Приложение на нормите на данъчното законодателство

ОТНОСНО: Приложение на нормите на данъчното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … постъпи запитване с вх.№ 11-04-1/21.05.2021 г. от главния счетоводител на Окръжен съд …. – М.Д., относно необходимостта от удържане на данък и издаване на сметка за изплатена сума съгласно изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.
В запитването се посочва, че ще бъде изплатена сума на наследниците на починало лице, като същата представлява определен хонорар по въззивно гражданско дело, по което техният наследодател е бил назначен като особен представител.
Задават се въпросите:
1. С какъв документ и на кое име да бъде изплатена сумата?
2. Дължат ли се данък и осигурителни вноски върху същата?
3. Следва ли изплатената сума да се посочи в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, като изплатен доход ?
4. Следва ли да се уведомява някой, кой и кога за изплатената сума?
Предвид изложената фактическа обстановка в запитването и приложимото данъчно законодателство, изразявам следното становище:
Разпоредбата на чл. 12 от ЗДДФЛ определя, че облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
С нормата на чл. 13 от ЗДДФЛ са регламентирани необлагаемите доходи. Съгласно чл. 13, ал. 2 от закона не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.
Издаването на документи за изплатен доход и удържан данък е регламентирано с разпоредбата на чл. 45 от ЗДДФЛ. Видно от същата, сметка за изплатени суми и служебна бележка се издават от платците за изплатените облагаеми доходи и удържания данък.
В случая изплатената сума на лицето не се явява доход по смисъла на ЗДДФЛ, предвид че се получава в качеството му на наследник. Следователно, по реда на ЗДДФЛ не се издава документ за изплащането.
Документирането следва да отговаря на изискванията на Закона за счетоводството.
Получател на сумата се явява наследникът и предвид на гореизложеното, данък не следва да се удържа, респективно осигурителни вноски.
В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ не се посочват изплатени суми, представляващи наследствено имущество на наследниците.
Посоченото лице за наследник – брат на починалата не е от категорията наследници, които не дължат данък наследство по реда на чл. 31, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.
При тази категория наследници подаването на данъчна декларация по чл. 32 от ЗМДТ и плащането на данъка са условия, които им дават право да се разпореждат с наследеното имущество.
С оглед гарантиране включването на всички имущества в подадените декларации за облагане с данък върху наследствата и заплащане на дължимия данък, разпоредбите на ЗМДТ установяват задължения спрямо определени субекти.
Съгласно чл. 43 от Закона за местните данъци и такси, банките, застрахователните и другите търговски дружества, както и всички други лица, които са влогодържатели или длъжници по ценни книги, пари или друго имущество, което влиза в едно наследство, за което знаят, че е открито, са длъжни преди плащането, предаването или прехвърлянето на това имущество да изпратят опис на имуществото на общината по местооткриване на наследството.

5/5

Вашият коментар