приложение на намалената ставка от 9 на сто за данък върху добавената стойност (ДДС) съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при извършване на доставка на храна за вкъщи

Изх. № 24-39-168
Дата:26.03.2021 г.

ЗДДС, чл. 66, ал. 2, т. 3; ЗДДС, чл. 128; ДР на ЗДДС, § 1, т. 61; ДР на ЗДДС, § 1, т. 62; Регламент № 178/2002, чл. 2; Регламент № 282/2011, чл. 6; Регламент № 282/2011, чл. 6, § 1; Регламент № 282/2011, чл. 6, § 2.

ОТНОСНО: приложение на намалената ставка от 9 на сто за данък върху добавената стойност (ДДС) съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при извършване на доставка на храна за вкъщи

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № ……………………2020 г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……………, в което е изложена следната фактическа обстановка:
„…………………….“ ООД (дружеството) има предмет на дейност производство на готови ястия, като предлага доставка по домовете на приготвената храна на крайни потребители. Пояснено е, че обектът на дружеството представлява професионално кухненско помещение, без категоризация като заведение за хранене и без прилежащи места за предоставяне на ресторантьорски услуги на клиенти.
Предвид изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Приложима ли е намалената ставка на ДДС от 9 на сто за описаната доставка на приготвена храна за вкъщи?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище по поставения в запитването въпрос:
Съгласно чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС (в сила от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г., ДВ, бр. 55 от 2020 г.) ставката на данъка е 9 на сто за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128 от същия закон. Съгласно изменението на чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС (в сила от 01.08.2020 г. до 31.12.2021 г., ДВ, бр. 71 от 2020 г.) ставката на данъка е 9 на сто за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128 от същия закон. Съгласно изменението на чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС (в сила от 01.12.2020 г. до 31.12.2021 г., ДВ, бр. 104 от 2020 г.) ставката на данъка е 9 на сто за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна, включително състояща се в доставка на храна за вкъщи; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128 от същия закон.
Определение на понятието „ресторантьорски услуги“ е дадено в т. 62 на § 1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗДДС (в сила до 01.12.2020 г.), по силата на което „ресторантьорски услуги“ са услугите, които се състоят от доставка в помещенията на доставчика на приготвена или неприготвена храна и/или напитки за човешка консумация, следвани от достатъчно подпомагащи услуги, които позволяват незабавното им консумиране. Храни за човешка консумация са храни по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните.
Не са кетъринг услуги или ресторантьорски услуги:
а) обикновената доставка на приготвена или неприготвена храна (например доставка за вкъщи от ресторанти, супермаркети и други подобни);
б) доставката на приготвена храна и доставката, състояща се в храна за вкъщи от ресторанти;
в) доставката, състояща се в приготвяне и доставка на храна и/или напитки без друга подпомагаща услуга.
Съгласно т. 61 на § 1 от ДР на ЗДДС (в сила от 01.12.2020 г. до 31.12.2021 г., ДВ, бр. 104 от 2020 г.) „ресторантьорски и кетъринг услуги“ са ресторантьорските услуги и кетъринг услугите по смисъла на чл. 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011). Не е ресторантьорска или кетъринг услуга доставката на приготвена или неприготвена храна от супермаркети, магазини и други подобни.
На основание чл. 6, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 ресторантьорските услуги и кетъринг услугите са услуги, които се състоят в доставката на приготвени или неприготвени храни или напитки, или и на двете, за консумация от човека, придружени от достатъчно помощни услуги, за да могат да се консумират непосредствено. Доставката на храна, на напитки, или и на двете е само един компонент от едно цяло, в което услугите играят по-голяма роля. Ресторантьорски услуги е доставката на такива услуги в заведенията на доставчика, а кетъринг е доставката на такива услуги извън помещенията на доставчика. Съгласно параграф 2 на същата разпоредба доставката на приготвени или неприготвени храни или напитки, или и на двете, независимо дали е включен превозът, но без каквито и да било други помощни услуги, не се смята за ресторантьорска услуга, нито за кетъринг услуга по смисъла на параграф 1. Т.е., за да се приеме за ресторантьорска услуга, доставката на храна следва да е придружена от достатъчно помощни услуги, за да може доставените храни да се консумират непосредствено. От зам. изпълнителния директор на НАП е издадено становище с изх. № 20-00-100/29.06.2020 г., в т. 1 на раздел II от което са разяснени принципните положения за разграничение на доставката на храна, подлежаща на облагане със стандартната ставка на данъка в размер 20 на сто, от доставката на ресторантьорски услуги, подлежаща на облагане с намалената ставка на данъка в размер 9 на сто.
Изложеното по-горе се потвърждава и от релевантната практика на Съда на Европейския съюз (СЕС), който подчертава, че при ресторантьорски услуги доставката на готови ястия и на напитки за непосредствена консумация е резултат от поредица от услуги, като се започне от приготвянето на ястията и се стигне до сервирането им в чинии, и че тази доставка се съпровожда от предоставянето на клиентите на оборудване, което включва както салон за хранене с прилежащите му помещения (гардероб и пр.), така и мебели и съдове. В някои случаи физическите лица, чиято професия се състои в изпълнението на тези ресторантьорски сделки, трябва да подредят приборите, да съветват клиентите, да им дават разяснения относно предлаганите ястия и напитки, да сервират тези продукти на масата и накрая, след приключването на консумацията, да почистят масите (решение по съединени дела C-497/09, C-499/09, C-501/09 и C-502/09, точка 65).
В т. 69 от решение по съединени дела C-497/09, C-499/09, C-501/09 и C-502/09 Съдът е посочил, че обратно – при дейностите, при които съществената част от доставката е доставката на храна като стока, няма сервитьор, не се дават реално съвети на клиентите, няма обслужване в същинския смисъл, което да се състои по-конкретно в предаването на поръчки в кухнята, в допълнителното оформяне на ястията и в сервирането им на масата на клиентите, няма специално предназначени за консумацията на предлаганата храна затворени и отоплени помещения, няма гардероб и санитарни помещения и в общи линии няма и съдове, мебели или прибори за подреждане.
В случая, изложен в запитването, с оглед приложението на намалената ставка по чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, следва да бъде преценено дали дейността на дружеството по приготвяне на храна, предназначена за продажба за вкъщи, е доставка на стока – храна, или е налице доставка на ресторантьорски услуги.
Според изложеното в запитването, експлоатираният от дружеството обект е професионално кухненско помещение, което не е категоризирано като заведение за хранене. Пояснено е, че единствената дейност на дружеството е приготвяне на храна, предназначена за продажба за консумация вкъщи. Не се сочат данни доставката на приготвената от дружеството храна да е придружена от други допълнителни/помощни услуги, за да може да се консумира непосредствено, като например: предоставяне на оборудване – салон за хранене, гардероб, санитарно помещение, мебели, съдове, подреждане на прибори, съветване и разясняване на клиентите относно предлаганата храна, сервиране на храната на маса, почистване на масата след приключване на консумацията.
Предвид изложеното, за доставката на храната, приготвяна от дружеството в професионалното кухненско помещение, е налице доставка на стока, за която е приложима стандартната данъчна ставка в размер 20 на сто.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.70, aл. 1, т. 4

2_471/19.02.2009 г.ЗДДС чл. 70, ал.1, т.4Видно от изложеното в запитване, заведено в Дирекция „ОУИ” ….., сте закупили автомобил „Пежо”, модел 308 SW PREMIU, 1.6 HDI/110

ЗДДС, чл.26, aл. 2

ЧЛ. 26, АЛ. 2 Изх. № 23-22-197006.01.2016 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 23-22-1970/19.11.2015