Приложение на разпоредбата на чл.44, ал.1, т.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 195 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. №04-19-40
Дата:22.06.2011 год.
ЗДДС, чл. 44, ал. 1, т. 4;
ЗКПО, чл. 195.
Относно: приложение на разпоредбата на чл.44, ал.1, т.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 195 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 04-19-40/13.01.2011 г. е изложена следната фактическа обстановка:
Банка А е българска банка, чиито едноличен собственик на капитала е Б…… Банк Рт., Унгария.
В рамките на проект за оптимизиране на дейността на групата Б…., Б….. Банк Банк Рт., Унгария възнамерява да учреди европейско обединение по икономически интереси съгласно Регламент № 2137/85 от 25 юли 1985 г. относно Европейското обединение по икономически интереси (ЕОИИ) с участие на дружества от групата. В запитването е посочено, че чрез обединението групата Б възнамерява да централизира извършването на услуги, необходими за осъществяване на основната дейност на участниците – банкови институции. Дейностите, които групата Б възнамерява да прехвърли на обединението включват:
– техническото обслужване и консултации във връзка с информационните системи и компютърните програми, използвани от участниците за банковата им дейност, например – програмиране, управление на информационните технологии, обработка на информация, хостинг, поддържане на мрежови и интернет портали и приложение, предоставяне на актуална информация и др.;
– други спомагателни дейности, необходими за предоставянето на финансови услуги като подготовката на документи, дейности по събиране на вземания, предоставяне на информация за предлаганите услуги, организация на център за връзка с клиенти (т.нар. “кол център”) и други административни услуги, необходими за дейността на участниците в групата.
Посочено е още, че възнамерявате в последствие да разширите функциите на обединението с други дейности като например – юридическо и счетоводно обслужване на участниците, извършване на маркетингови и рекламни дейности, проучвания на пазара и публичното мнение, подсигуряване на необходимите кадрови ресурси и други.
Дейността на обединението ще се извършва със собствени ресурси (нает персонал) или чрез външни доставчици. Понесените в тази връзка разходи ще се разпределят между участниците съобразно услугите, които ще използва всеки от тях. За тази цел, обединението ще поддържа отчетност, достатъчна за удостоверяване както на вида, така и на размера на извършените разходи.
Поставени са следните въпроси:
1.Приложима ли е разпоредбата на чл.44, ал.1, т.4 от ЗДДС за доставките на услуги, извършвани от учреденото от дружествата от групата Б обединениев полза на членуващите в него дружества?
2.Приложима ли е разпоредбата на чл. 195 от ЗКПО спрямо плащанията, начислени от страна на Банката в полза на обединението?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададените от Вас въпроси, на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Условията и реда за учредяването на Европейското обединение по икономически интереси, както и последиците във връзка с това учредяване са регламентирани с Регламент 2137/85 относно Европейското обединение по икономически интереси (Регламент 2137/85). В чл.1, пар.2 от този Регламент 2137/85 е посочено, че от датата на регистрирането му обединението има способността от свое име да бъде носител на всякакви права и задължения, да сключва договори или да извършва други правни действия, както и да бъде ищец или ответник в съдебни производства. Държавите-членки определят дали обединенията, вписани в техните регистри имат качеството юридическо лице (пар.3 от чл.1 от Регламент 2137/85). В тази връзка сте посочили, че съгласно законодателството на Република Унгария, ЕОИИ се счита за юридическо лице (подобно на предвидената в българско законодателство уредба – чл.280а от Търговския закон).
В случая, изложен в запитването е посочено, че Б…. Банк Банк Рт., Унгария възнамерява да учреди ЕОИИ с участие на дружества от групата Б. В това обединение Банка А ще бъде участник. Банка А, както и дружествата от групата Б, които ще участват в обединението, са финансови институции, чиято дейност е освободена от облагане с данък върху добавената стойност. Т.е. тези данъчно задължени лица извършват освободени финансови услуги.
