обхвата на разпоредби от КГ.

Изх. № 24-31-155
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-ЖА ………………………..,
………………………………
Уважаема госпожо………..,
Във връзка с Ваше писмо, заведено в ЦУ на НАП с вх. № 24-31-155/16.04.2007 г., изпратено ни за разглеждане от Дирекция“ОУИ“ гр. Варна на НАП. изразявам следното становище:
Съгласно чл. 399 от Кодекса на труда /КТ/ цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности се осъществява от Изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда“ към Министъра на труда и социалната политика. Подобни разпоредби са предвидени и в чл.5. т.9 от Устройствения правилник на МТСП. Следователно не е в правомощията на НАП да дава становища относно обхвата на разпоредби от КГ.
На основание чл. 204 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКГЮ/ с данък върху разходите се облагат документално обоснованите социални разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица. наети по договор за управление и контрол, като социалните разходи, предоставени в натура включват и:
а) разходите за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване
и доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация и/или
застраховка “Живот“ и застраховка “Живот“, ако е свързана с инвестиционен фонд:
б) разходите за ваучери за храна.
Определение на понятието “Социални разходи, предоставени в натура“ е дадено в т. 34 от §1 .. Допълни тел н и разпоредби“ па ЗКПО и това са „.отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда и предоставени по реда и начина, определени от чл. 293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието.
Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата. наети по договор за управление и контрол в …………..
Изборът на конкретен начин за предоставяне на социални придобивки /в случая храна/ принадлежи на ръководството на гимназията иди в съответствие с разпоредбите на чл. 293. ал. 1 от КТ – се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите. За целите на ЗЬСПО е важно между работодателя, в случая …………….. и работниците и служителите в гимназията да не са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки. Никъде в ЗКПО няма вменено задължение, работодателите да ползват единствено ваучери за храна, за да бъда! признати социални разходи по смисъла на ЗКПО. но само по отношение на социалните разходи за ваучери за храна е предвидено освобождаване от облагане /чл.209 от закона/, когато същите са в размер до 40 лв. месечно на всяко наето лице, и при едновременно изпълнение на определени в закона условия.
Видно от изложеното в запитването Ви. безплатната храна ще бъде предоставяна в натура, от средствата за социални разходи, на всеки работник, с тримесечна периодичност, при което няма да се ползва формата ваучери за храна.
Следователно, ако социалните разходи попадат в обхвата на чл.294 от КТ. те подлежат на облагане с данък върху разходите в размер 10 на сто. на основание чл.2()4, т.2 и чл.207, ал.2 във връзка с чл.216 от ЗКПО. Съгласно чл. 212 от ЗКПО данъчната основа за определяне на данъка върху разходите са начислените социални разходи, предоставени в натура, за съответния месец.
Съгласно чл. 6. ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване, върху средствата за социални разходи, давани постоянно или периодично пряко на лицата по чл. 4, ал. 1 в пари или в натура, се внасят осигурителни вноски за фонд ..Пенсии“. В изложената от Вас хипотеза, върху стойността на безплатната храна, предоставяна за сметка на средствата за социални разходи, давана на тримесечие на работниците и служителите се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване в размерът, установен за фонд ..Пенсии“. Следва да се има предвид, че вноските са дължими, при условие, че безплатната храна се предоставя пряко. т.е. получаването й е персонализирано по работници/служители, попадащи в персоналния обхват на чл. 4. ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
При условие, че се дължат осигурителни вноски за фонд ..Пенсии“, върху средствата за сметка на социалните разходи, предоставяни на работници и служители, родени след 31 декември 1959 г. се дължат осигурителни вноски и за ДЗГЮ в Универсален пенсионен фонд (аргумент чл. 127, ал. 1 и чл. 157. ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване).
Предвид уреденото по силата на чл. 40. ал. 1. т. 1 от Закона за здравно осигуряване уеднаквяване на осигурителният доход за държавното обществено осигуряване и здравното осигуряване, върху стойността на безплатната храна се дължат и здравноосигурителни вноски.
//

Оценете статията

Вашият коментар