ЗДДС, чл.21, aл. 2,ЗДДС, чл.31, т. 9

2_153/07.03.2016г.
ЗДДС,чл.21, ал.2
ЗДДС, чл.31, т.9
Дружеството има сключени договори за посредничество в корабоплаването по р. Дунав. С договорите се задължавате по нареждане на Вашите доверители да посредничите срещу възнаграждение при организиране и извършване на транспорт на стоки с кораби по р. Дунав между държави – членки на ЕС и между държави – членки и трети страни. Във връзка с договора получавате инвойс фактура от дружество, регистрирано по ДДС в Германия за извършен транспорт, а вашето дружество издава фактура за транспорта с включено комисионно възнаграждение към възложителите – дружества, регистрирано за целите на ДДС в страни от ЕС.
Към запитването сте приложили примерен договор за посредничество.
Във връзка с описаната фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1.Следва ли дружеството да издава протокол по чл.117 от ЗДДС за получената транспортна услуга?
2. Ако сделките са облагаеми каква данъчна ставка следва да се приложи – 20% или 0 %?
3. В издаваните от Вас фактури какво основание за неначисляване/начисляване на данъка следва да посочвате – чл.21, ал.2 от ЗДДС или чл.31, т.9 от ЗДДС?
4. В доставките по глава девета от Кодекса на търговското корабоплаване, включват ли се услугите, оказани по река Дунав?
На основание изложената в запитването фактическа обстановка, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следнотостановище:
По първи и втори въпрос:
Спедиционният договор като вид търговска сделка е уреден с разпоредбите на чл.361 до чл. 366 от ТЗ. Съгласно чл. 361 от Търговския закон със спедиционният договор, спедиторът се задължава срещу възнаграждение да сключи от свое име за сметка на доверителя договор за превоз на товар. Спедиторът може да извърши изцяло или отчасти превоза, като закона допуска задълженията по спедиционния договор да се възложат на друг спедитор, без да е необходимо специално овластяване за това от доверителя.
От изложената в запитването фактическа обстановка се установява, че представляваното от Вас дружество е получател на услуга по транспорт на стоки с кораби по река Дунав с доставчик – дружество, регистрирано за целите на ДДС в Германия, която дружеството префактурира, ведно с комисионно възнаграждение на възложители – лица, регистрирани за целите на ДДС в държави- членки от ЕС, с оглед на което може да се приеме, че извършваната от Вас услуга има характер на спедиторска услуга.
Като спедиторска услуга, ЗДДС определя услугата по организиране, осъществяване или обслужване на транспорт на стоки и включените в него дейности по транспортна обработка, обработка на документи, складиране и застраховане, митническо оформяне (чл. 30, ал. 3 и чл. 22, ал. 5 от ЗДДС). Освен това за целите на закона спедиторските услуги, различни от услугите по чл. 49, се приравняват на услуги по транспорт на стоки ( чл. 30, ал. 2 и чл. 22, ал. 4 от ЗДДС).
Основният принцип за определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стокисполучател – данъчно задължено лице е регламентиранв чл.22, ал.3 от ЗДДС. Посочената разпоредба указва, че мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Общността или извън нея, предоставена на данъчно задължено лице, се определя по реда на чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗДДС. Съобразно нормата на чл.21, ал.2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. В случаите, при които тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Изключение от посоченото правило е налице, когато получателят използва услугите изключително само за лични нужди или за лични нужди на работниците или служителите си. В този случай мястото на изпълнение на доставката по транспорт на стоки на основание чл. 21, ал. 3 от ЗДДС се определя по реда на ал. 1 от същия член и е там, където доставчикът е установил независимата си икономическа дейност.
Предвид гореизложеното, получената от дружеството услуга по превоз на стоки е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема при условие, че доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната. В този случай за Вас, като получател на услугата възниква задължение за начисляване на данък на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС с протокол по чл. 117, ал. 1, т. 1 от ЗДДС.
При издаването на протокола е необходимо да се има предвид, че по силата на чл.23, ал.3 от ППЗДДС нулева данъчна ставка се прилага и за доставки на транспортни, спедиторски, куриерски или пощенски услуги (различни от услугите по чл. 49 от закона), когато получателят е данъчно задължено лице, установено на територията на страната, и услугите са оказвани във връзка с международен транспорт между: трета страна/територия и трета страна/територия; трета страна/територия и друга държава членка, друга държава членка и трета страна/територия, две точки на територията на една трета страна/територия.
На основание чл.38б, ал.1 от ППЗДДС в случаите, когато за доставките, изброени в глава четвърта, данъкът е изискуем от получателя на основание чл.82 от закона, получателят следва да разполага с относимите към него документи по тази глава, удостоверяващи обстоятелствата за облагане на доставката с нулева ставка.
Следователно разпоредбата на чл. 38б от ППЗДДС регламентира, че обстоятелствата за облагане на доставката по международен транспорт на стоки с нулева ставка, подлежат на доказване от получателя на услугата с визираните в чл. 23 от ППЗДДС документи.
За доставката на услуга по транспорт на стоки между две държави членки на ЕС, по която сте получател, с мястото на изпълнение на територията на страната разпоредбата на чл.23, ал.3 от ППЗДДС не е приложима, предвид което за доставката е приложима ставка 20 % съгласно разпоредбите на чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС.
По трети и четвърти въпрос:
Услугите оказвани на плавателни съдове, по договор за посредничество в корабоплаването, сауслуги по глава девета от Кодекса на търговското корабоплаване, които предвид т.9 на чл.31 от ЗДДС са определени като доставки, свързани с международен транспорт и са облагаеми със ставка нула, когато са с място на изпълнение на територията на страната. Тази ставка не се отнася за плавателни съдове, които се използват за спортни и развлекателни цели или за лични нужди.
По отношение мястото на изпълнение на доставката на услуги по глава девета от Кодекса на търговското корабоплаване, оказвани на плавателни съдове е приложимо общото правило за определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга, когато получател по същата е данъчно задължено лице, и се съдържа в разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и това е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност.
При условие, че мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност или постоянния обект, за който се предоставя услугата не са на територията на страната, мястото на изпълнение на доставката е извън територията на страната и следователно за доставката не е приложима разпоредбата на чл. 31, т. 9 от ЗДДС. В тези случаи, на основание на основание чл.86, ал.3 от ЗДДС, данък не се начислява.
Следва да се има предвид, че разпоредбата на чл. 31, т. 9 от ЗДДС е специална разпоредба, за доставки, свързани с международен транспорт. Доставката на услуги по глава девета от Кодекса за търговското корабоплаване, които се оказват на плавателни съдове и са с място на изпълнение на територията на страната, следва да се считат за облагаеми доставки с нулева ставка, независимо от направлението на плавателния съд.

Оценете статията

Вашият коментар