Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Относно: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
В писмо, постъпило в Дирекция « ОУИ »- гр. …. с вх. № …./27.03.2012 г., препратено по компетентност от ТД на НАП …., е изложена следната фактическа обстановка:
Работите като дентален лекар с два кабинета – база и филиал. Преди новите промени на Наредба № Н-18/13.12.2006г. сте работили с два касови апарата. След запитване към методолог при НАП, Ви е обяснено, че можете да ползвате преносим касов апарат, поради факта, че кабинетите, които обслужвате, работят сутрин и следобед с различно работно време, само когато Вие сте там.
Желаете да получите и писмен отговор, като задавате въпроса как точно да стане това и по какъв ред, за да спазите точно процедурата.
Предвид гореизложения въпрос и съобразявайки относимата нормативна уредба,изразяваме следнотостановище:
Съгласно чл.118, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко
регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита
извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална
касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на
дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18 на Министерство на
финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти
чрез фискални устройства.
Разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г. задължава всяко лице да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
По смисъла на § 1, т. 41 от ДР на ЗДДС „ търговски обект ” е всяко място, помещение или съоръжение / например: маси, сергии и други подобни / на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо, че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели / например: офис, жилище или други подобни /, да е част от притежаван недвижим имот / например: гараж, мазе, стая или други подобни / или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.
Съгласно чл. 25, ал.3 от Наредба № Н-18/2006г., фискална касова бележка в случаите по ал. 1 се издава при извършване на плащането. Лицата по чл. 3 са длъжни едновременно с получаването на плащането да предоставят на клиента издадената фискална касова бележка.
Реквизитите на фискалната касова бележка са посочени вчл. 26, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006Г., като в т. 2 от същата разпоредба се съдържа изискването фискалната касова бележка да съдържа задължителен реквизит : „наименование и адрес на търговския обект, а когато не е налице стационарен обект- текст „ БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ ”.
В този смисъл, няма пречка дружеството да използва само едно /мобилно/ фискално устройство, ако в случай че се осъществява дейност и в двата обекта, същите не работят едновременно. Следва обаче да е налице информация във фискалната касова бележка за вида на обекта и неговия адрес, което се извършва при въвеждане в експлоатация на ФУ. В тази връзка лицето по чл. 3 от Наредба № Н-18/2006г. следва да има сключен писмен договор за техническо обслужване и ремонт с регистрирана от ДАМТН сервизна фирма, която да притежава удостоверение за сервизно обслужване за съответния тип.
Съгласно изложените факти, считаме, че ако нямате посочен стационарен обект, ФУ може да Ви бъде програмирано от съответната сервизна фирма, така че фискалната касова бележка да съдържа текст, съгласно чл. 26, ал. 1, т. 2, предложение второ от Наредба № Н-18/2006г., а именно „БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ”.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »