Приложение на разпоредбата на чл. 173, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-34-76
Дата 29.06.2011 г.
ЗДДС, чл. 173, ал. 5
Относно: приложение на разпоредбата на чл. 173, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-76/08.03.2011 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството предоставя услуги – нощувки на лица, посочени в чл.173, ал.5 от ЗДДС. Услугите на хотела биват ползвани от такива лица за една или повече нощувки.
Въпросът Ви е:
Следва ли да се приложи нулевата ставка на данък върху добавената стойност при извършена услуга – при една нощувка, чиято стойност е над 400 лв. или цялата стойност на услугата при нощувки за определен период от време без прекъсване трябва да е над 400 лв.?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното принципно становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 173, ал. 5 от ЗДДС, в сила до 31.12.2010 г., облагаеми с нулева ставка са доставките на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната на стойност над 400 лв., по които получатели са институциите на Европейските общности. За прилагането на нулевата ставка доставчикът е длъжен да разполага с писмени документи, удостоверяващи договорните отношения със съответните институции на Европейските общности.СъсЗИД на ЗДДС (обн.ДВ, бр.94 от 30.11.2010г., в сила от 01.01.2011г.) цитираната норма е променена и съгласно новата й редакция облагаеми с нулева ставка са доставките на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната на стойност над 400 лв., по които получатели са институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз, към които се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, при ограниченията и условията на този протокол и споразуменията за неговото прилагане или споразуменията за седалищата и при условие, че това не води до нарушаване на конкуренцията. За прилагането на нулевата ставка доставчикът е длъжен да разполага с писмени документи, удостоверяващи договорните отношения със съответните институции на Европейския съюз.
Видно от цитираната разпоредба, за да се приложи нулевата ставка на данъка е необходимо да са налице кумулативно следните условия:
-мястото на изпълнение на доставките е на територията на страната;
– получател по доставките е лице, посочено в разпоредбата;
– стойността на доставките е над 400.00 лв.;
– освобождаването да не води до нарушаване на конкуренцията.
При определяне приложимостта на разпоредбата на чл. 173, ал. 5 от ЗДДС е необходимо да се вземе предвид обстоятелството, че когато се предоставят нощувки за определен период от време без прекъсване към едно и също лице е налице една доставка на услуга и за да се приложи нулевата ставка на данъка същата трябва да е на стойност над 400.00 лв.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.