Прилагането на Закона за здравно осигуряване(ЗЗО)

1_ИТ-00-4/30.01.2018 г.
ЗЗО, чл.33
ЗЗО, чл. 40
ЗЗО, чл. 41
ОТНОСНО: Прилагането на Закона за здравно осигуряване(ЗЗО)
Във Ваше писмо, постъпило по електронен път в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” с вх.№ /2018 г. сте посочила, че от м.ноември 2015 г. работите в Англия по трудов договор. Подали сте декларация образец № 7 в компетентната ТД на НАП.
В тази връзка желаете да Ви се обясни по каква причина дължите здравноосигурителна вноска за м.септември 2017 г.?
Предвид изложеното и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададения от Вас въпрос изразяваме следното принципно становище:
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), е определен в чл.33 от Закона за здравното осигуряване. Задължително осигурени в НЗОК са всички български гражда-ни, които не са граждани и на друга държава (чл.33, ал.1, т.1 от ЗЗО).
Доходите, сроковете и начинът за внасянето на здравноосигурителните вноски са определени в чл.40 от ЗЗО.
Съгласно чл.40, ал.5 от ЗЗО лицата, които не подлежат на осигуряване по ал.1, 2 и 3 на чл.40 от ЗЗО, са длъжни да:
1. внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване – до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация, като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване;
2. подават декларация в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, в която посочват, че ще се осигуряват по реда на т. 1 и избрания осигурителен доход.
Осигурителните вноски по ЗЗО се внасят по съответната сметка на компе-тентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (чл.41 от ЗЗО).
Съгласно чл.33, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗЗО в кръга на задължително осигурените в НЗОК са включени лицата, за които се прилага законодателството на Република България, съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност, съответно изключени са лицата, които съгласно тези правила подлежат на здравно осигуряване в друга държава – членка.
След присъединяването си към Европейския съюз/ЕС/, Република България прилага европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите – членки.
За да се установи дали е налице основание за здравно осигуряване в България спрямо едно лице, попадащо в обхвата на координационните регламенти, е необходимо първо да се определи кое е приложимото за него законодателство. От 01.05.2010 г. се прилагат Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета, и регламент за неговото прилагане (Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета). Предназначението на координационните регламенти е да се гарантира и стимулира свободното движение на гражданите на държавите – членки, така, както е предвидено с първичните източници на правото на ЕС.
Приложимото законодателство се определя в съответствие с разпоредбите на Дял ІІ от Регламент (ЕО) 883/2004 (чл.11 – 16), при условие, че е налице трансгранична ситуация (пресичане на граници между държави, които прилагат регламента от лица, попадащи в персоналния му обхват). Съгласно чл.11(1) от общите правила на Регла-мент (ЕО) 883/2004 лицата, за които се прилага регламента, са подчинени на законода-телството само на една държава – членка. Основното правило при определяне на приложимото право е, че лицата са подчинени на законодателството на държавата, на чиято територия полагат труда си. Основното следствие от определяне на приложимото законодателство според Дял II от Регламент № 883/2004 е, че се определя държавата – членка, в която се дължат задължителните осигурителни вноски, съгласно законодател-ството на тази държава, включително за дейностите и доходите от други държави – членки.
На основание изложеното, в случай, че спрямо лицето е приложимо бъл-гарското осигурително законодателство, то попада в обхвата на задължително осигурените лица и за него се дължат здравноосигурителни вноски в Република Бълга-рия по реда на ЗЗО.
При положение, че спрямо лицето е приложимо осигурителното законода-телство на друга държава – членка съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност, на основание чл.33, ал.2 от ЗЗО то не подлежи на задължително здравно осигуряване в НЗОК.
Фактът, че подлежите на здравно осигуряване в друга държава – членка се удостоверява с формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност(напр. ЕЗОК, Е104, Е106, или аналогичните документи по Регла-мент (ЕО) № 883/2004 ) или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държавата – членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително осигуряване в тази държава – членка.
Видно от изложено в запитването и при служебна проверка се установи, че декларация образец № 7 със заявена начална дата от периода, за който възниква задължение за осигуряване по реда на чл.40, ал.5, т.1 от ЗЗО – 01.10.2014 г. е подадена в компетентната ТД на НАПи същата е с активен статус. В случай, че към момента не е представен в компетентната ТД на НАП формуляр удостоверяващ осигуряване в Англия, то за Вас, предвид, че декларация образец № 7 е активна, се формира задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски на основание чл.40, ал.5, т.1 от ЗЗО от посочената дата в нея до настоящия момент, а не само за м.септември 2017 г.
Едва след представяне на европейски формуляр за приложимо законода-телство може да бъдете освободена от задължението за заплащане на здравни вноски в Република България и то само за периода на осигуряване в другата държава.

Оценете статията

Вашият коментар