Приложение на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

ОТНОСНО: Приложение на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … постъпи Ваше запитване вх. № 20-05-1/14.05.2021 г. относно облагане на доходи от продажба на недвижим имот.
В запитването посочвате, че е придобит имот – апартамент срещу издръжка и гледане. Искате да продадете същия този имот през 2021 г.
Поставени са въпроси: Доходът от продажбата на имота ще бъде ли облагаем и как следва да се изчисли облагаемата данъчна основа?
Предвид изложената фактическа обстановка в запитването и приложимото данъчно законодателство, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 1, буква ,,а” на ЗДДФЛ, доходите, придобити от продажба или замяна на един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването на въпросния жилищен имот и датата на продажбата са изминали повече от три години са необлагаеми.
На основание чл. 33, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, се определя, като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи. Когато продажната цена се плаща на части в различни данъчни години, за всяка от данъчните години облагаемият доход се определя по формулата, указана с разпоредбата на чл. 33, ал. 7 от ЗДДФЛ.
Не сте посочили годината на придобиване на апартамента, затова при положение, че имотът е продаден през 2021 г., преди изтичането на три годишния срок от придобиването на жилището, то доходът ще подлежи на облагане.
Нормата на чл. 33, ал. 5 от ЗДДФЛ регламентира, че продажната цена включва всичко придобито във връзка с продажбата, включително възнаграждение, различно от пари.
Цената на придобиване се определя по реда на чл. 33, ал. 6 от ЗДДФЛ и в общия случай това е документално доказаната цена на придобиване на имуществото /т.1/, а когато няма документално доказана цена на придобиване, същата е нула /т.3/.
В случая, данъчната оценка на имота и материалният интерес, вписан в нотариалния акт, са неотносими за определяне на цената на придобиване за целите на данъчното облагане. Следва да имате документално доказана цена, като същата в случая ще е документално доказания размер на сумата, която сте дали за полаганите грижи и издръжка.
Съгласно чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ размерът на данъка се определя, като годишната данъчна основа се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
За придобития облагаем доход през 2021 г. ще следва да подадете годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, приложение № 5.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Отговор на писмено запитване постъпило в Централно управление на НАП, касаещо прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (в сила от 01.01.2007 г.) и Правилника за прилагане на Закона за

Изх. № 24-34-857Дата: ………. г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Отговор на писмено запитване постъпило вна НАП, касаещо прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (в сила от

Отговор на писмено запитване от ТД на НАП – гр.София, касаещо прилагането на Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не

Изх. № 24-28-1263Дата: 14.07.2008 год.Наредба № Н-10/24.08.2006 г., чл. 7;Закон за адвокатурата, чл. 57.ОТНОСНО: Отговор на писмено запитване от ТД на НАП – гр.София, касаещо

коригиране на данъчен документ и данъчно третиране по ЗКПО на отчетен приход от неустойка през 2006г. при настъпили коригиращи събития през 2008г.;

Относно: коригиране на данъчен документ и данъчно третиране по ЗКПО на отчетен приход от неустойка през 2006г. при настъпили коригиращи събития през 2008г.; Във връзка

документиране на извършени на територията на страната доставки на стоки, съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

3_87/12.01.2011г. Относно: документиране на извършени на територията на странатадоставки на стоки, съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойностСпоред изложеното в запитването във връзка