово внесенитесоциалноосигурителнииздравноосигурителнивноскии еднократнозавсякапредходнатагодинадекларацияобр. 6, приложениякъмчл. 2отНаредбаН-8/2005 г.
4.Отизложенитеданнивточки1., 2., 3.нанастоящетописмоипредвид действащитенормативни разпоредбимогатдасенаправятследнитеизводи:
ВКСО,ЗЗО,НООСЛБГРЧМЛиНаредба№ Н-8/2005г.нямарегламент,койтодазабраняванарегистриранитеземеделскипроизводителидасеосигуряватавансовопред годинатавърху различеносигурителендоходзасоциалноиздравноосигуряване;нямаиразпоредба,коятодаизискванаправенитевноскизасоциалноиздравноосигуряваневгодишенаспектдабъдатвърхуеднакъвпоразмеросигурителендоход.
Отизложенитеданнивточки1.и2.нанастоящетописмоевидно,чезаголяматачастотпериодалицетосееосигуряваловърхумесеченосигурителендоходзасоциалноиздравноосигуряване,надвишаващминималноопределениятвЗБДООосигурителендоходза самоосигуряващитеселица.
Тъйкатолицетоеупражнилоправотосинаизбор относноразмеранаосигурителниядоход, върхукойто е внеслосоциалноосигурителнииздравнооситурителнивноски,същитесадължимоплатени,порадикоетохипотезитеначл. 128ичл. 129отДанъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)санеприложими,т.е. недопустимоевъзстановяването навечевнесенивноски,порадиевентуалнапромянанажеланиетоналицето – регистриранземеделскипроизводител (втозисмисълеи РешениенаВАС№ 10537/13.07.2011г.)
Посилатаначл. 85 от Д’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

правото за ползване на обезщетения от държавното обществено осигуряване за периода на отглеждане на малко дете до 2- годишна възраст, е в компетентността на Националния осигурителен институт.

Изх. № М-94-Й-91Дата: 15.12.2015 год.КСО, чл. 4, ал. 3, т. 2;КСО, чл. 6, ал. 8;КСО, чл. 10;НООСЛБГРЧМЛ, чл. 1, ал. 1;НООСЛБГРЧМЛ, чл. 1, ал. 3-4.По

Данъчно облагане на дейност свързана с ремонт на ел. уреди по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в редакцията на закона действаща през 2007г.

Изх. № 24-32-185Дата: 08. 02. 2008 г.ОТНОСНО: Данъчно облагане на дейност свързана с ремонт на ел. уреди по реда на Закона за данъците върху доходите

Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на изплатени суми за участие на пациенти в клинични изпитвания и възстановяване на транспортни разходи

Изх. № 24-39-79Дата: 21.08.2019 год. ЗДДФЛ, чл. 4; ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 23; ЗДДФЛ, чл. 29, ал. 1;

определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС (Изм. – ДВ, бр.95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), съгласно която мястото на изпъ

20-00-190/23.04.2010 г. ЗДДС, чл.12, ал.1чл.21, ал.2 чл.21,ал.4, т.1чл.86, ал.3Изложена е следната фактическа обстановка:… ЕООД е регистрирано за целите на ДДС в България. По сключен договор