Чрез обединението групата Б възнамерява да централизира извършването на услуги, необходими за осъществяване на основната дейност на участниците – банкови институции. Дейностите, които групата Б възнамерява да прехвърли на обединението, са посочени във фактическата обстановка на настоящето становище. От запитването е видно, че част от услугите, извършвани от обединението на групата Б, по които Банка А ще е получател, ще са свързани с техническо обслужване. Безспорно доколкото финансовите институции оперират предимно посредством електронни системи(поддържане и обслужване на банкови сметки, платежни услуги, поддържане на бази данни и др.) тяхното техническо обслужване е присъщо и пряко свързано с дейността на банката. Видно от естеството и на другите услуги, които обединението възнамерява да предоставя на членовете (предоставянето на информация за предлаганите от банката продукти и услуги, подготовката на необходимите документи във връзка с конкретна финансова услуга и други подобни) банката не би могла да осъществява дейността си без тях и в този смисъл тези услуги могат да бъдат квалифицирани като “пряко необходими за дейността на членовете”.
За така извършваните дейности, участниците (в частност Банка А) ще заплащат единствено част от действително понесените във връзка с дейността на обединението разходи съобразно услугите, които всеки от тях ползва. Следователно дейността на обединението няма да формира печалба.
За да бъде приложен определен режим на облагане с данък върху добавената стойност на доставките на услуги е необходимо правилно да се определи мястото на изпълнение на съответната доставка. Общото правило за определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга, когато получател по същата е данъчно задължено лице, се съдържа в разпоредбата на чл.21, ал.2, изр. първо от ЗДДС и това е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Предвид тази норма независимо, че от изложеното в запитването не става ясно на територията на коя държава-членка ще бъде учредено обединението, тъй като Банка А, която е установена на територията на страната ще е получател на доставките на услуги, извършвани от обединението тези доставки ще са с място на изпълнение на територията на страната, съответно приложимият данъчен закон ще е ЗДДС.
Относно прилагането на разпоредбата на чл. 44, ал. 1, т.4 от ЗДДС в случаите, когато Банка А ще е получател на доставките на услуги, извършвани от учредено от дружествата от групата Б обединение, считаме,че:
Съгласно чл. 44, ал. 1, т.4 от ЗДДС, освободена доставка е предоставянето от самостоятелни групи лица, чиито дейности са освободени или не са облагаеми с данък, на услуги на членовете им, които са пряко необходими за осъществяване на тяхната дейност, когато групите изискват от своите членове само възстановяване на дела им от общите разходи.
Правилата за освобождаване от облагане са предмет на стриктно тълкуване, тъй като представляват дерогации от общия принцип, според който с данък върху добавената стойност се облага всяка услуга, предоставена възмездно от данъчно задължено лице. Във връзка с това считаме, че при прилагане на чл. 44, ал. 1, т.4 от ЗДДС следва да бъдат изпълнени следните условия:
– самостоятелна група лица (обединението) да извършва услуги на членовете си;
– членовете на групата трябва да извършват дейности, които са освободени или не са облагаеми с данък;
– доставките на услуги, извършвани от обединението/групата към членовете трябва да са пряко необходими на членовете й за осъществяване на тяхната дейност;
– доставките следва да извършени от обединението само срещу възстановяване на дела на членове от общите разходи – дейността на обединението не следва да формира печалба;
– освобождаването на тези доставки на услуги не следва да води до нарушаване на правилата за конкуренцията.
Считаме, че тъй като систематичното място на тази норма е в “Доставки с нестопански характер”, членове на обединението следва да са лица, които не извършват независима икономическа дейност, т.е. това са лица, които не са търговци и извършват единствено дейност извън обхвата на данъка върху добавената стойност. Дружествата, участници в обединението на групата Б са финансови институции, които извършват финансови услуги. Чрез тези услуги, макар и освободени по своя характер тези дружества осъществяват стопанска дейност. Предвид което за обединение, в което участниците са лица, които осъществяват стопанска дейност, за извършените от същото доставки на услуги в полза на членуващите в него финансови институции независимо, че всички останали необходими условия в случая, изложен в запитването са изпълнени, разпоредбата на чл.44, ал.1, т.4 от ЗДДС не е приложима.
Относно въпроса Ви, свързан с прилагането на чл. 195 от ЗКПО, е необходимо да се установи доколко в описаната хипотеза е налице облагаем с данък при източника доход от източник в страната. Съгласно посочената разпоредба доходите от източник в страната, посочени в чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8, на чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната и доходите от източник в страната, посочени в чл. 12, ал. 9, на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната, подлежат на облагане с данък при източника, който е окончателен. Следователно въпросът е от една страна дали въпросните плащания представляват доход за обединението и ако това е така, дали този доход е сред изчерпателно изброените в чл. 12 от ЗКПО доходи от източник в страната.
