Приложение на разпоредбата на чл.31, т.6 от ЗДДС /редакция ДВ бр.108 от 19.12.2007 год./.

2_1019-1/03.07.2008
Относно: приложение на разпоредбата на чл.31, т.6 от ЗДДС /редакция ДВ бр.108 от 19.12.2007 год./.
Уважаема г-жо,
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството нагр.София , изпратено за отговор по компетентност в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” , изразявам принципно становище, съобразено с действащите през 2008 година разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/.
В писмото поставяте въпрос относно данъчния режим на доставката на услуга по транспортна обработка на стоки, превозвани с голям плавателен съд, когато превозът се извършва:
1. от място на територията на България до място на територията на Австрия;
2. от място на територията на България до място на територията на трети страни;
3. между две места на територията на България.
Разпоредбата на чл.30, ал.1 от ЗДДС регламентира, че международния транспорт на стоки е облагаема доставка с нулева ставка на данъка, когато превозът се извършва:
1. от място на територията на страната до територията на трета страна или територия или до територията на островите, образуващи автономни области Азори и Мадейра, или
2. от територията на трета страна или територия или от територията на островите образуващи овтономните области Азори и Мадейра, до място на територията на страната, или
3.между две места на територията на страната, когато е част от превоза по т.1 и 2.

Независимо от това, разпоредбата на чл.31, т.6 от ЗДДС определя като доставка, свързана с международен транспорт както доставката на услуги по транспортна обработка на стоки, превозвани с малък плавателен съд, когато услугите са оказвани във връзка с международен транспорт на стоки по чл.30, така и доставката на услуги по транспортна обработка на стоки, превозвани с голям плавателен съд.
От анализа на чл.31 от ЗДДС и най-вече от липсата на изискване вт.6, б.”б” от с.р., услугите да са оказвани във връзка с осъществен международен транспорт на стоки по чл.30 от закона, посочено като условие за прилагането на нулева ставка при транспортната обработка на стоки, превозвани с малки плавателни съдове, може да се направи извод, че за доставката на услуги по транспортна обработка на стоки, превозвани с големи плавателни съдове е приложима нулева ставка на данъка, независимо дали големите плавателни съдове извършват рейс от място на територията на България до място на територията на друга държава членка на Общността или от място на територията на България до трети страни или територии.
За да бъде приложена нулева ставка на данъка за доставка на услуга по транспортна обработка на стоки с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва за разполага с посочените в чл.30, ал.1 от ППЗДДС документи.

Оценете статията

Вашият коментар