Приложение на разпоредбата на чл. 74 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение правото на приспадане на данъчен кредит на бенефициент по Програма за развитие на селските райони

Изх. № М-24-36-29
Дата:31.08.2017 год.
ЗДДС, чл. 69, ал. 1, т. 1;
ЗДДС, чл. 71а;
ЗДДС, чл. 74;
ППЗДДС, чл. 61б.
ОТНОСНО: приложение на разпоредбата на чл. 74 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение правото на приспадане на данъчен кредит на бенефициент по Програма за развитие на селските райони за периода
2007-2013 г.
В писмо от ЕТ „……….“ (едноличен търговец), ЕИК ……….., препратено от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………….г., е изложена следната фактическа обстановка:
Едноличен търговец е получил безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. по проект за изграждане на актив – „Къща за гости в гр. ……..“. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция
(ДФ „Земеделие“) е заплатил 70 % от одобрените и реално извършени разходи по проекта с данък върху добавената стойност. Останалите 30 % от одобрените разходи за изграждането на актива са финансирани с лични парични средства на търговеца и при разходването им е заплащан начисленият данък върху добавената стойност. Заплатените от ДФ „Земеделие“ стоки и услуги при изграждането на къщата за гости не могат да бъдат отделени от тези, които са за сметка на едноличния търговец, тъй като безвъзмездната финансова помощ от ДФ „Земеделие“ е идеална част от всички одобрени разходи по проекта.
Допълнително е уточнено, че финансовата помощ е предоставена на лицето по реда на Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и бенефициентът е подписал декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ (в случаите, когато ползвателят няма регистрация по ЗДДС), че ползвателят няма да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за активи, финансирани по програмата.
При изграждането на актива едноличният търговец не е бил регистриран по ЗДДС, но към настоящия момент е налице регистрация по закона.
В тази връзка е поставен въпросът налице ли е право на приспадане на данъчен кредит по чл. 74 от ЗДДС за идеална част от изградения актив по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. – „Къща за гости в гр. …………..“, съответстваща на частта от самоучастието в проекта.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададения въпрос на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
В контекста на поставения въпрос е важно да бъде уточнено, че по отношение правото на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС източникът на средствата за заплащане на разхода за начислен данък върху добавената стойност за получени стоки или услуги по облагаема доставка от регистрирано по закона лице или от данъчно задължено лице, за което са изпълнени условията за регистрация по този закон, е ирелевантен. Правото на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност за получени от лицето стоки или услуги по облагаема доставка, съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, е в зависимост от използването на стоките и услугите за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, а не в зависимост от източника на средствата за заплащане на разхода за начислен данък върху добавената стойност.
На основание чл. 74, ал. 1 от ЗДДС регистрирано лице по чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3, чл. 102, 132 или 132а има право на приспадане на данъчен кредит за закупените или придобитите по друг начин или внесените активи по смисъла на Закона за счетоводството преди датата на регистрацията му по този закон, които са налични към датата на регистрацията. Това право възниква само за наличните активи към датата на регистрация, за които са налице едновременно условията, посочени в ал. 2 на
чл. 74 от ЗДДС, както следва:
– налице са изискванията на чл. 69 и 71 от закона;
– доставчикът е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата;
– регистрационният опис по образец на наличните активи е съставен към датата на регистрация по този закон и подаден не по-късно от 45 дни от датата на регистрация;
– активите са придобити от лицето до 5 години, а за недвижими имоти – до 20 години, преди датата на регистрация по ЗДДС.
За налични стоки на регистрираното лице към датата на регистрацията, които са или биха били дълготрайни активи, които се използват едновременно както за извършване на независима икономическа дейност, така и за негови лични нужди или за нуждите на собственика, на неговите работници и служители, или по-общо за цели, различни от неговата независима икономическа дейност, на основание чл. 74, ал. 4 от ЗДДС право на данъчен кредит по чл. 74, ал. 2 от закона възниква при условията начл. 71а от закона.
Съгласно чл. 71а, ал. 1 от ЗДДС за начислен данък при изграждане на недвижим имот, който ще се използва едновременно както за независима икономическа дейност, така и за личните нужди на данъчно задълженото лице или за нуждите на собственика, на неговите работници и служители, или по-общо за цели, различни от неговата независима икономическа дейност, лицето има право на приспадане на данъчен кредит в съответствие с правилата на глава седма само за частта от начисления му данък, съответстваща на използването на имота за независима икономическа дейност. Частта от начисления данък, съответстваща на използването на имота за независима икономическа дейност, се определя съгласно чл. 71а, ал. 2 от ЗДДС пропорционално на степента на използването на недвижимия имот за независима икономическа дейност, като начисленият данък при изграждане на недвижимия имот се умножи по пропорцията на очакваното му използване за независима икономическа дейност спрямо общото му използване както за независима икономическа дейност, така и за цели, различни от независимата икономическа дейност, изчислена до втория знак на десетичната запетая. Регистрираното лице има право на частичен данъчен кредит по реда на чл. 73 от ЗДДС за определения по реда на чл. 71а, ал. 2 от същия закон данък за приспадане по отношение на недвижими имоти, които в рамките на независимата си икономическа дейност използва както за извършване на доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които няма такова право. Съгласно чл. 71а, ал. 4 от ЗДДС пропорцията се определя чрез прилагането на критерий за разпределяне, който гарантира максимално точно изчисляване на размера на данъка, съответстващ на използването на недвижимия имот за осъществяване на независима икономическа дейност, като се отчита спецификата на имота. Критерий за разпределяне, който гарантира максимално точно изчисляване на размера на данъка за определяне на пропорцията по чл. 71а, ал. 4 от закона, е всеки разумен времеви или количествен критерий или комбинация от двата, който отчита степента на използване за независима икономическа дейност, съобразно спецификата на съответната стока, по отношение на която ще се прилага (чл. 61б от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност).
Предвид гореизложеното, регистрирано лице на някое от основанията, посочени в чл. 74, ал. 1 от ЗДДС, има право на приспадане на данъчен кредит за целия, съответно за частта от начислен данък върху добавената стойност за получени доставки на стоки и услуги при изграждане на недвижим имот, включен в стопанските активи, съответстващ/а на използването на имота в рамките на независимата му икономическа дейност за целите на извършвани облагаеми доставки, при спазване и на останалите условия на чл. 74, ал. 2 и 4 от ЗДДС.
В тази връзка, тъй като разходът за данък върху добавената стойност за изградения актив, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. – „Къща за гости в гр. ………“ се явява възстановим, считам, че за едноличния търговец възниква задължение за възстановяването му на ДФ „Земеделие“.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Приложението на данъчното облекчение за намалена работоспособност, регламентирано в чл.18 от Закона за данъците на физическите лица /ЗДДФЛ/, сте поискали преосвидетелстване във връзка с изтекъл срок

