възможност за обявяване за нищожен на акт за регистрация по ЗДДС на ЕООД, чийто едноличен собственик и управител е починал и производството по регистрация е образувано и актът е връчен на упълномощено

Изх. № М- 24-36-52
Дата:14.10.2016 год.
ТЗ, чл. 155, т. 3;
ТЗ, чл. 157, ал. 1;
ЗЗД, чл. 41;
ЗДДС, чл. 176.
ОТНОСНО: възможност за обявяване за нищожен на акт за регистрация по ЗДДС на ЕООД, чийто едноличен собственик и управител е починал и производството по регистрация е образувано и актът е връчен на упълномощеното лице след смъртта на управителя
С Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-36-52/02.09.2016 г., излагате следната фактическа обстановка:
На 08.07.2916 г. в ТД….. е прието заявление за регистрация по ЗДДС, подадено от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице. Актът за регистрация по ЗДДС е издаден и връчен на упълномощеното лице на 13.07.2016 г.Допълнително е установено, че пълномощното е заверено от нотариус в гр. ….. на 05.07.2016 г.в дома на собственика на фирмата, който е починал на следващия ден – 06.07.2016 г. Тъй като информацията от ЕСГРАОН е заредена в информационната система на НАП на 14.07.2016 г. проверяващият екип не е могъл да види тези обстоятелства и е издали връчил акта за регистрация.
Поставяте въпроса дали има възможност за обявяване за нищожен на акт за регистрация по ЗДДС на ЕООД, чийто едноличен собственик и управител е починал и производството по регистрация е образувано, и актът е връчен на упълномощеното лице след смъртта на управителя и ако има кой следва да го обяви за такъв.
По така поставеният въпрос Ви изразявам следното становище:
Съгласно чл. 157, ал. 1 от Търговския закон дружеството, в което капиталът се притежава от едно физическо лице, се прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността.
При направена справка в Търговския регистър и от запитването е видно, че дружеството не е заличено. Няма данни да е осъществена процедура по прекратяване на дружеството, няма данни дали наследниците на починалия са заявили воля за продължаване дейността на дружеството или да са поискали прекратяването му.
Прекратяването не настъпва по силата на закона, а е резултат на последователно осъществяване на поредица юридически факти, каквито не са настъпили в случая. Щом липсва вписано решение за прекратяване на търговското дружество, то съществува в правния мир.
Съгласно чл. 41 от Закона за задълженията и договорите пълномощието се прекратява с оттеглянето му или с отказването от него, със смъртта на упълномощителя или на пълномощника или с поставянето им под запрещение, а когато упълномощител или пълномощник са юридически лица – с прекратяването им. Следователно, когато упълномощител е юридическо лице, както е в случая, пълномощното се прекратява с прекратяване на юридическото лице.
В настоящия случай, както бе вече посочено, дружеството не е прекратено, поради което производството по регистрация по ЗДДС, образувано въз основа на заявление за регистрация, подадено от пълномощника след датата на смъртта на управителя и едноличен собственик на капитала на дружеството, следва да се приеме за допустимо, а издаденият акт за регистрация по ЗДДС за валиден.
За органа по приходите е налице възможност при наличие на някое от основанията по чл. 176 от ЗДДС да прекрати регистрацията по ЗДДС на дружеството.
Отделно от това съществува възможност дружеството да бъде прекратено по решение на окръжния съд по иск на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител /чл. 155, т. 3от ТЗ/. Съответният орган по приходите следва да сезира окръжния прокурор, ако в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител.
ЗАМ.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

МСС 24 – Оповестяване на свързани лица

*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009 МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 24Оповестяване на свързани лицаЦЕЛ1. Целта на настоящия стандарт е да се осигури опростяването

прилагане на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх. № 23-22-488/15.04.2016 г. ЗДДС,КСО,чл.21, ал.2 чл.5, ал.2чл.21, ал.6 чл.4, ал.3, т.1чл.86, ал.3чл.4, ал.6чл.97а, ал.2чл.6, ал.2, ал.8, ал.9 и ал.11чл.127, ал.1ЗДДФЛ,чл.6 и 7чл.8, ал.2чл.42, ал.1чл.43чл.50чл.29,

ЗДДС, чл.21, aл. 2, т. 3, буква В

2_621/10.03.2009г.ЗДДС чл.21, ал.2, т. З, б. „в“Постъпило Ваше писмено запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество Ви има сключени договори с предприятия от

правото на приспадане на данъчен кредит за придобиване и извършени разходи за експлоатация на леки автомобили по реда на ЗДДС.

Изх. № 24-34-677Дата:21. 02. 2008 г.ОТНОСНО: правото на приспадане на данъчен кредит за придобиване и извършени разходи за експлоатация на леки автомобили по реда на

предоставяне на обезпечение при условията на точки едно и две това задължение е вменено на лицата, които извършват облагаеми доставки и вътреобщностно придобиване, а според точка три, задължението е н

Изх. № 24-39-44Дата:15.06.2017 год.ЗДДС, чл. 176в, ал. 1, т. 3;ЗДДС, чл. 20, ал. 2, т. 1. Вна Националната агенция за приходите е постъпило и заведено

casibom