Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № М-24-36-25
Дата:01.07.2016 год.
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 15;
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 18;
ЗДДФЛ, чл. 35;
ЗДДФЛ, чл. 44а.
ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
По повод Ваше писмено запитване, препратено по компетентност внаот Дирекция ОДОП …., заведено с вх. № М-24-36-25 от 20.05.2016г., изразявам следното становище:
Според описаната в писмото Ви фактическа обстановка, Дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община ….. е организатор на ученически конкурси, като наградите за победителите са парични или предметни. По статут на Общински съвет – ….. в навечерието на 24 май се връчват предметни награди на ученици за високи постижения в областта на науката през предходната година. На основание Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби е приета Програма на Община Варна за мерките за насърчаване на творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби. По тази програма при определени условия (три призови места в конкурси в рамките на учебната година) се изплаща сума за еднократно стимулиране на ученици – еднократна стипендия. В тази връзка поставяте следните въпроси:
1.Как следва да бъде удържан и внесен авансово данък за доход по чл. 35, ал. 2 от ЗДДФЛ за дадена предметна награда?
2.Следва ли да бъде удържан данък върху изплатена сума на ученик, класирал се на първо, второ или трето място в състезание, конкурс или олимпиада, съгласно Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби?
Предвид описаната фактическа обстановка и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по поставените въпроси:
1.По въпрос № 1:
Редът за авансово облагане на доходите, попадащи в обхвата на чл. 35 от ЗДДФЛ, е регламентиран с нормата на чл. 44а, която е в сила от 01.01.2016 г. На това основание паричните доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ се облагат авансово с данък, когато платецът на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице. Размерът на данъка се изчислява, като облагаемият доход се умножи по данъчна ставка 10 на сто. Същият се удържа от платеца на дохода при изплащането му. Видно от цитираните разпоредби, авансово данък се дължи само за паричните доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ. Когато доходът е в непарична форма, какъвто е случаят с предоставяните от общината предметни награди, подлежащи на облагане по реда на чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ, авансово данък не се дължи. В тези случаи облагането е само годишно и се извършва на практика с подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от данъчно задълженото лице в срок до 30 април на следващата година.
2.По въпрос № 2:
На основание чл. 13, ал. 1, т. 15 и 18 от ЗДДФЛ не са облагаеми:
– помощите и добавките от социално подпомагане, получени на основание на Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за закрила на детето, Закона за семейни помощи за деца или на друг нормативен акт, както и обезщетенията и помощите при безработица, получени на основание на нормативен акт;
– стипендиите, получени от физически лица за обучението им в страната и в чужбина.
Съгласно чл. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД), приета с ПМС № 298/17.12.2003 г. и обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 111/22.12.2003 г., закрилата на децата с изявени дарби е система от мерки за гарантиране развитието на дарбите на децата, която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява. Съгласно чл. 5 от тази наредба закрилата се осъществява от:
– министъра на културата, министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта;
– кметовете на общини;
– председателя на Държавната агенция за закрила на детето и администрацията, която го подпомага при осъществяване на неговите правомощия;
– дирекциите “Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане.
Мерките за закрила на деца с изявени дарби са регламентирани в разпоредбите на Раздел ІІ от НУРОЗДИД. Съгласно чл. 11, ал. 1 от НУРОЗДИД министърът на културата след съгласуване с министъра на образованието и науката и с министъра на младежта и спорта всяка година до 31 януари внася в Министерския съвет Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища за текущата календарна година. Програмата включва националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, за които се прилагат мерки за закрила по наредбата чрез еднократно финансово подпомагане и стипендии. В чл. 12 от Наредбата е указано, че кметовете на общини правят предложение до дирекциите “Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане за включване в общинската програма по чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето на мерки за осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата и на мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби. Общинската програма се приема с решение на общинския съвет и освен мерките от програмата по чл. 11, ал. 1 от НУРОЗДИД, включва мерки предложени от училища и други юридически лица, осъществяващи дейности на територията на общината.Мерките, приети с общинската програма, извън мерките по програмата по чл. 11, ал. 1, се финансират от собствени приходи на общините по ред, определен от общинския съвет (чл. 12, ал. 2 и 4 от НУРОЗДИД).
Предвид гореизложеното, считам че сумите за финансово подпомагане и стипендиите, които се предоставят на децата с изявени дарби от общината, в съответствие с цитирания нормативен акт, попадат в обхвата на чл. 13, ал. 1, т. 15 и 18 от ЗДДФЛ и съответно са освободени от облагане.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Оценете статията

Вашият коментар