2_666-6/22.08.2011ЗДДФЛ, чл.18ДОПК, чл.108, ал.1 Във връзка с получен отговор изх. №……….2011 г. по отправено писмено запитване до Дирекция ОУИ-……., относно приложението наданъчното облекчение за намалена

прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти ч

Изх. №23-22-219228.11.2016 г. Наредба №Н-18/2006 г. чл. 39, ал. 5, чл. 41 ал. 1 и ал. 2 В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика”са постъпили Ваши

Подаване на декларация обр. ОКд-5 „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“ от земеделски стопанин

ОТНОСНО: Подаване на декларация обр. ОКд-5 „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“ от земеделски стопанин В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше

заверка на осигурителен стаж и доход

1_132/11.10.2010 г.КСО, чл.6,ал.7 и 8 ;чл.9, ал.1, т.4 относно:заверка на осигурителен стаж и доход Във връзка с Ваше запитване, постъпило вдирекция „ОУИ” – гр. ………..,заведено

това дали следва да регистрирате фирма при условие, че ще осъществявате дейност с ”Вендинг автомат”, Ви уведомяваме за следното:

Във връзка с постъпило запитване от Вас с вх.№ ……/30.10.2012г., относно това дали следва да регистрирате фирма при условие, че ще осъществявате дейност с ”Вендинг

ДОПК, чл.99, aл. 4,ДОПК, чл.99, aл. 5

Изх. № 53-04-27621.04. 2016 г. чл. 99, ал. 4 и ал. 5 от ДОПКВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” .. е постъпило Ваше писмено запитване,