Като източник на вторичното право на ЕС, Регламент 2137/85 е задължителен в своята цялост и има директно приложение.Съгласно чл. 3, т. 1 от същия обединението има за цел да улеснява или развива стопанската дейност на членовете си и да подобрява или увеличава резултатите от тази дейности то няма за цел да извлича печалба за себе си. Дейността му задължително е свързана със стопанската дейност на неговите членове и може само да я подпомага. Разпоредбата на чл. 21 предвижда, че печалбите от дейността на обединението се смятат за печалби на членовете му и се разпределят между тях в съотношението, предвидено в учредителния договор на същото, а ако там липсва такава разпоредба – поравно. Такъв ред е предвиден и по отношение заплащането на сумата, с която разходите на обединението превишават неговите приходи.
По отношение на данъчното облагане Регламентът съдържа специална разпоредба (чл. 40), която постановява, че само членовете на обединението подлежат на данъчно облагане за печалбите или загубите от дейността му. Също така те са солидарно и неограничено отговорни за задълженията, които могат да възникнат от дейността на обединението (чл. 24).
От цитираните разпоредби произтича, че начислените в полза на обединението плащания от страна на Банката не следва дабъдат третирани като доход за същото и съответно не подлежат на облагане с данък при източника по реда на чл. 195 от ЗКПО.
Данъчното третиране на участието на Банката в обединението също следва да бъде подчинено на чл. 21 и чл. 40 от Регламента. При условие, чеБанката ще понася разходи от дейността на обединението съобразно действително използваните от нея услуги, тези разходи обичайно ще се смятат за свързани с нейната дейност и ще бъдат признати за данъчни цели. Що се касае до сумите, които биха били разпределени в полза на или понесени от членовете под формата на „разпределение на печалба” или „понасяне на загуба” от дейността на обединението, те също следва да участват при формиране на данъчнияфинансов резултат на Банката на основание чл. 21 от Регламента.
Все пак, следва да се има предвид, че тогава, когато Банката не възстановява в полза на обединението единствено разпределената й част от действително извършените от него разходи, а в сумите, заплащани от нея е калкулирана и надценка, съответно когато възстановените суми не са определени съобразно услугите, които Банката е получила или част от възстановените разходи не биха били признати за данъчни цели съгласно други разпоредбите на ЗКПО, с тези суми ще следва да се извърши увеличение на счетоводния финансов резултат на Банката. Разбира се, в случаите на калкулирана надценка, което съгласно Регламента е допустимо, преобразуване на финансовия резултат ще е необходимо да се извърши, само ако разпределението на така формираната печалба не се извършва по начин, при който Банка А да възстановява тази част от нея, която Банката е заплатила (което е възможно видно от разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от Регламента). Едно такова увеличение на финансовия резултат би било напълно допустимо съгласно Регламента, който изрично предвижда приложимост на националното данъчно право при облагането на членовете на обединението, съответно не е в противоречие с нормата на чл. 40 от същия. В тази връзка, в част от изрично посочените хипотези, в които ще се извърши увеличение на счетоводния резултат, ще е налице и скрито разпределение на печалбата по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗКПО, съответно ще е приложима разпоредбата на чл.267 от ЗКПО.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.70, aл. 1, т. 4,ЗКПО, чл.204

Изх. № 20-00-4811.03. 2015 г.чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДСчл. 204 от ЗКПОФактическата обстановка, изложена в запитването е следната:Дружеството отдава под наем собствени

Данък при източника

Относно: Данък при източникаВъв връзка с постъпило запитване вх. № 30.07.2012г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, Ви уведомяваме:В запитването е посочено, че предприятието

вида на услугите, за които са приложими разпоредбите за съкратено обслужване на едно гише /MOSS/.

144/01.03.2016Чл.156 от ЗДДСВ писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……. с вх. …………….г. сте изложили следната фактическа обстановка: „ЕЮ“ ЕООД е българско

ЗКПО, чл.42

5_225 / 04.04.2008ЗКПО, чл. 42 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ………., В писменото си запитване описвате конкретните разпоредби от вътрешни актове на дружеството, въз основа на които формирате