Приложение на разпоредбата на чл.173 от ЗДДС (в сила от 01.01.2007г.)

Изх. № 24-34-548……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: приложение на разпоредбата на чл.173 от ЗДДС (в сила от 01.01.2007г.)
Уважаеми господин ………,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-34-548/28.06.2007 г.Ви уведомява следното:
Според изложеното в запитването дружеството е регистрирано по смисъла на ЗДДС лице и извършва услуги по ремонт на сгради и съоръжения, поставяне на огради, изграждане на метални конструкции, вътрешни и външни захранвания и инсталации, пътни връзки на територията на Република България. Получател на посочените услуги е чуждестранно юридическо лице, участник в консорциум – основен изпълнител на проект, финансиран от програма РНАКЕ и се реализира на територията на Република България.
Поставеният въпрос е:
1. Следва ли “………..“ ЕООД да начислява данък върху добавената стойност за извършените услуги, получател по които е участник в консорциума, като предоставяните услуги са само по реализирането на проекта?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
I. Съгласно чл. 173, ал. 1 от ЗДДС (в сила от 01.01.2007г.) за доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, се прилага нулева ставка на данъка, включително за частта от доставката, която е финансирана със средства от републиканския или общинските бюджети или със заеми, по които гарант е държавата. В алинея 2 на същия член е определен редът, по който доставчикът следва да прилага нулевата ставка – доставчикът е длъжен писмено да поиска становище от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за основанието за освобождаването. Към искането се прилагат документите, доказващи основанието за прилагане на освобождаването, определени с правилника за прилагане на закона.
Процедурата за получаване на становище за прилагане на нулева ставка е уредена в чл. 107, ал. 1 от ППЗДДС, според който за доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, се прилага нулева ставка на данъка, включително за частта от доставката, която е финансирана със средства от републиканския или общинските бюджети или със заеми, по които гарант е държавата. Съгласно ал. 2 от същия член – регистрираното по закона лице – основен изпълнител по договора по ал. З, т. З, подава писмено искане за потвърждаване наличието на основание за прилагане на режима по чл. 173, ал. 1 от закона до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София.
В алинея З на чл. 107 от ППЗДДС е посочено какво трябва да съдържа искането, а именно:
1.наименование, дата на обнародване, дата на влизане в сила на международния договор, спогодба, споразумение, конвенция или др., в които е предвидено освобождаване на облагаеми доставки от данък върху добавената стойност или от данък, налог или вземане с еквивалентен на косвен данък ефект;
2.наименование на програмата или проекта, във връзка с които се осъществяват доставките, за които се иска потвърждаване на наличието на основанията за ползване на режима по чл. 173, ал. 1 от закона.
3.заверено от основния изпълнител копие на договора, сключен в изпълнение на програма или проект по т. 2, съгласно който данъчно задълженото лице е основен изпълнител, а възложител или получател е координиращият орган;
4.наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС на лицето – основен изпълнител по договора по т. 3;
5. наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен номер на координиращия орган по т. З, а когато същият е чуждестранно лице – наименование, седалище и адрес на управление.
Потвърждение, че са налице основания за ползване на режима по чл. 173, ал. 1 от закона, се изпраща от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София, в 14-дневен срок от получаване на искането, съгласно чл. 107, ал. 4 от ППЗДДС.
Видно от изложеното в запитването основен изпълнител по договора е Консорциум, съставен от „……………” Гърция и „…………………” Франция. Съгласно разпоредбата на чл, 107, ал. 8 от ППЗДДС нулевата ставка по чл. 173, ал. 1 ЗДДС се допуска само по отношение на доставки, извършени от основния изпълнител. Същият следва да е регистрирано по ЗДДС лице, съгласно ал. 2 на чл. 107 от ППЗДДС. Предвид горното, нулева ставка се допуска само за доставките, извършени от консорциума, като същият документира тези доставки с издаване на съответния данъчен документ – фактура, съгласно разпоредбата на чл.113, ал.1 от ЗДДС.
Предвид горното, за извършените услуги от „………..“ ЕООД не е приложима нулевата ставка, тъй като дружеството не е основен изпълнител по Договора.
Като главен изпълнител по договора от своя страна консорциумът, при условие, че е регистрирано по ЗДДС лице и след получаване на положително становище от ТД на НАП, гр. София ще има право да прилага нулева ставка за доставените от него стоки или услуги към получателя по програмата.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
//’

Оценете статията

Вашият коментар