Приложение на разпоредбата на чл. 79, ал.8 от ППЗДДС.

2_1532-1/28.09.2010г.
ППЗДДС, чл. 79, ал.8
ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 79, ал.8 от ППЗДДС.

В Дирекция „ОУИ” гр….. е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № …..2010 г., в което сте изложили следната фактическа обстановка:
Държавно горско стопанство „….” е сключило договори за продажба на прогнозни количества дървесина в определени обекти на територията на стопанството. Дървесината се заплаща по действително добити количества и договорени цени. Съгласно договора количествата дървесина са прогнозни и при разлика с действително добитото количество дървесина от съответния обект продавачът прехвърля собствеността, а купувача заплаща реалното количество дървесина. По предварително определен график се извършва авансово плащане. Договорено е собствеността да се прехвърли с подписване на приемо- предавателен протокол. Заедно с протокола се издава и спесификация, в която се отразяват количествата дървесина по асортименти и цени иза коя фактура се отнася.
Поставили сте въпроса: издаденатаспесификация,която съдържа информация за количеството дървесина към вече издадени фактури за авансово плащане достатъчен документ ли е или следва даиздадете фактури с нулеви стойности, които не могат да намерят отражение в дневника за продажби, или следва да издадете кредитни известия за получения аванс и съответно нова фактура с реалното количество дървесина.
На основание изложената фактическа обстановка изразяваме следното становище:
Разпоредбата на чл.79, ал.8 от ППЗДДС допуска да не се издава фактура при настъпване на данъчното събитие на доставката в случаите, когато за доставката са извършени авансови плащания за цялата стойност на доставката и за които вече са издадени фактури при получаването им.
Посочената разпоредба има диспозитивен характер, поради което няма пречка при възникване на данъчното събитие и при наличие на визираните в чл. 79, ал.8 от ППЗДДС условия да бъде издаденафактура, съдържаща информация за количеството и вида на стоката.
В ЗДДС и ЗСч не са предвидени специални изисквания към допълнително издадените от Вас документи, носледва да имате предвид, че документирането на доставка следва да се извършва при спазване на императивните разпоредби на ЗДДС и ЗСч.
От запитването е видно, че собствеността върху реалното количество дървесина се прехвърля с подписване на приемо- предавателен протокол, предвид което и с оглед разпоредбата на чл.25, ал.2 от ЗДДСданъчно събитие за доставката възниква на датата на подписване на протокола.
По силата на чл.115, ал.1 от ЗДДС дебитно или кредитно известие към фактура се издава, при изменение на данъчната основа на доставката или при разваляне на доставката, за която е издадена фактура.
Предвид цитираната разпоредба в случай, че на датата на възникване на данъчното събитие за доставката стойността на количеството дървесина е в размер по- голям от стойността на полученото авансово плащане за Вас, като доставчик ще възникне задължение за издаване на фактура в пет дневен срок от датата на възникване на данъчното събитие за доставката. Ако стойността на доставеното количество дървесина е в по- малък размер от получения аванс, т.е. налице са основания за намаляване наданъчната основа на доставката, за Вас ще възникне задължение заиздаване накредитно известие къмфактурите за полученото авансово плащане, по реда на чл.115 от закона.
Освен това следва да имате предвид, че съгласно разпоредбата на чл.123, ал.1 от ЗДДС, регистрираните лица са длъжни да водят подробна счетоводна отчетност, даваща възможност за установяване на задълженията им по този закон от органите по приходите припоследващ данъчен контрол.

Оценете статията

Вашият коментар