прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой.

2_386/24.03.2014
ЗОПБчл. 3, ал. 1, т. 2
В дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, в което сте изложили следната фактическа обстановка: Предстои Ви сключване на договор за наем на апартамент за една година, с договорен месечен наем в размер на 1000 лева. Възможно е след изтичането на този едногодишен договор да се сключи нов договор при същите условия със същия наемодател.Втази връзкасте поставили следните въпроси:
1. Ще се счита ли това като един договор, ако стеизвършили плащания и в брой или не?
2. Ще се счита ли това за нарушаване на Закона за ограничаване на плащанията в брой?
3. Задължително ли е разплащанията да стават по банков път?
Към запитването не сте приложили конкретен договор за наем, с оглед на коетоизразяваме следното принципно становище свързано с приложението наЗакона за ограничаванена плащанията в брой /ЗОПБ/:
Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОПБ плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност под 15 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 15 000 лв..
Законът посочва при наличието на кои законови предпоставки плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато тези предпоставки не са налице и съответно законът няма да намери приложение.
Когато става въпрос за конкретно сключени договори, следва във всеки един случай /всеки договор/, в който отделните плащания са на стойност под 15 000 лв. и са част от парична престация по договора, да се прецени дали общата стойност по съответния договор е равна на или надвишава 15 000 лв.
Така, ако е сключен едногодишен договор за наем с размер на месечния наем от 1000 лева, то плащанията по него могат да се извършват и в брой, тъй като 12 месеца х 1000 левавъзлизат на сумата от 12 000 лева, т.е.общата стойност по този договор е по-малка от 15 000 лева.
Ако след изтичане на срока на едногодишния договор за наем бъдесключен нов договор за наем, приложението на ЗОПБ следва да бъде прецененов зависимост от това дали в същия ще бъде или няма да бъдеизрично упомената или предварително определена / определяема/ общата стойност на дължимата престация по договора, както ив зависимост от размера на общата стойност по договора и на отделната парична престацияпо същия.
Информираме Ви, че електронната страница на Националната агенция за приходите http://www.nap.bgе публикуваноУказание Изх. № УК-3 от 04.04.2011 г. на МФ относно прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Оценете статията

Вашият коментар