НАРЕДБА Н-18, чл.25,ЗДДС, чл.118, aл. 2

Изх. №26-С-140
Дата: 23.12.2008 год.
ЗДДС, чл. 118, ал. 2 във връзка с
Наредба № Н-18, чл. 25.
Относно; програмиране на фискалните устройства за извършвани плащания чрез ваучери
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 26-С-140/01.12.2008 г., Националната агенция за приходите Ви уведомява следното:
Съгласно изложената фактическа обстановка „……“ ЕООД ще стартира продажби по договори с лицензирани оператори на ваучери за храна в обектите ви за бързо хранене -ресторанти от веригата ….. , на която сте франчайзополучатели. Отчитането на продажбите на продукти по видове, цени и количества се извършва чрез софтуерна програма на фирмата ………. , която има ограничена възможност за програмиране на вид плащане. Фирмата ………..изпълнява нови задания във фирмата майка в гр.Москва – Русия, поради което не очаквате да отговори на изискванията Ви за промени в близката една година. Предвид скорошното започване на продажбите по договори с лицензирани оператори на ваучери за храна такъв срок според Вас е неприемлив.
В тази връзка, при стартирането на този пакет услуги, за Вас възниква следния въпрос: „При плащане с ваучер, може ли да използвате заложеното по подразбиране във фискалния принтер плащане с „чек“, като в такъв случай на фискалната касова бележка ще се отпечатва надпис „с чек“? Информирате ни, че с Ваша заповед, се регламентира ред на отчитане на продажбите, при който надписа „с чек“ ще се отпечатва само в случаите на плащане с ваучери. Операторите на ваучери ще бъдат уведомени предварително за предприетите действия.
При така изложената фактическа обстановка и поставени въпроси , изразява следното становище:
В чл. 118, ал. 2 от ЗДДС е дадено легално определение на понятието „фискална касова бележка“, съгласно която „фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация.
Ваучерите за храна са заместващо парите платежно средство следователно при доставки на стоки, по която ползвателя извършва плащане с ваучер, търговецът е задължен да издаде фискална касова бележка с отпечатана на отделен ред сума платена с ваучер.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки се определят с Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ бр. 106/2006 г., изм. бр. 7/2007 г. и бр. 79/2007 г.).
Съгласно чл. 25 от Наредба № Н-18/2006 г. независимо от документирането с първиченсчетоводендокументлицатазадълженидаизползватфискално устройство
плащането е по банков път. Фискалната касова бележка се издава при извършване на плащането, като задължително се предоставя на клиента едновременно с получаване на плащането.
За постигане на по-детайлна и ясна отчетност в случай на извършване на плащания различни от тези в брой за приключване на фискалната касова бележка следва да се използва някой от допълнителните видове плащания с подходящо програмирано наименование (например: “с чек“, “с купон“, “с ваучер“, “с карта“ и др.). Прилагането на такъв начин на програмиране и регистриране позволява в рамките на деня сумата платена с допълнителния вид плащане да бъде визуализирана и контролирана чрез пускане на дневен финансов отчет. В отчета тази сума се отпечатва на отделен ред заедно с програмираното наименование.
Когато програмирането на точното наименование на плащането не може да бъде извършено е възможно използването на някой от наличните видове допълнителни плащания при условие, че бъде създаден ясен регламент при регистрацията и контролът.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *