прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ за придобити през 2011 г. доходи от физическо лице – регистриран земеделски производител

11_ 23.01.2012 г.
ЗДДФЛ: чл.26, 28, 29а и 48
относно: прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ за придобити през 2011 г. доходи от физическо лице – регистриран земеделски производител
Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция ОУИ – гр…., заведено с вх. № …. г., изразяваме следното становище:
В запитването си сте поставили въпроса каква е данъчната ставка за придобит през 2011 г. доход от стопанска дейност на регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/ физическо лице, което е регистриран земеделски произво-дител?
Съгласно чл.29а, ал.1 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2011 г., облагаемият доход от стопанска дейност на регистрирани по ЗДДС физически лица, които са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, се определя по реда на чл.26 и се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл.28 от закона.
В чл.26, ал.1 от ЗДДФЛ е посочено, че облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец /ЕТ/ е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ данъчна печалба, включваща и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър.
Съответно в чл.28, ал.1 от ЗДДФЛ е регламентирано, че годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се определя, като облагаемият доход по чл.26 за данъчната година се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и на Закона за здравното осигуряване, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице.
Съгласно ал.2 на чл.28 от ЗДДФЛ, годишната данъчна основа по ал.1 от същата разпоредба се намалява със:
1. направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от годишната данъчна основа по ал. 1, както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки “Живот“ в общ размер до 10 на сто от годишната данъчна основа по ал.1;
2. разликата между 7920 лв. и размера на ползваното облекчение по чл.18, ал.1, включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението – за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган;
3. разликата между направените през годината осигурителни вноски по чл.9а от Кодекса за социално осигуряване и размера на ползваното облекчение по чл.20.
Размерът на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец, както и за доходите от стопанска дейност по чл.29а се определя, като годишната данъчна основа по чл.28, ал.2 се умножи по данъчна ставка 15 на сто – чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ.
Следователно, данъчната ставка за придобит през 2011 г. доход от стопанска дейност на регистрирано по ЗДДС физическо лице, което е регистриран земеделски производител е 15%.
От определените по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ данъци се приспада данъкът, авансово удържан и/или внесен през данъчната година за съответния данък.

Оценете статията

Вашият коментар