Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност, съгласно разпоредбата на чл.66, ал.2, т.2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за доставка на книги, в сила от 01.07.2020 година

ОТНОСНО: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност, съгласно разпоредбата на чл.66, ал.2, т.2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за доставка на книги, в сила от 01.07.2020 година

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-283 от 19.11.2020 г., относно прилагане на намалената ставка на данъка върху добавената стойност, съгласно разпоредбата на чл.66, ал.2, т.2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за доставка на книги, в сила от 01.07.2020 година.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас лице извършва печат на книги и в конкретния казус получава поръчка за печат на книга, като същата представлява файл със съдържанието й, върху който дружеството не притежава права. Същото закупува материали, с които извършва печата и предава на клиента готовия продукт – книга, като издателството няма право да разпространява информацията от файла, както и да продава готовата книга на други клиенти.
Във връзка с гореизложеното, сте поставили следния въпрос:
С каква данъчна ставка на данъка върху добавената стойност следва да фактурирате отпечатването на книгата?
Предвид поставения въпрос и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл.66, ал.2, т.2 от Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г., ставката на данъка е 9 на сто за доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път или и двете, включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания.
Намалената данъчна ставка относно книгите се прилага за доставката им с място на изпълнение на територията на страната (продажбите им както от производителите/ издателствата, така и от търговци); вноса им на територията на страната; вътреобщностното им придобиване на територията на страната; и услугата по предоставянето им по електронен път с място на изпълнение на територията на страната.
В обхвата на намалената данъчна ставка по чл.66, ал.2, т.2 от ЗДДС влизат книгите в общоприетия смисъл на думата – печатно произведение, с различен брой листове, подшити или подвързани заедно, отпечатани върху хартия или друг подобен носител по печатарски или подобен на него способ. Печатът включва всички форми на възпроизвеждане, т.е. литография, офсет, хелиография, фотогравиране, гравиране, дублиране, щамповане, фотография и др. с букви от всякакви азбуки, фигури, стенограма или други символи, брайлови символи, музикални нотации, снимки или диаграми.
Книгите следва да имат информационно или познавателно съдържание, като например произведения на литературата, изкуството и науката, включително и такива, подпомагащи обучението на децата в училищното и предучилищното образование.
Книгите обикновено се състоят от текст или илюстрации, подвързани в корица, по-твърда от техните листове.
Когато автор или притежател на авторски права или на права за разпространение възложи на доставчика (печатар или издател) отпечатването на определен тираж на продукт, който има характеристиката на книга, като му предостави материалния или нематериалния носител на нейното съдържание, следва да се приеме, че произвеждането и предоставянето от доставчика на възложителя на съответните бройки от тиражирания продукт представлява доставка на стока – книга, която доставка се облага с данъчна ставка 9 на сто. Това е валидно и в случаите, когато за цялостното изработване или за отделни дейности по изработването на книжния продукт, същият този доставчик или издател е използвал услугите на подизпълнители.
Видно от изложеното, определящо при разграничаването на доставката на стока от доставката на услуга е наличието или не на прехвърляне на право на разпореждане с материална вещ. При доставката от издателя или печатаря към клиента – автора, ще е налице доставка на стока, тъй като ще е налице прехвърляне на правото на разпореждане с материална вещ – готовото книжно тяло (листове хартия, подшити и подвързани във формат на книга, върху които е извършено възпроизвеждането на съдържанието на възложителя, т.е. носители, с които издателят се разпорежда, преди същите да бъдат предадени на клиента – възложител). Следва да се отчете и фактът, че основната цел на възложителя или клиента е придобиването на отпечатани книжни тела със специфично оформление и изработка, в които е отпечатано предоставеното от него съдържание ( в случая на запитването – предоставения файл със съдържанието на книгата от Вашия клиент).
Във връзка с изложеното по-горе, следва да Ви обърна внимание и на следното:
Възможно е в някои случаи да не става въпрос за „просто възпроизвеждане“ на съдържание във вид на книга, а за една доста по-комплексна по характер дейност, надхвърляща възпроизвеждането и предоставяща на клиента съществени допълнителни услуги, като например: редакция, дизайн, форматиране, добавяне на илюстрации, снимки и разяснения и други подобни. В подобни случаи, прехвърлянето на правото на разпореждане с материалната вещ (книгата или книжното тяло) от издателя към възложителя, би могло да е само част от една единна комплексна доставка на услуга по издаване или печат на книга, в която комплексът от допълнителните услуги, предоставени от издателя към възложителя, представляват значително по-голямата стойност от съответната комплексна доставка и представляват основната цел за възложителя. Пример за такъв вид комплексна доставка е извършването от страна на издателя на цялостния процес по издаването и тиражирането на определено произведение във формат на книга, като самият издател се е задължил да извърши значителна редакторска намеса като адаптиране, изменение и промяна на оригинала – намеса в съдържанието, добавянето на илюстрации, специфично графично оформление, адаптиране на съдържанието за конкретна читателска аудитория и пр. В тази хипотеза няма да бъде налице доставка на стока, а ще бъде налице доставка на комплексна доставка на услуга, поради което няма да бъде приложима редуцираната ставка на данъка по чл.66, ал.2, т.2 от материалния закон.
Следва да имате предвид, че ще е налице и доставка само на услуга, ако авторът възложи на печатаря отпечатването на определен тираж от книгата, като самият той му предостави хартията и/или другите материали, необходими за самото отпечатване. И в тази хипотеза доставката, която ще извърши печатарят, е доставка на услуга и приложимата за нея ставка на данъка е 20 на сто, съгласно чл.66, ал.1 от закона.
В подкрепа на изразеното по-горе разяснение има издадено становище с изх. № 20-00-174 от 30.09.2020 година на Зам. изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, което е публикувано и може да намерите на официалната страница на НАП.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар