ЗДДС, чл.70, aл. 1, т. 4

1079/29.08.2013г.
Чл.70, ал.1, т.4 ЗДДС
В писмено запитване, постъпило по електронен път вна НАП с вх. № …………2013г., изпратено за отговор в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……… с писмо вх. № …………. сте посочили, че „Д” ООД, ЕИК ……………… е регистрирано по ЗДДС лице, което наема лек автомобил от данъчно задължено лице, регистрирано по ЗДДС. Наемателят ще ползва лекия автомобил изцяло в основната си дейност.
Във връзка с изменението на чл.70, ал.1, т.4 от ЗДДС в сила от 01.01.2013г. сте поставили следните въпроси:
1. Дружеството – наемател може ли да приспадне данъчен кредит за платения наем на автомобила, както и за разходите по поддръжка и експлоатация на лекия автомобил, включително за горивните, резервните и смазочните материали, получени от регистрирани по ЗДДС лица?
2. Ако „Д” ООД наеме лек автомобил от нерегистрирано по ЗДДС лице, може ли да ползва данъчен кредит по извършени разходи по поддръжката и експлоатацията на лек автомобил, включително за горивните, резервните и смазочните материали, получени от регистрирани по ЗДДС лица?
С оглед разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ изразяваме следното становище:
Право на приспадане на данъчен кредит е налице, когато са изпълнени визираните в Глава седма на ЗДДС предпоставки за възникване и упражняване на това право. Съгласно чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по закона лице, му е доставил или предстои да му достави.
На основание чл.70, ал.1, т.4 и т.5 от ЗДДС /в сила от 01.01.2013г./, право на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо, че са изпълнени условията на 69 и 74 от закона, когато е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил, както и за стоките или услугите предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили по т.4, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали.
Тъй като с направеното изменение от посочената разпоредба е отпаднало ограничението на правото на приспадане на данъчен кредит, когато лекият автомобил е нает считаме, че за дружеството Ви ще възникне право на данъчен кредит за получена доставка на услуга, свързана с предоставен за ползване лек автомобил, както и за стоките и услугите, предназначени за поддръжка и експлоатация на автомобила, доколкото го използвате за извършване на дейността на дружеството Ви.
Аналогично е становището ни и по отношение на правото на данъчен кредит за извършени разходи по поддръжка и експлоатация на лек автомобил, включително за горивните, резервните и смазочните материали, получени от регистрирани по ЗДДС лица в хипотеза, при която сте наели автомобила от нерегистрирано по ЗДДС лице.

Оценете статията

Вашият коментар