Приложение на разпоредбата на чл.10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при преобразуване с участие на дружество от държава-членка на Европейския съюз

Изх. № 26-Л-43
Дата 21.06.2011 г.
ЗДДС, чл. 10;
ЗДДС, чл. 132, ал. 1.
Относно: приложение на разпоредбата на чл.10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при преобразуване с участие на дружество от държава-членка на Европейския съюз
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Л-13#2/24.03.2011 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството Ви е установено на територията на страната и е регистрирано по ЗДДС лице. Същото е част от голяма словенска международна финансова група. В запитването е посочено, че поради промяна на стратегическите планове на групата същата възнамерява да реорганизира дейността на дружествата от групата. С оглед на това се разглежда възможността дружеството Ви да се влее в словенско дружество по реда на Директива 2005/56/ЕО относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност.
Посочено е, че в резултат на преобразуването, цялата съвкупност от права, задължения и фактически отношения, която включва собственост върху активи, вземания, а също така и права и задължения по действащи лизингови договори ще се прехвърли на словенско дружество, което ще стане правоприемник на дружество Ви.
Въпросите Ви са:
При преобразуване на дружеството Ви приложима ли е разпоредбата на чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗДДС?
При условие, че разпоредбата на чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗДДС е приложима, то необходимо ли е правоприемникът – словенското дружество да се регистрира за целите на данък върху добавената стойност в България по реда на чл.132 от ЗДДС?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното принципно становище:
Преобразуването с участие на дружества от държави – членки на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Eвропейското икономическо пространство е уредено враздел V на глава ХVI от Търговския закон (чл.чл. 265г-265с).
Съгласно чл. 10, ал.1, т.1 от ЗДДС не е доставка на стока или услуга доставката към приобретателя от преобразуващия се в резултат на преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон. В тази връзка, доколкото настоящият случай попада в хипотезата на глава шестнадесета от Търговския закон е приложима нормата начл. 10, ал.1, т.1 отЗДДС и по отношение на прехвърлените в резултат на преобразуването права, задължения и фактически отношения няма да бъде налице доставка по смисъла на закона.
На основание чл.132, ал.1 от ЗДДС задължително се регистрира по този закон лице, което на основание чл. 10, ал.1 от закона придобие стоки и услуги от регистрирано лице. Поради това за приемащото дружество (преобретателя) възниква задължение за регистрация по ЗДДС по реда и условията на чл.132 от същия закон.Това законово задължение гарантира осъществяването на принципа на неутралност на данъка, който би бил нарушен, ако за приемащото дружество не би възникнало задължение за регистрация в тези случаи.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

прилагането на чл.26, ал.5, т.3 от ЗДДС в случаите на отдаване на автомобили при условията на експлоатационен лизинг.

.№20-00-969/22.07.2008ЗДДС, чл.26, ал.5, т.3Постъпило е писмено запитване,в което е посочено че отдавате автомобили на лизинг. В тази връзка е зададен въпрос относно прилагането на чл.26,

данъчното третиране на счетоводен разход от отписване надвнесен данък в резултат на извършени през 2003 г. авансови вноски от едноличен търговец

Изх. № М-24-33-101Дата:19.05.2012 год. ЗКПО, чл. 34; ЗКПО, чл. 37; ДОПК, чл. 129, ал. 1.Относно: данъчното третиране на счетоводен разход от отписване надвнесен данък в

определяне на сградите на студентските общежития като жилищни или нежилищни имоти за целите на облагането им с данък върху недвижимите имоти по ЗМДТ, Ви уведомяваме:

.26-С-209Дата:24.01.2011 год. ЗМДТ, чл. 21; ДР на ЗУТ, § 5, т. 29В отговор на въпроса относно определяне на сградите на студентските общежития като жилищни или

данъчното облагане и задължителното осигуряване на пенсионер, едноличен търговец, който е регистриран земеделски производител

Изх. № 24-33-109Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: данъчното облагане и задължителното осигуряване на пенсионер, едноличен търговец, който е регистриран земеделски производителУважаеми г – н ,Във

Zaman Yolcusu Mini Robot Kitleri 2024