Приложение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-34-35
Дата: 03.06.2014 год.
ЗДДС, чл. 30, ал. 1;
ЗДДС, чл. 30, ал. 2;
ЗДДС, чл. 36а;
ЗДДС, чл. 55, ал. 1;
ЗДДС, чл. 69, ал. 1;
ППЗДДС, чл. 36, ал. 6.
Относно: приложение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-35/13.03.2014 г. е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва основна дейност, свързана с международна транспортна логистика и същото е лицензиран митнически агент.
Дружеството извършва доставки на спедиторски услуги, свързани с доставка на стоки от територията на трета страна до територията на България, за частта от транспорта на стоките на територията на страната. В тази връзка дружеството е получател по доставки на терминални и други пристанищни услуги, за които е приложена разпоредбата на чл. 31, т. 6 от ЗДДС, по доставки, свързани с претоварване на стоките и свързани с превоза на стоките на територията на страната, за които е приложена данъчна ставка в размер на 20 на сто и по доставки, свързани със смяна на талигите, маневрена дейност и предоставяне на вагон водач.
Въпросите Ви са:
Приложим ли е чл. 36а от ЗДДС по отношение на извършвани от дружеството спедиторски услуги, свързани с вноса?
Налице ли е право на приспадане на данъчен кредит за начисления данък върху добавената стойност за получените от дружеството доставки във връзка с извършваните от същото спедиторски услуги, свързани с вноса?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
По отношение на доставките на спедиторските услуги, свързани с внос, за които данъкът е дължим от доставчика на основание чл. 82, ал. 1 от ЗДДС и е приложим чл. 30, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗДДС, следва да се има предвид следното:
Съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е превозът на стоки, когато превозът се извършва:
1. от място на територията на страната до територията на трета страна или територия или до територията на островите, образуващи автономните области Азори и Мадейра, или
2. от територията на трета страна или територия или от територията на островите, образуващи автономните области Азори и Мадейра, до място на територията на страната, или
3. между две места на територията на страната, когато е част от превоз по т. 1 и 2.
Според ал. 2 на същата разпоредба за целите на закона спедиторските, куриерските и пощенските услуги, различни от услугите по чл. 49, оказвани във връзка с международен транспорт на стоки по чл. 30, ал. 1 от ЗДДС, се приравняват на услуги по международен транспорт на стоки по чл. 30, ал. 1 от ЗДДС. За доказване на доставките по чл. 30, ал. 2 от ЗДДС доставчикът следва да разполага с документите, посочени в чл. 36, ал. 6 от ППЗДДС.
За посочените във Вашето запитване доставки на спедиторскиуслуги, за които се прилагат разпоредбите по чл. 30, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗДДС и по които получател е лицето, на чието име е оформен вноса, чл. 36а от закона не се прилага, независимо че на основание чл. 55, ал. 1 от ЗДДС с данъчната основа на тези доставки е увеличена данъчната основа при вноса. 
Следва да имате предвид, че разпоредбата на чл. 30, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗДДС се прилага само ако са налице условията, посочени в разпоредбата и лицето разполага с документите за доказване на доставката.
По отношение на доставките на спедиторски услуги, свързани с внос, за които данъкът е дължим от доставчика на основание чл. 82, ал. 1 от ЗДДС и за които не е приложим чл. 30, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗДДС, следва да се има предвид следното:
В случаите когато, разпоредбата на чл. 30, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗДДС не е приложима за доставките на спедиторски услуги, по които получател е лицето, на чието име е оформен вноса, данъкът за които е дължим от доставчика на основание чл. 82, ал. 1 от ЗДДС и с данъчната основа на които, на основание чл. 55, ал. 1 от ЗДДС, е увеличена данъчната основа при вноса, то за същите е приложима разпоредбата на чл. 36а от ЗДДС. Съгласно чл. 36а от ЗДДС, в сила от 01.01.2014 г. облагаема с нулева ставка е доставката на свързани с внос услуги, като комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, когато стойността им е включена в данъчната основа по чл. 55 от същия закон.
Относно приложението на чл. 36а и чл. 55, ал. 1 от ЗДДС следва да имате предвид изложеното в становища нас Изх. № 62-00-9/08.04.2014 г., Изх. № 15-00-5/08.04.2014 г. и Изх. № 16-05-17/11.03.2014 г., които са публикувани в интернет на страницата на НАП (www.nap.bg).
По отношение на правото на приспадане на данъчен кредит за начисления данък върху добавената стойност за получените от дружеството доставки във връзка с извършваните от същотоспедиторски услуги, свързани с внос, следва да се има предвид следното:
На основание чл. 69, ал. 1 от ЗДДС, регистрираното лице има право да приспадне начисления данък за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от него облагаеми доставки. По силата на чл. 70, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта или безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето.
С оглед на гореизложеното, правото на приспадане на данъчен кредит е в пряка зависимост от извършваните от лицето доставки, за които се използват получените стоки и услуги. На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, при отсъствие на ограниченията на чл. 70 и при условията на чл. 71 от същия закон, право на приспадане на данъчен кредит ще е налице по отношение на стоките и услугите, предназначени за извършваните от дружеството спедиторски услуги.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

/СТОЯН МАРКОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях л

Изх. № М-24-31-41Дата 30.06.2014 год.КСО, чл. 4, ал. 1, т. 7;КСО, чл. 5, ал. 4, т. 1;КСО, чл. 5, ал. 6;Наредба № Н-8, чл. 3,

определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), съгласно която мястото на и

.№ 20-00-50521.12.2011г.чл. 21, ал. 2 от ЗДДС чл. 82, ал. 2 от ЗДДС В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Юридическо лице с нестопанска цел /ЮЛНЦ/,

Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава-членка на Европейския съюз

ОТНОСНО:  Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава-членка на Европейския съюзПо повод Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – ………../18.09.2012 г.,

Облагане дневните командировъчни пари на лицата по трудови правоотношения съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

1000 -София, бул. “Княз Дондуков” № 52 Изх. № 26-Х-24Относно: Облагане дневните командировъчни пари на лицата по трудови правоотношения съгласно Закона за данъците върху доходите