приложение на намалената ставка от 9 на сто за данък върху добавената стойност съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г. при доставки на детски храни от детска кухня

Изх. № М-24-36-46
Дата: 10.11.2020 год.

ЗДДС, чл.66, ал.2, т.4

ОТНОСНО: приложение на намалената ставка от 9 на сто за данък върху добавената стойност съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г. при доставки на детски храни от детска кухня

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП и прието с вх. № М-24-36-46/ 14.07.2020 г., е представена следната фактическа обстановка:
Дружество извършва дейност по производство и продажба на детски храни. Менюто е в зависимост от възрастта на децата – от 3 до 6 месечна възраст, от 6 до 9 месеца, до 1 година и т.н. до 3 годишна възраст. Храната за деца от 9 месеца до 3 годишна възраст не е абсолютно пасирана като пюре, а съдържа дребни части зеленчуци, плодове и месо.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте въпроса:
Попада ли в обхвата на Приложение № 4 към чл. 66, ал. 2, т. 4 от ЗДДС детската храна за деца над 9 месеца до 3 годишна възраст, която не е абсолютно хомогенизирана, а съдържа дребни частици зеленчуци, плодове и месо?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по поставения от Вас въпрос:
Съгласно чл. 66, ал. 2, т. 4 от ЗДДС ставката на данъка е 9 на сто за храни, подходящи за бебета или за малки деца, посочени в Приложение № 4 към тази разпоредба. В Приложение № 4 към чл. 66, ал. 2 от ЗДДС са изброени храните, подходящи за бебета или за малки деца, които са предмет на доставките, за които се прилага от 1 юли 2020 г. намалената ставка, както следва:
1. Адаптирани бебешки млека и прахообразни каши за бебета или за малки деца, попадащи в Код 1901 10 00 по КН на ЕС.
2. Хомогенизирани зеленчукови пюрета за бебета или за малки деца в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 g, попадащи в Код 2005 10 00 по КН на ЕС.
3. Хомогенизирани плодови пюрета за бебета или за малки деца в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 g, попадащи в подпозиция 2007 10 по КН на ЕС.
4. Смесени хомогенизирани пюрета от месо, риби, зеленчуци, плодове или ядки за бебета или за малки деца в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 g., попадащи в Код 2104 20 00 по КН на ЕС.
Съгласно т. 71 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС „Код по КН” са тарифни кодове по КН.
За да се приложи намалената ставка от девет процента, е необходимо за съответна стока по чл. 66, ал. 2, т. 4 от ЗДДС да са изпълнени едновременно следните три критерия/условия:
* стоката отговаря на изискването за количество, определено за т. 2, 3 и 4 от Приложение № 4 към чл. 66, ал. 2 от ЗДДС;
* стоката отговаря на словесното описание, посочено в Приложение № 4 към чл. 66, ал. 2 от ЗДДС;
– стоката попада в кода от КН на ЕС, посочен в Приложение № 4 към чл. 66, ал. 2 от ЗДДС.
Произвежданите детски храни, които се различават от консервираните храни и пюрета, продавани в търговската мрежа, единствено по продължителността на срока на годност и опаковката, но са идентични по съдържание и консистенция на попадащите в обхвата на Приложение № 4 към чл. 66, ал. 2 от ЗДДС, подлежат на облагане с намалената данъчна ставка при посочените по-горе условия.
Съгласно изразено от Агенция „Митници” пред ЦУ на НАП с писмо изх. №26-Б-393/08.07.2020 г. становище „Тарифното класиране (определянето на тарифния код) на стоките се извършва предвид обективните им характеристики, въз основа на общите правила за тълкуване на КН на Европейския съюз (ЕС), която представлява приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (КН, включен в Част първа Уводни разпоредби, Раздел I на КН) и съобразно термините на позициите и подпозициите на КН, както и забележките към разделите и главите на същата.
При извършване на тарифно класиране се вземат предвид и Обяснителните бележки към Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (ОБХС) и Обяснителните бележки към КН, които са признато от Съда на Европейския съюз средство за тълкуване обхвата на позициите и подпозициите на номенклатурата.“
Предвид изложеното по-горе относно приложението на намалената ставка за данъка върху добавената стойност по чл. 66, ал. 2, т. 4 от ЗДДС, считам, че храни, които съдържат по-едри късчета и не са пюрирани, не отговарят на словесните описания, посочени в Приложение № 4 към чл. 66, ал. 2 от ЗДДС, относно посочените в същото консистенции, тъй като не представляват пюре. Следователно за тези храни следва да се приложи стандартната ставка за данъка върху добавената стойност от 20 на сто. За храни, които са пасирани, но въпреки това съдържат в малки количества видими парченца плодове, зеленчуци и месо, считам, че няма пречка да се приеме, че относно консистенцията същите отговарят на словесното описание, посочено в Приложение № 4 към чл. 66, ал. 2 от ЗДДС. Аргумент за това се извежда от забележка 3 към глава 21 на КН, относно продуктите, които попадат в тарифен код по КН, посочен в приложение № 4 – 2104 20 00 „Смесени хомогенизирани готови храни”: „По смисъла на № 2104 под „смесени хомогенизирани готови храни“, се разбират готовите храни, представляващи фино хомогенизирана смес от няколко основни съставки, такива като месо, риби, зеленчуци, плодове или ядки, пригодени за продажба на дребно като храни, подходящи за бебета или за малки деца, или като диетични храни, в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 g. За прилагането на тази дефиниция не се вземат под внимание прибавените в малки количества различни съставки, такива като подправки, консерванти или други. Тези готови храни могат да съдържат в малки количества видими частици.“
Аналогични са забележките относно продукти, които попадат в посочените в приложение № 4 – тарифни кодове по КН 2005 10 00 и 2007 10.
По отношение на третото условие, което е необходимо, за да се приложи намалената ставка от девет процента – дали произвежданите от дружеството храни, попадат в съответните тарифни кодове по КН, посочени в Приложение № 4, доколкото Агенция „Митници” е компетентна относно определянето на тарифния код на стоките, следва дружеството да изиска становище от Агенция „Митници”. В запитването следва да предоставите подробна информация за съдържанието на съответните храни, за които се изисква становище.
Необходимо е да се има предвид, че за да се приложи намалената ставка на данъка върху добавената стойност от 9 на сто за произвежданите от дружеството детски храни, подходящи за бебета до 9 месечна възраст, следва да са налице посочените по-горе условия по отношение на количество, словесно описание и класиране в съответните тарифни кодове по КН.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар