Приложение на нормите на чл.21, ал.З от ЗДДС, във връзка с чл.82 от ЗДДС.

Изх. № 24-31-152
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: Приложение на нормите на чл.21, ал.З от ЗДДС, във връзка с чл.82 от ЗДДС.
Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-31-152/16.04.2007 г. е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството Ви закупува от трета страна, с цел последваща продажба, софтуер идентичен по характеристики с MS WORD. Софтуерният продукт се получава по интернет. Операционната среда за стартиране на софтуера е MS WINDOWS. Продавачът не е регистрирано по ЗДДС лице и е установен на територията на САЩ.
Въпросите Ви са следните: Следва ли да се определи този софтуер като „стандартен софтуер“, закупуването му доставка на стока ли е и ако не е, следва ли да се начисли ДДС, съгласно чл.82, във връзка с чл.21, ал.З от ЗДДС?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададените от Вас въпроси, на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
По смисъла на Закона за данък върху добавената стойност /обн. ДВ, бр.63/04.08.2006г., в сила от 01.01.2007г./ стока е всяка движима и недвижима вещ, включително електрическа енергия, газ, вода, топлинна или хладилна енергия и други подобни, както и стандартният софтуер.
В точка 25 на допълнителните разпоредби на закона е указано, че “стандартен софтуер“ е програмен продукт, записан на технически носител, който е предназначен за масова употреба и не отчита спецификите в дейността на конкретния потребител.
Закупеният от Вас софтуер не е записан на технически носител и се стартира в операционна среда, предвид което, считаме че същият не отговаря на определението за „стандартен софтуер“ и не може да бъде определен като стока.
Сделката по повод закупуването на софтуера има характер на доставка на услуга по смисъла на чл.9 от ЗДДС.
Мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако получателят е лице, установено извън Общността, или данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът и доставяните услуги са услуги изброени в чл.21, ал.З, т.2 от ЗДЦС.
Предвид факта, че сте получател по доставка на услуга, по която доставчикът е установен в трета страна и услугата се квалифицира като прехвърляне на права върху програмен продукт, различен от стандартен софтуер, то мястото на изпълнение на доставката, е на територията на страната.
На основание чл.82, ал.2, т.2 от ЗДДС, при доставка на услуги, посочени в
чл.21, ал.З от ЗДДС, когато доставчикът не е регистрирано по ЗДДС лице и не е
установен на територията на страната, данъкът е изискуем от получателя по
доставката – когато същият е данъчно задължено лице.
//

Оценете статията

Вашият коментар