fbpx

Приложение на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ)

ОТНОСНО: Приложение на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ)

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-240/ 27.09.2019 г., в което сте изложил следната фактическа обстановка:
Фирма „Х“ желае да закупи стоки на стойност над 10 000 лв. По сделката ще бъде извършено авансово плащане чрез дебитна/кредитна карта на ПОС терминално устройство, като за целта ще се издаде касов бон за сумата над 10 000 лв. от ЕАКФП на група ПОС терминал, и парите ще постъпят в банковата сметка на дружеството Ви.
Поставяте следния въпрос: С издаването на касовата бележка за сумата над 10 000 лв. по една сделка нарушава ли се Закона за ограничаване на плащанията в брой, при положение че сумата постъпва по банков път?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, изразявам следното становище:
В чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ) е регламентирано, че плащанията на територията на страната, надвишаващи 10 000 лева се извършва, само чрез превод или внасяне по платежна сметка. Тези плащания могат да се извършват не само чрез банки, но и чрез други доставчици на платежни услуги по платежна сметка. В чл. 3, ал. 1, т. 1-5 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) са уредени пет категории на доставчици на платежни услуги, които се подчиняват на единна правна рамка, като в първа категория са посочени банки по смисъла на Закона за кредитните институции. Платежните институции могат да предоставят платежни услуги, регламентирани в чл. 4 от ЗПУПС.
Съгласно чл. 4, т. 3, б. „б“ от ЗПУПС платежни услуги представляват платежните операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка на ползвателя при доставчика на платежни услуги или при друг доставчик на платежни услуги чрез платежни карти или други подобни инструменти.
Понятието „платежна сметка“, използвано в ЗОПБ, е дефинирано в § 1, т. 32 ДР ЗПУПС, както и в чл. 2 от Наредба № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, като сметка, водена на името на един или повече ползватели на платежна услуга, която се използва за изпълнение на платежни операции.
Съгласно чл. 25 от Наредба № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, „платежната карта“ е вид персонализиран платежен инструмент (дебитна или кредитна карта), който се използва многократно за идентификация на оправомощения ползвател на платежни услуги и за отдалечен достъп до платежна сметка и/или до предварително договорен кредитен лимит и с който могат да се извършват платежни и справочни операции. Платежната карта е собственост на доставчика на платежни услуги, издател на картата. Платежната карта се използва само лично от оправомощения ползвател на платежни услуги. Доставчикът на платежни услуги, издател на платежната карта, осигурява всяка издадена от него карта да разполага с интегрална схема (чип), която се използва за установяване на автентичността на карта при изпълнение на платежни операции на терминални устройства АТМ и ПОС.
По смисъла на § 1, т. 4 от ДР на Наредба № 3/18.04.2018 г. „Терминално устройство ПОС (POS Terminal)“ е устройство, чрез което се извършват плащане на стоки и услуги, справочни и други платежни и неплатежни операции чрез използване на платежна или предплатена карта.
От горецитираните разпоредби следва, че плащането чрез терминално устройство ПОС чрез използване на платежна или предплатена карта попада в обхвата на чл. 4 от ЗПУПС, съответно чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОПБ. Следователно, когато е на стойност равна или надвишаваща 10 000 лв. ЗОПБ допуска извършването на плащането по този начин.
На електронната страница на Националната агенция за приходите е публикувано Указание № УК-3 от 04.04.2011 г. на МФ относно прилагането на ЗОПБ.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

5-20-00-505/05.11.2015 г.ДДС, ЧЛ.79, АЛ.3 И АЛ.4Вдирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване, относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването е изложена следната фактическа обстановка:„С..” АД трябва да начисли с протокол по чл.117 от ЗДДС дължим ДДС за стока, за която в предходен период е ползван данъчен кредит.

Писмо с Изх. №53-04-248; 11.05.2018 г.; Чл. 68, ал.1, т. 1 от ЗДДС; Чл. 69, ал.1, т. 1 от ЗДДС; Чл. 71, т. 1 от ЗДДС; Чл. 113 от ЗДДС; Чл. 114 от ЗДДС

Изх. №53-04-24811.05.2018 г. Чл. 68, ал.1, т. 1 от ЗДДСЧл. 69, ал.1, т. 1 от ЗДДСЧл. 71, т. 1 от ЗДДСЧл. 113 от ЗДДСЧл. 114 от ЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:„Х“ ЕАД, притежава лицензия за краен снабдител с електрическа енергия за България. Във връзка с изкупуването на електрическа енергия от възобновяеми енергийни

Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 от ЗКПО.

ОТНОСНО: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 от ЗКПО. Във връзка с постъпило запитване с вх. № ….21.05.2010г. при дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – ……, Ви уведомяваме следното:В запитването е посочено, че предмета на дейност на дружеството е изработка на детайли и компоненти за ниско и средноволтова апаратура. Дружеството е

Прилагане на чл. 23, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх. № 24-35-14Дата: 21.08.2018 год. ЗДДФЛ, чл. 23, ал. 2; ЗДДФЛ, чл. 53, ал. 2. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 23, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № 24-35-14 от

Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ В Дирекция ОДОП ….. е постъпило Ваше запитване вх. № 07-00-89/25.03.2021 г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ и ЗДДС. Посочвате, че извършвате сделки като местно за България физическо лице

Писмо с Изх. №53-04-335; 20.05.2020 г.; ЗДДС, чл.96,ал.1; ЗДДС, чл.97а,ал..2

Изх. №53-04-33520.05.2020 г. ЗДДС, чл.96,ал.1ЗДДС, чл.97а,ал..2 Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:През 2019 г. сте работили в Швейцария по трудов договор, който е прекратен през м.декември на същата година. След това сте сключили договор с друго юридическо лице от Швейцария за предоставяне на ИТ услуги, като тази дейност осъществявате от България. За тази цел

право на приспадане на ДК при придобиването на лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната от регистрираното по ЗДДС лице дейност

ОТНОСНО: право на приспадане на ДК при придобиването на лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната от регистрираното по ЗДДС лице дейност В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-193/ 14.11.2017 г., препратено за отговор по компетентност от Дирекция ДОП при ЦУ на

Данъчно третиране на лихви, начислени от дружеството

Относно: Данъчно третиране на лихви, начислени от дружеството в полза на собственика за предоставен от същия заемУВАЖАЕМА ГОСПОЖО ……………………,Във връзка с направено от Вас запитване с писмо вх.№ 96-00-453 от 24.11.2008год. при Дирекция „ОУИ” , изразяваме следното становище :От писмото Ви става ясно, че като собственик на търговското дружество сте предоставила заем на същото. Главницата

Scroll to Top