ЗДДС, чл.3

1_ИТ-00-37/02.03.2010
ЗДДС – чл. 3
По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – …… с вх.№. изразяваме следното становище:
През 2008 година сте продали недвижим имот, апартамент, изграден в груб строеж, на стойност над 50 000 лв. През 2010 година възнамерявате да продадете земеделска земя, която е придобита през 2004 година, стойността на продажбата от която също ще е над 50 000 лв. Въпроса, който задавате е продажбата на един или два недвижими имота счита ли се за дейност, извършена „редовно и по занятие” за целите на чл.3, ал. 1 и 2 от ЗДДС .
На основание изложената фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище:
По смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДДС данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Легално определение на понятието независима икономическа дейност едадено в чл.3, ал.2 от ЗДДС, според което независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
Когато се извършват разпоредителни сделки с личното имущество /движимо или недвижимо/ еднократно, а не редовно или по занятие, тази дейност няма да има характер на независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС. В този случай сделките ще попадат извън обхвата на ЗДДС, няма да представляват доставки по смисъла на ЗДДС и единствено при наличие на тази хипотеза няма да възникне задължение за начисляване на ДДС.
В случаите, когато физическо лице, макар, че не е регистрирано по ЗДДС извършва множество подобни сделки за получаване на редовен доход считаме, че е налице упражняване на независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС.
Поради неизяснената фактическа обстановка и във връзка с горепосоченото е необходимо, във всеки конкретен случай да се изследва дали едно физическо лице извършва независима икономическа дейност.
При условие, че физическо лицесобственикизвършва нееднократносделки за получаване на редовен доход от продажбата на обекти в сграда (жилища), се смята, че извършва независима икономическа дейност.
В случай, когато физическо лицe инцидентно извърши единични сделки в качеството си на физическо лице (напр. инцидентно продава личния си автомобил или свой собствен недвижим имот), които не могат да се квалифицират като независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС, то тези сделки са извън обхвата на закона и само при такава хипотеза няма да възникне задължение за регистрация по ЗДДС.
На основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »