Приложение на разпоредбата на чл.31, т.2, б.а” от ЗДДС /редакция ДВ бр.108 от 19.12.2007 год./.

2_1570-1/09.07.2008
Относно: приложение на разпоредбата на чл.31, т.2, б.„а” от ЗДДС /редакция ДВ бр.108 от 19.12.2007 год./.
Уважаема г-жо С,
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.В., изразявам принципно становище, съобразено с действащите през 2008 година разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/.
Поставеният в писмото Ви въпрос е относно данъчния режим на доставката на стоки за снабдяване с храна, напитки, вода и други провизии, предназначени за потребление на борда на големи плавателни съдове, извършващи търговска дейност извън морските пространства на Република България.

Разпоредбата на чл.31, т.2, б.”а” от ЗДДС определя като доставка, свързана с международен транспорт, доставката на стоки за снабдяване с храна, напитки, вода и други провизии, предназначени за потребление на борда на големи плавателни съдове, използвани за превоз на стоки или пътници, както и доставката на стоки за снабдяване на плавателни съдове, използвани за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности извън морските пространства на Република България.
За да приложи нулева ставка на данъка върху добавената стойност по отношение на доставката на стоки за снабдяване на големи плавателни съдове, с място на изпълнение на територията на Република България, доставчикът трябва да разполага едновременно с документите посочени в чл.26, ал.1 от ППЗДДС, а именно:
1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни номера и датата на международния рейс, направлението и инициалът /име и/или номер/ на съответното превозно средство;
2. документи, удостоверяващи правото за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности извън морските пространства на Република България;
3.фактура за доставката;
4. копие на акта за националност или временния акт за националност на кораба.
Ако доставчикът не се снабди документите, удостоверяващи наличието на обстоятелства по чл.31, т.2, б.”а” от закона до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът по доставката е станал изискуем, следва да извърши корекция на облагаемата с нулева ставка доставка на стоки за снабдяване на големи плавателни съдове. В този случай законът приема, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто. Изпълнителят по доставката следва да начисли дължимият данък по реда и в срока, регламентиран с чл.39 от ППЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар