прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с подаването на годишна данъчна декларация

Изх. № М-24-31-33
Дата: 03.06.2014 год.
ЗДДФЛ, чл. 11, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 1, т. 2;
ЗДДФЛ, чл. 65, ал. 2;
ЗДДФЛ, чл. 67, ал. 1.
Относно: прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с подаването на годишна данъчна декларация
По повод Ваше писмено запитване до ТД на НАП …, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № М-24-31-33/24.01.2014 г., Ви уведомявам за следното:
Според описаната в писмото Ви фактическа обстановка, сте съдружник в дружество, регистрирано в САЩ, под формата на „LLC“, като притежавате 50 % от капитала му. През 2013 г. дружеството е приключило годината с положителен финансов резултат от стопанската дейност, която развива, но не са разпределени дивиденти на съдружниците. Описали сте и реда по който ще се обложи печалбата в САЩ – самото дружество не заплаща данък върху печалбата, а всеки от съдружниците се облага с индивидуален данък и декларира своята част от нея. Посочили сте, обаче, че Вие реално няма да получите дял от печалбата, а тя ще остане в дружеството, като дружеството ще удържи и преведе дължимия от Вас данък. В този смисъл е и описаното в приложеното към запитването Ви писмо на счетоводна кантора ….
Във връзка с така описаната фактическа ситуация поставяте следните въпроси:
1.Необходимо ли е да декларирате в България своя облагаем дял от печалбата на американското дружество, в което сте съдружник, след като Вие реално не я получавате?
2.В случай, че трябва да декларирате – къде в данъчната декларация трябва да стане това? И
3.Дължи ли се данък в България за Вашия дял от печалбата на американското дружество, в което сте съдружник и който реално няма да получите и ако да – в какъв размер с оглед СИДДО?
Предвид конкретната фактическа ситуация и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
На основание чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), местните физически лица се облагат с окончателен данък за доходите от дивиденти, както от източник в България, така и от чужбина. По смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗДДФЛ дивидент е:
?доход от акции;
?доход от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;
?скрито разпределение на печалбата.
Според разпоредбите на чл. 65, ал. 2 и чл. 67, ал. 1 от ЗДДФЛ, окончателният данък за доходите от дивиденти се удържа и внася от предприятието – платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидента, а когато платецът не е задължен да удържа и внася данъка (както е и в конкретния случай), окончателният данък се внася от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването на дохода. Предвид общата норма на чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ, доколкото не е предвидено друго в този закон, доходът се смята за придобит на датата на:
?плащането – при плащане в брой;
?заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане;
?получаването на престацията – за непаричен доход.
Доколкото в конкретния случай не сте придобил доход от дяловото участие в американското дружество за Вас не възниква задължение за облагане с данък по реда на чл. 38, ал. 1, т. 2 и чл. 67, ал. 1 от ЗДДФЛ.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/СТОЯН МАРКОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Дължими осигурителни вноски от възложител при изплащане на доходи на граждани на държави-членки на Европейския съюз за положен труд без трудово правоотношение на територията на държава извън Общностт

ЗДДФЛ – чл. 4; 5; 6; 7; 8; ЗДДФЛ – чл. 37, ал.1, т. 7ЗДДФЛ – чл. 46;ЗДДФЛ – чл. 55, ал. 1, чл. 56;ЗДДФЛ

прилагане на чл.45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ обн.ДВ, бр.95/24.11.206г., изм. ДВ, бр.52 от 2007 г., ДВ, бр.64 от 2007 г., ДВ, бр.113 от 2007г.

1_5/18.01.2008ЗДДФЛ, Чл.45 , чл.11, 42 и 43 Относно: прилагане на чл.45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ обн.ДВ, бр.95/24.11.206г., изм. ДВ,

Начисляване на допълнително задължително пенсионно осигуряване в размер на 4,3% в учителски пенсионен фонд върху договори по чл. 111 и чл. 114 от Кодекса на труда.

ОТНОСНО: Начисляване на допълнително задължително пенсионно осигуряване в размер на 4,3% в учителски пенсионен фонд върху договори по чл. 111 и чл. 114 от Кодекса

ЗДДС, чл.66

2_630/21.04.2011 гчл. 66 от ЗДДСВъв връзка с направените промени в чл.66, ал.2 от ЗДДС, в сила от 01.04.2011 г., засягащи доставките на хотелиерски услуги поставяте

ЗДДС, чл.79, aл. 1,ЗДДС, чл.163а

Изх. №20-00-18514.06.2017 г. чл. 79 ал. 1 от ЗДДСчл. 163а от ЗДДС В запитването е изложена следната фактическа обстановка:има разрешение издадено от Министерски съвет за

way way del