определяне на дължимия данък върху превозните средства за товарен автомобил Скания 114 L с рег. № ……….., Ви уведомяваме:

Изх. № 24-34-537
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
В отговор на въпроса, който поставяте относно определяне на дължимия данък върху превозните средства за товарен автомобил „Скания 114 L“ с регИзх. № ……….., Ви уведомяваме:
Видът на превозното средство, което подлежи на регистрация за движение по пътната мрежа в страната, се определя от компетентния за това орган – съответната структура на „КАТ-ПП“ и се вписва в свидетелството за регистрация на превозното средство.
В разглеждания случай в свидетелството за регистрация на превозното средство с № ………. като вид на превозното средство е отбелязано „товарен автомобил“ /т. D/, а в т. D2 – „хладилник“, следователно данъкът следва да се определи като за товарен автомобил. Тъй като в конкретния случай автомобилът има допустима максимална маса над 12 т /т. F2 – 26.5 т/, данъкът се определя по реда на чл. 55, ал. 15 ЗМДТ, като необходимите характеристики са: допустима максимална маса на автомобила, брой на осите и вид на окачването на задвижващата ос.
//

Оценете статията

Вашият коментар