Приложение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Приложение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. ….. постъпи Ваше запитване вх. № 20-29-19/11.05.2021 г. относно облагане на доходи от продажба на виртуална валута, финансови активи, злато и сребро.
В запитването посочвате, че имате закупени виртуална валута, финансови активи, злато, сребро и др. Притежавате ги повече от 5 години.
Задавате въпросите:
1. При продажбата на финансовите активи и валута ще се дължи ли данък за получените доходи?
2. Може ли да се приложи чл. 13, ал. 1, т. 1, б. „а“ и б. „б“ от ЗДДФЛ?
3. Ако печалбата надвишава 50 000 лв. трябва ли да се регистрирате по ЗДДС или друг закон?
Предвид изложената фактическа обстановка в запитването и приложимото данъчно законодателство, изразявам следното становище:
Относно първи и втори въпрос:
Доходите от продажбата на виртуална валута и други финансови инструменти подлежат на облагане по реда на чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ.
Облагаемият доход от продажба/замяна на акции, дялове, виртуална валута и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба за всяка конкретна сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване.
За реализираният доход се подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и приложение № 5. Ставката на данъка е 10 на сто съгласно чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ.
Търговия на злато и сребро на борсите се извършва по специфичен начин чрез използване на различни инструменти: спот злато и сребро, опция върху злато и сребро, форуърд върху злато и сребро, CFD върху злато и сребро, ETF/ETC върху злато и сребро, борсова опция върху злато и сребро, фючърс върху злато и сребро и др.
Ако се извършват продажби – търговия по горепосочения начин, доходите подлежат на облагане като доходи от търговска дейност, независимо дали лицето е регистрирано по Търговския закон, като едноличен търговец /чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ/. Облагаемият доход и годишната данъчната основа се определят по реда посочен в чл. 26 и чл. 28 от закона.
В този случай се подава годишна данъчна декларация с приложение № 2.
Когато се извършва търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали в търговски обекти, ако лицето отговаря на условията за облагане с патентен данък по чл. 61з от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, подава патентна декларация и облагането е по реда на ЗМДТ.
ГДД по чл. 50 се подава с попълване на приложение № 7.
Разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ, не се прилага за доходите, придобити от продажба на финансови инструменти и благородни метали.
В закона е допуснато изключение от облагане на доходите при разпореждане с финансови инструменти /13, ал. 1, т. 3 от закона/. Според посочената разпоредба, не са облагаеми доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на закона, а именно сделките:
а) (доп. – ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти /ЗПФИ/; права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;
б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
в) (нова – ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип;
г) (предишна б. „в“ – ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Относно трети въпрос:
По смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗДДС, освободена доставка е сделката, включително договарянето, свързана с валута, банкноти, монети, използвани като законно платежно средство, с изключение на банкноти и монети, които обикновено не се използват като законно платежно средство или са с нумизматична стойност. Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 5 от ЗДДС, освободена доставка е и сделката, включително договарянето, свързана с дружествени дялове, акции или други ценни книжа и техни деривати, с изключение на управлението и отговорното пазене; това не се отнася за ценни книжа, установяващи права върху стоки или услуги извън посочените в този член.
Доставката на злато и сребро не попадат в обхвата на освободените доставки е съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС е предмет на облагаема доставка.
Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по материалния закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
Облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето: облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка на данъка; доставките на финансови услуги по чл. 46 от закона; и доставките на застрахователни услуги по чл. 47 от същия нормативен акт.
Съгласно чл. 96, ал. 3 от ЗДДС, в облагаемия оборот не се включват доставките на финансови и застрахователни услуги, когато същите не са свързани с основната дейност на лицето, също така не се включват доставките на дълготрайни активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по силата на чл. 82, ал. 2 и ал. 3 от закона.
Данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1 от материалния закон е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. „Редовно или по занятие“ предполага, че лицето има намерение да превърне тази дейност в източник на постоянен доход.
Критерии относно определяне на физическото лице като данъчно задължено лице и извършвана независима икономическа дейност може да намерите в писмо изх. № 24-37-8/ 27.05.2015 г. на НАП.
Ако Вие, в качеството си на физическо лице, извършвате облагаеми доставки и доставки на финансови услуги, съгласно чл. 96, ал. 2 от материалния закон, редовно или по занятие и срещу възнаграждение, приходът от същите ще формира облагаем оборот за целите на задължителната регистрация по чл. 96 от закона.
Във връзка с определянето на дейността на доставки на финансови услуги по чл. 46 от закона като основна за лицето, което я извършва е изразено становище на МФ и НАП с изх. № 91-00-114/18.04.2008 г., копие от което Ви изпращам.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар