Приложение на разпоредбата на чл.113, ал.5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_3657/06.12.2012г.
ЗДДС, чл.113, ал.5
Относно: приложение на разпоредбата на чл.113, ал.5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Според изложеното в запитването, дружеството осъществява транспортни услуги във връзка с вътреобщностни доставки. Възникват затруднения при документирането на тези доставки и по-конкретно спазването на 5-дневния срок за издаване на фактура от датата на възникване на данъчното събитие. Като причини за това се изтъкват фактическата продължителност на курса – 5 или 6 дни, като е възможно да продължи 20-25 дни. Това e периодът от време, в който водачът на транспортното средство предоставя в офиса основния документ, доказващ извършването на транспорта – CMR и съответно тогава се фактурира услугата. Получателите на транспортната услуга не приемат фактура, без към нея да е прикрепена СМR, надлежно оформена от трите страни – изпращач, получател и превозвач.
Предвид гореизложеното сежелае изразяване на становище относно възможността в тези случаи да се приложи разпоредбата на чл.113, ал.5 от ЗДДС и фактурата за транспортната услуга да се издава не по-късно от 15 число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие.
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр.63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ, бр.94 от 30.11.2012г.) и Правилника за приложението му (ППЗДДС, обн.ДВ, бр.76 от 15.09.2006г., посл. изм. ДВ, бр. 15 от 21.02.2012 г., попр. ДВ бр.16 от 24.02.2012г.) изразяваме следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл.113, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице-доставчик е длъжно да издаде фактура за извършена от него доставка на стока или услуга или при получено авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол. Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане- не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането предвид разпоредбата на чл.113, ал.4 от закона.
Изрично в ал. 5 на цитираната правна норма е указано, че независимо от ал.4 при вътреобщностна доставка (ВОД), включително в случаите на авансово плащане, фактурата се издава задължително не по-късно от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие по чл.51, ал.1 от ЗДДС, т.е. предвидено е фактурата да може да бъде издадена в по-дълъг срок. Извършваната от дружеството доставка, описана в запитването, не се квалифицира като ВОД, а като транспортна услуга, поради което не попада в приложното поле на цитираната разпоредба. Следователно,за дружеството не е приложимо изключението, предвидено в чл.113, ал.5 от ЗДДС, поради което същото е задължено да издаде фактура в 5 дневен срок от датата възникване на данъчното събитие или от датата на получаване на авансово плащане във връзка с доставката на транспортната услуга.
Данъчно събитие по смисъла на чл.25, ал.1 от ЗДДС е доставката на стоки или услуги, извършена от данъчно задължени по този закон лица, вътреобщностното придобиване, както и вносът на стоки по чл.16 от същия закон. На основание чл. 25, ал. 2 от ЗДДС данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена. По силата на чл.25, ал.6, т.1 от закона на датата на възникване на данъчното събитие по ал.2, 3 и 4 данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли. Изключение от това правило е предвидено в разпоредбата на чл.25, ал.7 от закона, съгласно която когато преди да е възникнало данъчно събитие по ал.2, 3 и 4, се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставка, данъкът става изискуем при получаване на плащането (за размера на плащането), с изключение на получено плащане във връзка с вътреобщностна доставка. В тези случаи се приема, че данъкът е включен в размера на извършеното плащане.
По отношение на датата на възникване на данъчното събитие за извършваните от дружеството доставки на транспортни услуги е необходимо да се има предвид следното:
На основание разпоредбата на чл.12 от ППЗДДС, с изключение на случаите по чл.25, ал.3,4 и 5 от закона, услугата се счита за извършена по смисъла на закона на датата, на която възникват условията да бъде признат приходът от нея съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. В т.7.1 и т.7.2 от СС 18 “Приходи” е посочено, че приходът, свързан със сделка за извършване на услуги, се признава в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставянето на счетоводния баланс, при услови,е че резултатът от сделката може да се оцени надеждно.
Резултатът от сделката за извършване на услуги се оценява надеждно, когато са изпълнени едновременно следните условия:
а) сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;
б) предприятието има икономическа изгода, свързана със сделката;
в) етапът на завършеност на сделката за извършване на услуги към датата на съставянето на счетоводния баланс може надеждно да се определи;
г) разходите, направени по сделката, както и разходите за завършване на сделката могат надеждно да бъдат измерени.
Следователно, доставката на осъществената от дружеството транспортна услуга следва да се документира в 5-дневен срок от датата на извършването й съобразно горецитираните разпоредби.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »