Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с изплащането на командировъчни пари по реда на Закона за дипломатическата служба и Наредбата за командировъчнит

Изх. № 24-39-59
Дата:20.05.2016 год.
ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2, т. 5
ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с изплащането на командировъчни пари по реда на Закона за дипломатическата служба и Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат
По повод Ваше писмено запитване, препратено по компетентност внаот Дирекция ОДОП гр….., заведено с вх. № 24-39-59 от 03.05.2016г., изразявам следното становище:
Данъчното третиране на командировъчните пари е съобразено с вида на конкретния доход, като за доходите от трудови правоотношения са приложими разпоредбите на чл. 24, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗДДФЛ. На основание чл. 24, ал. 2, т. 5 от ЗДДФЛ, в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включва стойността на:
?пътните и квартирните пари, доказани документално по реда на действащото законодателство;
?дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, посочен в нормативен акт.
Същевременно според общата разпоредба на чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ в облагаемия доход от трудови правоотношения се включва не само трудовото възнаграждение, но и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2.
Предвид цитираните разпоредби в облагаемия доход от трудови правоотношения се включват пътните и квартирните пари, които не са документално доказани по реда на действащото законодателство, както и превишението над двукратния размер на дневните командировъчни пари, определен в съответствие с конкретния нормативен акт – в случая това е Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат (НКСЗМ). Допълнителните командировъчни пари, които се изплащат на дългосрочно командированите служители на основание чл. 15, ал. 1 от НКСЗМ за покриване на разходи за детска градина, за начално, основно и средно образование на всяко дете, при условия и в размер, определени с тази наредба, не попадат в обхвата на чл. 24, ал. 2, т. 5 от ЗДДФЛ, поради което също следва да се третират като облагаем доход за физическото лице.
Съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗДДФЛ, когато паричните доходи са във валута, те се преизчисляват в български левове по курса на Българската народна банка към датата на придобиването им.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »