Приложение на нормите на осигурителното законодателство

2_1451/15.11.2013 г.
КСО – чл.4, ал.1, т.1;
чл.9, ал.2, т.3;
ЗЗО -чл.40, ал.1, т.1, б. „б”
ОТНОСНО: Приложение на нормите на осигурителното законодателство
В изложената в писмото Ви фактическа обстановка описвате, че през месец октомври 2013 г., работник е в неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж. На 21.10.2013 г., същият представя болничен лист за временна неработоспособност за период от 14.10.2013 г. до 18.10.2013 г. включително. Към момента на настъпване на временната неработоспособност лицето не се счита за осигурено, но има6 месеца осигурителен стаж, като осигурявано за общо заболяване и майчинство. Считате, че за периода на временната неработоспособност, лицето няма право на парично обезщетение, включително и от работодателя.
Поставяте въпроси за това как следва да се отразят дните във времена неработоспособност в декларация образец 1 за месец октомври и как следва да се изчислят здравноосигурителните вноски за периода на временната неработоспособност.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка, предвид нормативната уредба, и предоставената компетентност на НАП, изразявам следното становище по поставения от Вас въпрос:
Съгласно чл.4, ал.1, т.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.
Съгласно чл.9, ал.2, т.3 от КСО, за осигурителен стаж без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на неплатения отпуск само до 30 работни дни през една календарна година. За периода по чл.9, ал.2, т.3 от КСО лицето се счита за осигурено лице по смисъла на § 1, ал.1, т.3 от Допълнителните разпоредби на КСО.
Относно здравното осигуряване на лицата за времето на неплатения отпуск се прилага разпоредбата на чл.40, ал.1, т.1, б. „б” от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
Съгласно цитираната разпоредба, когато лице в неплатен отпуск не подлежи на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО). Вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице – когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя – когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете или поради производствена необходимост и престой.
На основание гореизложеното, за периодите на неплатен отпуск не се дължат осигурителни вноски за задължително социално осигуряване. Дължат се само здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗЗО.
На основание чл.5, ал.4, т.1 от КСО осигурителите периодично представят в Националната агенция за приходите данни за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“, дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване.
Декларация образец № 1 за времето след 30-я работен ден в неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж по смисъла на КСО, се подава, когато лицето не е осигурено на друго основание и работодателят следва да го осигурява здравно по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗЗО. В тази хипотеза в полето на т. 12 „Вид осигурен” се попълва код 28 – за лица, които внасят само здравноосигурителни вноски.
Относно въпросът, отнасящ се до правото на парично обезщетение за временна неработоспособност, следвада имате предвид, че Националната агенция за приходите не е компетентна да изразява становища и за отговор, следва да се обърнете към ТП на НОИ.

Оценете статията

Вашият коментар