ЗДДС, чл.96, aл. 1,ЗДДС, чл.10, aл. 1, т. 1,ЗДДС, чл.96, aл. 2,ЗДДС, чл.96, aл. 3,ЗДДС, чл.96, aл. 4

2_1016/14.12.2016 г.
ЗДДС чл. 96, ал. 1, ал.2,ал. 3 и ал.4
ЗДДС чл.10, ал.1, т.1
В запитването Ви е описана следната фактическа обстановка:
Дружеството е с дейност отдаване под наем на собствен недвижим имот. Дружеството не е регистрирано по ЗДДС, но продава недвижимия имот, който е дълготраен актив, като продажната цена ще бъде над 50 000 лева. В момента дружеството е прекъснало дейност.
В тази връзка сте задали следните въпроси:
1. При продажбата трябва ли да се начисли ДДС, след като дружеството не е регистрирано по ЗДДС?
2. След продажбата на дълготрайния актив, дружеството ще бъде закрито или погълнато от фирма нерегистрирана по ЗДДС – тогава какво е необходимо да се направи?
По първи въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл.96, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.
По смисъла на ал.2 от същата разпоредба, облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка, доставки на финансови услуги по чл. 46,доставки на застрахователни услуги по чл. 47.
В допълнение, в чл.96, ал.3 от ЗДДС е указано, че в облагаемия оборот не се включват доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето.
Изразът “Дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето“ следва да се тълкува в два аспекта- дефиниране на понятията дълготрайни материални/ нематериални активи и тълкуване на израза “използване на активите за дейността на лицето“.
По отношение на лицата, които са предприятия по смисъла на чл. 2 от ЗСч, при определяне на понятията дълготрайни материални/ нематериални активи е необходимо да се спазват изискванията на ЗСч и приложимите счетоводни стандарти.
По отношение тълкуването на израза: “използване на активите за дейността на лицето“ – в облагаемия оборот не следва да се включват тези активи, които участват непосредствено в независимата икономическа дейност и допринасят/спомагат за извършването й, като е налице пряка или косвена обусловеност между използването на актива и извършваните от лицето доставки, без самите активи да са предмет на доставка.
При последваща доставка с предмет разпореждане с отделен дълготраен актив, същата не се включва в облагаемия оборот по силата на чл. 96, ал. 3 от ЗДДС. В изключението не попадат активи, които лицето държи за продажба.
Предвид гореизложеното, сумата от продажбата на дълготраен актив – недвижим имот, използван в дейността на дружеството, не следва да участва във формирането на облагаемия му оборот по чл.96, ал.1 от ЗДДС.
По втори въпрос:
По отношение на евентуалното прекратяване на дружеството Ви с ликвидация, следва да имате предвид, че всяко обявено в ликвидация лице, което не е регистрирано по ЗДДС или е дергистрирано, следва задължително да определя своя оборот по чл.96, ал.2 от ЗДДС, включващ всички доставки, които излизат извън обхвата на осребряване на имуществотои които представляват икономическа дейност, като в тази връзка има издадено указание №24-31-134/20.03.2009г. на изпълнителния директор на НАП, което можете да намерите на интернет страницата на НАП www.nap.bg в системата Въпроси и отговори / http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/main/.
Във връзка с евентуалното преобразуване чрез сливане на дружеството следва да имате предвид разпоредбата на чл.10, ал.1, т.1 от ЗДДС, съгласно която не е доставка на стока или услуга доставката към приобретателя от преобразуващия се в резултат напреобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон. В този случай следва да съобразите и промяната в разпоредбата начл.96, ал.4 от ЗДДС, която ще е в сила от 01.01.2017г., съобразно която в облагаемия оборот се включва и оборотът, реализиран от преобразуващия се, когато същият е нерегистрирано по този закон лице, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди преобразуването или прехвърлянето в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар