Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № М-04-11-3
Дата: 20.04.2015 год.
ЗДДФЛ, чл. 14, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 35;
ЗДДФЛ, чл. 73, ал. 1.
ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
По повод Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП по електронната поща и заведено с вх. № М-04-11-3 от 20.03.2015 г., изразявам следното становище:
Според описаните в писмото Ви факти, въз основа на постъпил за изплащане изпълнителен лист по влязло в сила съдебно решение Министерство на ……..е осъдено да заплати на физическо лице сума на основание чл. 49 от Закона за задължението и договорите във връзка с чл. 45 от същия закон, описана като имуществени вреди, представляващи разликата между брутното месечно възнаграждение за периода от месец август 2009 г. до месец март 2012 г. и получаваната пенсия. Посочили сте също, че сумата е изплатена на лицето от Министерство на …………. .
Изложената в запитването фактическа обстановка е изключително обща, поради което изразяваме принципно становище с оглед действащата нормативна уредба:
В чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ е предвидено, че облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. На основание чл. 13, ал. 1, т. 13 от ЗДДФЛ не са облагаеми обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди, с изключение на обезщетенията за пропуснати ползи.
За целите на данъчното облагане, за да се освободи от облагане получен доход е важно да се докаже неговият характер и основанието за получаването му. В запитването сте посочили, че в изпълнителния лист присъдената сума е описана като имуществена вреда, поради което най-вероятно този доход ще попадне в обхвата на чл. 13, ал. 1, т. 13 от ЗДДФЛ. Следва да имате предвид, че имуществени вреди са всички разходи, необходими за поправяне на последиците на увреждащото деяние, с извършването на които се намалява имуществото на пострадалия, и всички приходи, с нереализирането на които се пропуска увеличаването на неговото имущество.
Предвид горното, обезщетенията за пропуснати ползи са извън обхвата на необлагаемите доходи. Съгласно разпоредбата на чл. 35, т. 1 от ЗДДФЛ обезщетенията за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер са в обхвата на т.нар. доходи от други източници. Съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗДДФЛ същите подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, като в съответствие с чл. 35 от ЗДДФЛ облагаема е брутната сума на този вид доходи, придобити през данъчната година. На основание чл. 50 от ЗДДФЛ за доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, местните физически лица са длъжни да подават годишни данъчни декларации, като за тези доходи не е предвидено авансово облагане през течение на данъчната година.
Доходите по чл. 35 от ЗДДФЛ се посочват от предприятието платец в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ с код 601 – „Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер по чл. 35, т. 1 от ЗДДФЛ“ за годината, през която са изплатени.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/Г. ДИМИТРОВА/’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »