Прилагането на Закона за здравно осигуряване (ЗЗО)

1_ИТ-00-20/06.02.2019г.

чл. 33, ал. 2 от ЗЗО

ОТНОСНО: Прилагането на Закона за здравно осигуряване (ЗЗО)

Във връзка с запитване, постъпило по електронен път в дирекция ОДОП гр……. с вх. №……..2019г. относно здравноосигурителния Ви статус изразяваме следното становище:
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса е определен в чл. 33 от ЗЗО.
Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 – 2 от ЗЗО задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава, както и българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България.
По силата на чл. 33, ал. 2 от ЗЗО, не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава членка.
За коригиране на здравноосигурителния статус на лица, които са били осигурени по схема за социална сигурност в друга държава членка на ЕС е необходимо представяне на Е – формуляр. Формулярът Е 104 е удостоверение, от което са видни периодите на осигуреност в другата държава членка, съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност. Данните, посочени във формуляра се въвеждат като оправдателен документ в Допълнителния регистър на здравноосигурените лица на НАП с цел удостоверяване на актуалния им здравноосигурителен статус.
Видно от изложеното в писменото запитване и приложения Формуляр Е 104 /получен по електронен път/ е посочена начална дата на осигуряване в Германия 01.07.2018г., поради което от тази дата се прилага разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от ЗЗО. Същият е препратен по компентност в ТД на НАП гр. ……. След направена служебна проверка се установи, че въз основа на данните, посочени във формуляр Е 104, е извършена корекция на здравноосигурителния Ви статус.
За периодите, през които за Вас е приложимо законодателството на друга държава-членка /в случая Германия/, не следва да внасяте здравноосигурителни вноски в НЗОК и съответно не дължите здравноосигурителни вноски по реда ЗЗО.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на чл.53, ал.2 от ЗДДФЛ

Относно: Прилагане на чл.53, ал.2 от ЗДДФЛУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,В отговор на направеното от Вас запитване с писмо вх.№ 19-00-100 от 31.10.2008 г. при Дирекция „ОУИ”………..и методологическите

Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство при изплащане на обезщетения на бивши служители и на наследници на бивши служители

Изх. № 92-00-897Дата: 28.08.2018 год.ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 2;ЗДДФЛ, чл. 24;ЗДДФЛ, чл. 35;КСО, чл. 4;КСО, чл. 6. ОТНОСНО: Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство при

здравноосигурителни вноски за български гражданин, който е студент във висше учебно заведение от друга държава-членка на Европейския съюз

Изх. № 02-01-16Дата: 02.07.2014 год. Регламент № 883/2004, чл. 11(3)(д)Относно: здравноосигурителни вноски за български гражданин, който е студент във висше учебно заведение от друга държава-членка