Приложение разпоредбата на чл.31, т.3 от ЗДДС

2_1569/02.06.2008 г.
ЗДДС – чл.31, т.3
Относно: приложение разпоредбата на чл.31, т.3 от ЗДДС
Постъпило е запитване, в което посочвате, че се занимавате с техническо обслужване на кораби, което включва следните видове дейности: доставка и монтаж на стоки на борда на кораби; преоборудване на кораби; поддръжка, ремонт и сервиз на корабно оборудване, като получатели по тези доставки са клиенти както от държави членки на Европейския съюз, така и лица, установени извън Общността.
Поставените са следните въпроси:
1. Какъв е режимът на облагане на доставката на резервни части, които се използват при поддръжката, ремонта и преоборудването на кораби?Възможно ли е да се разглежда доставката по поддръжката и ремонта само като доставка на услуга, независимо от това, че стойността на вложените резервни части превишава многократно стойността на ремонта;
2. Следва ли да се разграничи доставката на стока от доставката на услуга при наличието и на двете в една търговска сделка и да се издадат две отделни фактури за всяка от тях, т.к. доставката на стоките /резервните части/, предхожда по време доставката на услугата по ремонта, преоборудването или монтажа, който се извършва съобразно рейса на кораба;
3. С какви документи трябва да разполага дружеството за доказване на сделките по продажба на стоки /резервни части/ за поддръжка, ремонт и преоборудване на кораб?
4. Налице ли е вътреобщностно придобиване на стоки, които се използват за поддръжка и ремонт на кораби;
5. Къде е мястото на изпълнение на сделката при доставка на стоки, които се монтират и инсталират на борда на български кораб, намиращ се на пристанище в друга държава от Европейския съюз /например в Румъния/;
6. Приложим ли е чл.31, т.3от ЗДДС за доставка на оборудване на новостроящ се кораб, принадлежащ на български корабособственик, който все още не е извършвал плаване?
С оглед изложеното в запитването и относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС, изразяваме следното становище:
По точка 1, 2 и 3
Съгласно чл. 31, т.1, т.2 и 3 от ЗДДСоблагаема доставка с нулева ставка е:
1. (изм. – ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) доставката на стоки за снабдяване на малки плавателни съдове, въздухоплавателни средства и подвижен железопътен състав, извършващи международен рейс, включително в Общността, с резервни части, горива и смазочни материали, храна, напитки, вода и други провизии, предназначени за потребление на борда; това не се отнася за плавателни съдове и въздухоплавателни средства, които се използват за спортни и развлекателни цели или за лични нужди;
2. (изм. – ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) доставката на стоки за снабдяване с резервни части, горива и смазочни материали, храна, напитки, вода и други провизии, предназначени за потребление на борда на:
а) големи плавателни съдове, използвани за превоз на стоки или пътници, или плавателни съдове, използвани за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности извън морските пространства на Република България;
б) плавателни съдове, използвани за спасителни работи или помощ в морето;
в) плавателни съдове с военно предназначение съгласно определението в подпозиция 89.01 на Общата митническа тарифа, напускащи страната с направление към чужди пристанища или пристани;
3. доставката на услуги по строителството, поддръжката, ремонта, модификацията, трансформацията, сглобяването, оборудването, съоръжаването, превоза и унищожаването на кораби и самолети, с изключение на тези по т. 2, буква “в“; това не се отнася за кораби и самолети, които се използват за спортни и развлекателни цели или за лични нужди;
Видно от разпоредбата на чл.31, т.3 от ЗДДС, същата касае само доставка на услуги по строителството, поддръжката, ремонта, модификацията, трансформацията, сглобяването, оборудването, съоръжаването, превоза и унищожаването на кораби.
От друга страна съгласно чл.128 от ЗДДС когато основната доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка.
Предвид гореизложеното, вида на основната доставка е в зависимост от договорката между страните. В конкретния случай, когато предмет на договора е доставка с услуга по поддръжка, ремонт и оборудване на кораб, която се съпътства от доставка със стока и плащането е определено общо, на основание чл.128 от ЗДДС може да се приеме,че е налицедоставка с услуга, която се съпътства от доставка със стока, независимо от стойността на стоката.
Съгласно чл.27, ал.2 от ППЗДДС за доказване на доставка на услуги по поддръжката, ремонта, модификацията, трансформацията, сглобяването, оборудването, съоръжаването, превоза и унищожаването на кораб или самолет по чл. 31, т. 3 от закона с място на изпълнение на територията на страната, доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. договор с корабопритежателя или компанията, експлоатираща самолета, за извършване на съответната услуга, в който да е видно името и/или номерът на съответното превозно средство;
2. фактура за доставката.
Когато за доставката на стоката има отделно договорена цена от доставката на услугата, са налице две отделни доставки – доставка със стока и доставка с услуга. В този случай, на основание чл.113 от ЗДДС,данъчно-задълженото лице доставчик следва да издаде фактураза всяка извършена доставка.
По точка 4
В чл.13, ал.4 от ЗДДС са изрично посочени случаите, при които не е налицевътреобщностно придобиване на стоки, сред които са и придобиването на стоки по чл.31, т.1, 2 и 7 от ЗДДС. При осъществяване на доставки по чл.31, т.1 от ЗДДС и чл.31, т.2 от с.з., следва да разполагате с посочените в чл.25 и чл.26 от ППЗДДС документи.
По точка 5
Съгласно чл.17, ал.4 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на стока, която се монтира или инсталира от или за сметка на доставчика, е мястото, където се монтира или инсталира стоката.
Предвид разпоредбата на чл.17, ал.4 от ЗДДС, в случаитекогато се монтират и инсталират стоки от или за сметка на доставчика, на борда на български кораб, намиращ се на пристанище в друга държава от Европейския съюз, мястото на изпълнение на доставката е извън територията на страната.
По точка 6
В чл.31, т.3 от ЗДДС е посочена като облагаема доставка с нулева ставка доставката на услуги по оборудване на кораб, а не доставка на самото оборудване. Когато е налице хипотезата на чл.128 от ЗДДС и доставката на оборудването е съпътстваща доставка на доставката на услуга по оборудване на кораб, която е основна доставка, следва да се приложи разпоредбата на чл.31, т.3 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар